fbpx

Становище на НАП с Изх. № М-26-К-77 от Дата: 06.12.2019 год.

Изх. № М-26-К-77
Дата: 06.12.2019 год.
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 25, ал. 4;
Наредба № Н-18/2006 г., чл. 26, ал. 7;
Наредба № Н-18/2006 г., Приложение № 29.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпрос, свързан с измененията в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), който сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. № М-26-К-77/13.02.2019 г.
Въпрос:
Използва се СУПТО. Възможно е клиент да закупи стока с отложено плащане по банков път, но в даден момент – след известно време да реши да плати изцяло или частично сумата по фактурата в брой. Това възможно ли е да се случи и как трябва да бъде отразено във Фискалния бон? Допустимо ли е при частично плащане във фискалния бон да бъде записано, че това е частично плащане по фактура с цитиране на конкретния номер на фактурата, без да се конкретизират артикулите от продажбата?
Отговор:
Производителите на софтуер за управление на продажбите в търговски обект са длъжни да надградят (адаптират) разработваните от тях софтуери с цел да бъдат съобразени всички изисквания съгласно Приложение №29 от Наредба №Н-18/2006 г.
Наредба №Н-18/2006 г. не изисква в момента, в който в софтуера се въвежда информация за продажба и се генерира уникалният й номер (УНП), да е известен начинът, по който продажбата ще бъде заплатена. Няма ограничения и по отношение на броя и вида на плащанията по дадена продажба – те могат да бъдат повече от едно и от различен вид – в брой, чрез банков превод, с дебитна или кредитна карта и др.
Всички промени, които могат да настъпят в хода на изпълнението на една продажба, вкл. и извършените плащания по нея, следва да бъдат отнасяни към УНП, генериран при първото въвеждане на информация за продажбата в софтуера.
Съгласно чл. 25, ал. 4 от Наредбата, издаването на фискална касова бележка в случаите се обвързва с плащането.
При плащане по въведена в софтуера продажба, за което съгласно изискванията на Наредбата следва да бъде издаден ФБ, софтуерът задължително подава към фискалното устройство уникалния номер на продажбата за включването му във ФБ.
Съгласно чл. 26, ал. 7 от Наредба № Н-18/ 2006 г. при продажба, за която е издадена фактура или дебитно известие, в която/което са посочени количеството и видът на стоките или услугите, във фискалния бон се допуска да се отпечата сумарният оборот по съответните данъчни групи и код на данъчната група, като задължително се посочи номерът и датата на фактурата или дебитното известие, по която/което се извършва плащането.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ползване на данъчно облекчение по чл. 178 от ЗКПО и облекчени условия на осигуряване на хора с увреждания

3_3234/01.07.2008г.ЗКПО, чл. 178КСО, чл. 6, ал. 2Относно: ползване на данъчно облекчение по чл. 178 от ЗКПО и облекчени условия на осигуряване на хора с увреждания Според изложеното в запитването от 01.06.2008 г. Осигурителна каса „……..”- гр.е приета за член на Националната федерация на работодателите на инвалиди, тъй като при списъчен състав 6 бр. работника, 5

Задължителното обществено осигуряването на чуждестранно физическо лице, гражданин на държава членка на ЕС

Изх. № ………………..До Дата……………………Относно:Задължителното обществено осигуряването на чуждестранно физическо лице, гражданин на държава членка на ЕССъгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т.7 на Кодекса за социално осигуряване изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите ( ред. ДВ, бр. 105 от 2006 г.,

Здравно осигуряване на български гражданин за времето, през което се е обучавал в подготвителен клас на Професионален учебен център по електроника – Германия

ЗЗО – чл. 40, ал. 3, т. 1 и 2 ОТНОСНО: Здравно осигуряване на български гражданин за времето, през което се е обучавал в подготвителен клас на Професионален учебен център по електроника – Германия Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОДОП”- ……../23.01.2013 г., Ви уведомяваме за следното: Интересувате се, дали приложените

Данъчно третиране на получена услуга по обучение от регистрирано за целите на ДДС лице, съгласно разпоредбите на ЗДДС в сила от 01.01.2007г.;

Изх. № 24-32-60Дата: 21. 02. 2008 г.Относно: Данъчно третиране на получена услуга по обучение от регистрирано за целите на ДДС лице, съгласно разпоредбите на ЗДДС в сила от 01.01.2007г.;Във връзка с поставения въпрос във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-32-60/21. 02. 2007г. е изложена следната фактическа обстановка:Едноличен търговец е получател

доставка на услуга и третирането и по ЗДДС

Относно: доставка на услуга и третирането и по ЗДДС Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-Пловдив с вх. № 96-00-426/ 28.10.2008г. от„……” ООД, гр.Пловдив е изложена следната фактическа обстановка: Сключен е договор за продажба на право на строеж и извършване на СМР, преди датата на регистрация по ЗДДС. По този договор са издадени

Приложение на чл. 64, ал. 1, т. 5 от ЗДДС /отм./

1_20-27-48/26.03.2007Чл. 64, ал. 1 и 5 от ЗДДС Относно: приложение на чл. 64, ал. 1, т. 5 от ЗДДС /отм./Уважаеми г-н…., Във връзка със запитване …… изразяваме следното становище:От представения предварителен договор за покупко-продажба не може да се направи категоричния извод, че„” ООД е собственики/или притежава ограничени вещни права върху недвижимия имот съставляващ УПИ ХІ-20,

Данъчното третиране по ЗДДС на таксите, които се събират от общинско лесничейство и право на приспадане на данъчен кредит за покупки.

ОТНОСНО:Данъчното третиране по ЗДДС на таксите, които се събират от общинско лесничейство и право на приспадане на данъчен кредит за покупки. В постъпилото в Дирекция „ОУИ” – ………….., запитване с вх. № 08-00-12/23.10.2009 г. са зададени следните въпроси: 1. Облагаеми или необлагаеми с ДДС са таксите, които събира ОП, а именно: А. Такси за ползване

осигуряването на техните членове са регламентирани в Наредба за осигурителните каси.

5_94-00-176/29.09.2008ЗРБ, чл.3, ал.1, т.9;НОК, чл.3, ал.1, чл.6,ал.1, чл.6, ал.2, чл.8, ал.1, т.1, т.4, чл.8, ал.2, чл.11, ал.1;КСО, чл.5, ал.4 ДР ЗБДС, §1, т.3ЗГР, чл.25, т.9Фактическа обстановка: Осигурителна каса /ОК/ изисква от свой член да подаде декларация за регистрация като самоосигуряващо се лице в ТД на НАП по постоянен адрес. ОК се позовава на чл.1, ал.2,

Scroll to Top