Становище на НАП с Изх. № М-26-К-83 от Дата: 01.10.2019 год.

Изх. № М-26-К-83
Дата: 01.10.2019 год.
ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;
ДР на Наредба №Н-18, § 1, т. 19.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани измененията в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), които сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. №М-26-К-83/18.02.2019 г.
Изложена е следната фактическа обстановка:
„…….“ ЕООД действа като застрахователен брокер, предоставя пътна помощ и продава продукция. Плащанията се извършват в брой или по банков път. За издаване на фактури дружеството използва приложението „EXCEL“ на “MICROSOFT“. След разпечатването на фактурата, използваната бланка се „изчиства“ от информация за количество, вид и продажна цена на стоките и/или услугите, като електронната таблица не обработва и не съхранява в база данни въвежданата информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и не отразява тяхното предоставяне/заплащане. Дружеството не разполага със закупен софтуер за управление на продажбите (СУПТО).
Поставени са следните въпроси:
Въпрос №1:
Използването на електронни таблици Еxcel на Мicrosoft за издаване на фактури ще се счита ли за СУПТО?
Отговор:
Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) „софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г., „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.
Задължително изискване, заложено в определението, е обработката на информацията да бъде автоматизирана. Това означава, че софтуерът автоматизирано обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне/заплащане.
Предвид изложеното в запитването, ако софтуерът не обработва и не съхранява в база данни информацията от издаваните фактури за продаваните на клиентите стоки или услуги (вид, количество и продажна цена) и не отразява тяхното предоставяне/заплащане, то същият не представлява СУПТО по смисъла на ДР на ЗДДС и ДР на Наредба № Н-18/2006 г.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.
Въпрос №2:
За издаване на фактури по банков път следва ли да се използва СУПТО?
Отговор:
В случай, че в търговски обект функционира СУПТО, всички продажби, извършвани в този обект, трябва да се регистрират в софтуера, независимо от начина на плащане.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »