fbpx

Становище на НАП с Изх. № М-26-А-99 от Дата: 05.11.2019 год.

Изх. № М-26-А-99
Дата: 05.11.2019 год.
ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;
Наредба № Н-18, чл. 52а;
ДР на Наредба № Н-18, § 1, т. 19;
Наредба № Н-18, Приложение № 29.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани измененията в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), които сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. №М-26-А-99/15.03.2019 г.
Поставени са следните въпроси относно Приложение № 29 към чл.52а:
Въпрос №1:
Дружеството има 2 оператора А и В в СУПТО (като модул от web базиран S…..S). Оператор B има фискално устройство и може да прави продажби в брой и по банков път. Оператор А може единствено да прави продажби по банков път, тъй като няма връзка с ФУ. Необходимо ли е да се генерира УНП за продажба от оператор А, при условие, че част от УНП е индивидуален номер на ФУ, а той няма такова и извършва продажби само по банков път? Необходимо ли е да се генерира УНП, при условие, че продажбата се извършва по банков път от оператор В?
Отговор:
Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) „софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г., „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.
При работа със софтуер за управление на продажбите (СУПТО) по смисъла на ДР на ЗДДС и ДР на Наредба № Н-18/2006 г., задължително изискване е софтуерът да бъде свързан с фискално устройство и да се генерира уникален номер (УНП) на всички продажби, независимо от начина, по който ще бъдат заплатени. (). Това означава, че следва да се генерира УНП и в случаите, когато плащането се осъществява по банков път.
Въпрос №2:
Възможно ли е ФБ с УНП от СУПТО да бъде прикрепян към фактура, разпечатана на принтер в формат А4? Задължително ли е фактурите да бъдат разпечатвани само от ФУ, защото в повечето случаи стават прекалено дълги?
Отговор:
Наредба № Н-18/2006г. не въвежда задължение фактурите да бъдат разпечатвани от фискално устройство (ФУ). Редът и начинът за издаването на фактурите е в правомощията на задълженото лице при спазване на нормативните разпоредби, предвидени в данъчните закони.
Въпрос № 3:
В т. 18.9 задължителни ли са всички таблици с номенклатури и съответно техните реквизити, при условие че СУПТО (като модул от web базиран S……..S) не разполага с такива или разполага частично (не с всички реквизити)?
Отговор:
В Приложение №29 са разписани изискванията към софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти. В т. 18 е указано, че софтуерът следва да осигурява чрез потребителски интерфейс визуализация и експорт на данни от базата данни в табличен вид, файлов формат XLS/XLSX или CSV, при прилагане на следните филтри: За търговец (при S……S); За период (от дата до дата) и/или За търговски обект (всички или конкретно посочен), и/или За ФУ, на което са регистрирани продажбите (всички ФУ или конкретно ФУ), и/или За работно място (всички или конкретно посочено), и/или за оператор (всички или конкретно посочен).
Предвидена е и минимална структура на данните, изброена в т. 18.9. Следва да се има предвид, че се допуска предоставянето на алтернативни номенклатурни таблици, които като обхват на съдържащата се в тях информация съответстват на посочените в т. 18.9.

ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагането на Закона за здравно осигуряване(ЗЗО)

1_ИТ-00-4/30.01.2018 г. ЗЗО, чл.33ЗЗО, чл. 40 ЗЗО, чл. 41 ОТНОСНО: Прилагането на Закона за здравно осигуряване(ЗЗО) Във Ваше писмо, постъпило по електронен път в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” с вх.№ /2018 г. сте посочила, че от м.ноември 2015 г. работите в Англия по трудов договор. Подали сте декларация образец № 7 в компетентната ТД

Задължително здравно осигуряване на чужд гражданин с разрешение за постоянно пребиваване в Република България

ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 3; ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 6; ЗЗО, чл. 33, ал. 2; ЗЗО, чл. 40а. Относно: Задължително здравно осигуряване на чужд гражданин с разрешение за постоянно пребиваване в Република България Във връзка с писмо вх. № …………………….. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите /НАП/:

данъчно третиране на сумите, предоставени по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, когато физическото лице е избрало да се облага по реда на чл. 29а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № М-24-36-64Дата: 14.02.2019 год. ЗДДФЛ, чл. 29а ОТНОСНО: данъчно третиране на сумите, предоставени по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, когато физическото лице е избрало да се облага по реда на чл. 29а от Закона за данъците върху доходите на физическите

прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх.№ 94-00-2010.04.2018 г. чл. 130, ал. 1 от ЗДДС§1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗДДСчл. 45, ал. 3 от ЗДДСчл. 96, ал. 2, т. 1 от ЗДДСВ дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …… е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 94-00-20/24.01.2012 г. относно прилагането на Закона за данък върху добавената стойност

преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО и на данък върху годишната данъчна основа по реда на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ

а като цяло, е необходимо да се установи каква част от данъчната печалба е формирана от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция. Върху така определената част от данъчната печалба се изчислява дължимият корпоративен данък и съответно размерът на преотстъпения данък (до 60 на сто). Примери:СФРУвеличения на СФРНамаления на СФРДФРДължим КДПреотстъпен КД1. От

Прилагане на ЗДДС и ЗДДФЛ.

Относно: Прилагане на ЗДДС и ЗДДФЛ. В Дирекция „ОУИ” – ….. постъпи писмено запитване с вх. № ….20.10.2010 г., относно прилагане на ЗДДС, препратено от ТД на НАП – Пловдив за отговор по компетентност.В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Нотариус, регистриран по ЗДДС в качеството си на физическо лице, отдава под наем на юридическо

ЗДДС, чл.80, aл. 2, т. 1

2_ № 1465/21.09.2012г.чл.80, ал.2, т.1 от ЗДДСПри извършване на проверка се установява, че дружество е ползвало ДК по фактура №=========.2012 г., издадена на стойност ============= лв. и ДДС ======лв., с предмет аванс. В последствие са издадени фактури с приспаднат аванс на стойност 0.00 лева за закупени гилзи за цигари. Проверяваният период включва 01.05.2012 г. –

Данъчно третиране на разходи за лицензирани и учредяване на банка по смисъла на Закона за кредитните институции (ЗКИ)

. 26-Ф-30Дата: 24.02.2009 год.ЗДДС, чл. 69;ЗДДС, чл. 71;ЗДДС, чл. 74;ЗКПО, чл. 32;ЗКПО, чл. 43;ЗКПО, чл. 50;ЗКПО, чл. 51.Относно: Данъчно третиране на разходи за лицензирани и учредяване на банка по смисъла на Закона за кредитните институции (ЗКИ)Вън връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх., № 26-Ф-30/17.12.2008 г., изразявам следното

Scroll to Top