Становище на НАП с Изх. № М-94-С-20 от Дата: 22.02.2018 год.

Изх. № М-94-С-20
Дата: 22.02.2018 год.

ЗДДФЛ, чл. 67, ал. 4

ОТНОСНО: Деклариране на дължим окончателен данък от местно физическо лице за получени доходи от дивиденти от източник в чужбина в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Централно управление на Националната агенция за приходите, по електронна поща, е постъпило с вх. №М-94-С-20/22.01.2018 г. Ваше писмено запитване, в което е описана следната фактическа ситуация:
Местно физическо лице е получило дивиденти от източник в чужбина, като при плащането им не е удържан данък. Посочили сте, че при попълването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в Част ІV на Приложение № 8 не се формира задължение за данък, което да се пренесе в Част ІV от декларацията. Приложили сте прикачен файл с попълнена в колона 12 сума на данъка.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Защо сумата на данъка в колона 12 на Част ІV от Приложение № 8 не се натрупва към общото данъчно задължение, което се формира в Част ІV на образец 2001?
Предвид наличната информация и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по поставения въпрос:
Данъците, с които се облагат доходите на физическите лица, включително едноличните търговци, са регламентирани в разпоредбите на чл. 14 от ЗДДФЛ. В Част ІV на образец 2001 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ се определя данъкът върху общата годишна данъчна основа, с който на основание чл. 14, ал. 1 от ЗДДФЛ се облагат доходите по глава пета, придобити през данъчната година, с изключение на доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и на доходите от друга стопанска дейност по чл. 29а от същия закон.
Доходите по глава шеста, в т.ч. и облагаемите доходи от дивиденти в полза на местно физическо лице от източник в чужбина, се облагат с окончателен данък, а не с данък върху общата годишна данъчна основа (чл. 14, ал. 3 и чл. 38, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗДДФЛ). На основание чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2017 г., когато доходът е придобит от местно физическо лице от източник в чужбина, окончателният данък се внася в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода, и се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50. В тези случаи размерът на дължимия окончателен данък се определя в Част ІV на Приложение № 8 от годишната данъчна декларация и не е необходимо да се пренася в Част ІV на образец 2001.
Уведомявам Ви, че въпроси относно попълването и подаването на годишната данъчна декларация може да се отправят към служителите от информационния център на НАП на телефон: 0700 18 700.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/АЛ. ГЕОРГИЕВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »