fbpx

Становище на НАП с Изх. № М-94-Г-59 от Дата: 23.04.2018 год.

Изх. № М-94-Г-59
Дата: 23.04.2018 год.
ЗДДФЛ, чл. 22д

ОТНОСНО: Прилагането на чл. 22д от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Централно управление на Националната агенция за приходите, по електронна поща, е постъпило с вх. №М-94-Г-59/27.03.2018 г. Ваше писмено запитване, в което е описана следната фактическа ситуация:

През течение на годината физическо лице е извършило касови плащания в размер на 13% и е спестило 35% от брутния си доход, като спестяванията се намират по негова собствена сметка. Лицето отговаря на критериите по т. 1 и 2 от чл. 22д на ЗДДФЛ. В тази връзка е поставен следният въпрос:

Има ли право лицето да ползва данъчното облекчение по чл. 22д от ЗДДФЛ и по-конкретно как следва да се третират спестяванията, намиращи се по банкова сметка, във връзка с условието по чл. 22д, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ?

Предвид наличната информация и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:

На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП) изпълнителният директор на НАП организира разясняване на данъчното и осигурителното законодателство в рамките на функциите и правомощията на агенцията. В тази връзка следва да имате предвид, че съгласно чл. 85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) в кореспонденцията си с НАП задължените лица трябва да посочват данните си за идентификация по чл. 84 от същия кодекс, както и идентификацията на лицата, с чиито права и задължения е свързано запитването им.
Запитването Ви е насочено към проучване становището на Агенцията относно прилагане на данъчното законодателство в представена хипотетична фактическа обстановка. В тази връзка следва да имате предвид, че изразявам само принципно становище по поставения от Вас въпрос.

Съгласно чл. 22д, ал. 1 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2017 г., физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за извършени през годината безкасови плащания, когато едновременно са налице следните условия:
1. лицето е придобило през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
2. сто на сто от паричните доходи по т. 1 са получени по банков път;
3. извършените безкасови плащания от лицето са в размер 80 или над 80 на сто от доходите по т. 1.
Видно от цитираната разпоредба извършените през годината касови плащания, както и направените от лицето спестявания не са относими към прилагането й. В този смисъл описаните от Вас факти не са достатъчни, за да се прецени дали в конкретния случай лицето отговаря на условието, посочено в чл. 22д, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ. За да е спазено това условие е необходимо размерът на извършените от лицето безкасови плащания през течение на годината да е равен или по-висок от сума, изчислена като 80 на сто от придобития през годината паричен доход, подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа.
Например, ако през 2017 г. физическо лице е придобило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа в размер на 10 000 лв., размерът на извършените през годината безкасови плащания от това лице трябва да е поне 8 000 лв. Без значение е обаче източникът на средствата, с които са направени тези безкасови плащания – това могат да бъдат спестявания, необлагаеми доходи, заеми и др. източници на финансиране, включително такива, които не се считат за доход по смисъла на ЗДДФЛ. Когато паричните средства остават в патримониума на физическото лице (в случая под формата на спестявания) преводът от една сметка в друга не може да се квалифицира като плащане, направено от това лице и съответно не следва да се включва при определяне размера на извършените безкасови плащания за целите на чл. 22д, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/АЛ. ГЕОРГИЕВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

МСС7 – Отчети за паричните потоци

*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009ЦЕЛИнформацията за паричните потоци на едно предприятие е полезна с това, че предоставя на ползвателите на финансовите отчети база за оценка на възможностите на предприятието да генерира парични средства и парични еквиваленти и на потребностите на предприятието да използва тези парични потоци. Икономическите решения, които вземат ползвателите,

Данъчно третиране на внос на стоки по реда на ЗДДС.

ОТНОСНО: Данъчно третиране на внос на стоки по реда на ЗДДС.В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството има търговски взаимоотношения с италианска фирма, от която получава дървен материал. Италианската фирма закупува и изпраща материала от Босна, като дружеството го внася с митническа декларация. Фактурата за дървения материал е издадена от италианския доставчик. На него

прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Изх. №24-34-175Дата: 13.10.2011 год. Наредба № Н-18, чл. 3, ал. 1; Наредба № Н-18, чл. 29.Относно: прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства В ЦУ на НАП е постъпило писмено запитване на „………………” ООД с вх. № …………….. г. Описана е следната

НАРЕДБА № 5/2002 Г., чл.3, aл. 2

5_23-01-263/07.01.2009г. Наредба №5, чл.3, ал.2, Фактическа обстановка: Предприятие следва да преназначи служители по чл.123, ал.1, т.7 от КТ при преотстъпване или прехвърляне на дейност, включително прехвърляне на материални активи;Въпрос: как следва да се подаде уведомление, при положение, че в указанието за попълване не е посочен конкретен код;Редът и сроковете за подаване на Уведомления за промяна

начисляване на данък върху добавената стойност при продажба на стоки, предмет на онлайн търговия чрез Drop Shipping (директна продажба)

3_2551/06.12.2017 г.ЗДДС, чл. 12, ал. 1; ЗДДС, чл. 17, ал. 1 и 2; ЗДДС, чл. 111а, ал. 3;ЗДДС, чл. 112, ал. 1, т. 1; ЗДДС, чл. 113, ал. 1; ЗДДС, чл. 113, ал. 3, т. 1; ЗДДС, чл. 119; ЗДДС, чл. 124 ОТНОСНО: начисляване на данък върху добавената стойност при продажба на стоки, предмет на

данъчно третиране по ЗДДС на случаите на отразяване на протокол по чл. 117 от ЗДДС в данъчен период, различен от данъчния период, в който е следвало да бъде отразен съгласно ЗДДС

Изх. № 24-00-12Дата: 23.06.2008 год.Относно: данъчно третиране по ЗДДС на случаите на отразяване на протокол по чл. 117 от ЗДДС в данъчен период, различен от данъчния период, в който е следвало да бъде отразен съгласно ЗДДСНа основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище, във връзка

прилагане разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Изх. № 07-00-5Дата: 09.02.2016 год.ДОПК, чл. 169, ал. 3а;ЗМДТ, чл. 1, ал. 1;ЗМДТ, чл. 6, ал. 1.Относно: прилагане разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодексВ отговор на Ваше запитване, постъпило вна(НАП) с вх. № 07-00-5 от 20.01.2016 г., в което поставяте въпроси, свързани с прилагането на разпоредбите на чл. 169 от ДОПК, Ви уведомявам следното: Съгласно новия

Определяне на минималния осигурителен доход по основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които е въведен минимален месечен размер на осигурителния доход.

Изх. № М-26-П-16Дата: 02.02.2011 год. КСО, чл. 6, ал. 3; ЗБДО 2011, чл. 8, ал. 1, т. 1.Относно:Определяне на минималния осигурителен доход по основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които е въведен минимален месечен размер на осигурителния доход.Във връзка с поставен въпрос и с оглед относимите нормативни разпоредби изразяваме следното принципно становище:Съгласно чл.

Scroll to Top