fbpx

Становище на НАП с Изх. № М-26-С-70 от Дата: 06.12.2019 год.

Изх. № М-26-С-70
Дата: 06.12.2019 год.
ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;
ДР на ЗДДС, § 1, т. 87;
Наредба № Н-18/2006 г., чл. 3, ал. 1;
ДР на Наредба Н-18/2006 г., § 1, т.19.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани с измененията в Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), които сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. № М-26-С-70/12.02.2019 г.
Изложена е следната фактическа обстановка: „……“ ООД, ЕИК ……, продава осигурителни устройства в различни държави – в и извън ЕС. През 2019г. дружеството възнамерява да разшири дейността си като създаде и поддържа онлайн платформа за улеснение на клиентите си, през която те да могат да поръчват и плащат. Процесът ще се състои в:
1. Регистрация на клиента- Клиентът попълва данните си, като посочва държава, адрес и валиден ДДС номер.
2. Въвеждане на поръчката- Клиентът избира от предлаганите продукти и ги добавя в кошницата на сайта.
3. При приключване на поръчката системата определя сумата за плащане, включително дължимите данъци и изпраща на клиента потвърждение на поръчката, като му дава възможност да избере начин на плащане между плащане с платежно нареждане или с карта.
4. След направената поръчка и плащане, служител на дружеството организира доставката, следователно издава фактура и организира транспорт.
Въпрос №1:
Счита ли се за електронен магазин описания сайт ?
Отговор:
Съгласно параграф 1, т. 87 от ДР на ЗДДС, „електронен магазин“ е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане.
Посоченият от Вас сайт попада в хипотезата на „електронен магазин“ съгласно параграф 1, т. 87 от ДР на ЗДДС.
Въпрос №2:
Следва ли онлайн платформата да се счита за софтуер за управление на продажбите?
Отговор:
Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), „софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г., „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.
Задължително изискване, заложено в определението, е обработката на информацията да бъде автоматизирана. Това означава, че софтуерът автоматизирано обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне/заплащане.
Предвид изложеното в запитването софтуерът на електронния магазин притежава характеристиките на СУПТО по смисъла на ДР на ЗДДС и ДР на Наредба № Н-18/2006 г. и трябва да отговаря на всички изисквания на наредбата. В допълнение към настоящия отговор препоръчвам да се запознаете с публикуваните разяснения на сайта на НАП, рубрика „Полезно“, тема „Ново! Касови апарати, електронни търговци, СУПТО“, документ „Схеми е-магазини – СУПТО“.
Въпрос №3:
Необходимо ли е да се издава фискален бон в случаите на плащане с карта, като се има в предвид, че плащането се извършва чрез виртуален ПОС терминал на Уникредит Булбанк АД през системата Борика?
Отговор:
Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, всяко регистрирано и нерегистрирано по закона лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. По смисъла на ал. 3 на същия член, фискалният и системният бон са хартиени документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издадени от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност. В случаите на продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин фискалният/системният бон, регистриращ продажбата, може да се генерира в електронен вид и автоматично да се предостави на електронен адрес на получателя, без да се издава хартиен документ, по ред и по начин, определени с наредбата.
Разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г. урежда, че всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
От посоченото във Вашето запитване е уточнено, че приемате плащания с дебитни или кредитни карти. Съгласно цитираните по- горе разпоредби на ЗДДС и Наредба № Н- 18/2006г., за всяко плащане, което е извършено чрез POS-терминал с дебитни или кредитни карти, се издава фискална касова бележка от регистрирано в НАП фискално устройство.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти и на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ при разпространение

56/18.05.2009 г.Наредба № Н-18/2006 г. – чл.26, ал.2ЗДДС – чл.5, ал.2; чл.8ППЗДДС – чл.45; чл.121ВЗ – чл.2, ал.1; чл.3ЗСч – чл.3, ал.1 и 2Относно: прилагане разпоредбите наНаредба № Н-18от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти и на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ при разпространение на гръцкия

прилагане на разпоредбата на чл. 169 от ДОПК

Изх. № М-26-Е-194Дата:25.04.2016 год.ДОПК, чл. 169ОТНОСНО: прилагане на разпоредбата на чл. 169 от ДОПК Във Ваше писмо, постъпило вна(НАП) с вх. № М-26-Е-194 от 01.04.2016 г., сте изложили следната фактическа обстановка: Съгласно чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) дружеството е изготвило и подало на 30.03.2016 г. годишна данъчна декларация (ГДД) за данъчния

данъчен амортизируем актив по ЗКПО.

Изх. №24-34-577Дата:19. 02. 2008 г.Относно: данъчен амортизируем актив по ЗКПО.По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-577/ 04.07.2007 г. по описа нана Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:В запитването е описано, че ръководството на банката планира да закупи хеликоптер, който ще използва за административни и представителни цели. Поставените въпроси са във връзка с категоризирането

прилагане разпоредбите на ЗДДС

5 20-00-1871/ 12.02.2010 г.ЗДДС, чл.26 ЗДДС, чл.21, ал.2 В подаденото писмо, постъпило в Дирекция ОУИ са поставени следнитевъпроси относно прилаганеразпоредбите на ЗДДС : 1.Приложима ли е разпоредбата на чл.26, ал.5, т.4 от ЗДДС за префактурираните услуги посочени в (т.1) от запитването-такса в търговски регистър, превод и легализация на документи.Ще има ли някаква разлика, ако фактурите

Данъчно третиране на транспортни услуги, складиране на стоки във връзка с приложимостта на чл. 82, ал. 2, т. 2 и 3 и чл. 117 от ЗДДС.

ОТНОСНО: Данъчно третиране на транспортни услуги, складиране на стоки във връзка с приложимостта на чл. 82, ал. 2, т. 2 и 3 и чл. 117 от ЗДДС.В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Основната дейност на дружеството е търговия с велосипеди на територията на Франция. Български превозвач превозва стоките до Франция. Дружеството е сключило договор

данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на покупко-продажба на поземлен имот с договор за финансов лизинг, в който е предвидено прехвърляне на собствеността след

Изх. №26-Б-178Дата:07.04.2012 г. ЗДДС, чл. 6, ал. 2, т. 3; ЗДДС, чл. 45, ал. 1; ЗДДС, чл. 45, ал. 5, т. 1; ЗДДС, чл. 34 /отм., в сила до 31.12.2006 год./; ПЗР на ЗДДС, § 19.Относно: данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на покупко-продажба на поземлен имот с договор

прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. №20-00-35514.10. 2016 г.чл. 36а от ЗДДС, чл. 36а, ал. 2 от ППЗДДС, чл. 39, ал. 1 от ПП3ДДСВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило писмено запитване, прието с вх. №20-00-355/11.08.2016 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната фактическа обстановка:„А” ЕООД е

възможността да се ползвате от данъчното облекчение по реда на чл.18 от ЗДДФЛ, Ви уведомяваме :

Относно : Ползване на данъчно облекчение по реда на чл.18 от ЗДДФЛВъв връзка с постъпило запитваневх. № …/02.05.2011г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр….,относно възможността да сеползвате от данъчното облекчение по реда на чл.18 от ЗДДФЛ, Ви уведомяваме :В писмото си описвате следната фактическа обстановка: Притежавате решение на ТЕЛК от 11.12.2006г., чиито

Scroll to Top