fbpx

Становище на НАП с Изх. №17-00-1 от 20.09.2018 г.

Изх. №17-00-1
20.09.2018 г.

§1, т. 83 от ДР на ЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
„Х“ АД придобива стоки (съоръжения, машини и оборудване), които са били обезпечение по отпуснати от банката кредити. Стоките не са заведени счетоводно като дълготрайни материални активи, за тях не се начисляват амортизации, а са заведени като стоки, държани за продажба и се отчитат по реда на МСС 2 – Материални запаси.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Описаните стоки, различни от недвижими имоти и превозни средства, които не са заведени като дълготрайни активи, а се отчитат като стоки и са с данъчна основа при придобиване равна или по-голяма от 5 000,00 лв., отговарят ли на определението за дълготрайни активи по смисъла на §1, т. 83 от ДР на ЗДДС?
2. Какво се има предвид във формулировката на определението за дълготрайни активи по ЗДДС – стоки и услуги, които биха били дълготрайни активи по смисъла на ЗКПО?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи и втори въпрос:
За да бъде определена дадена стока, като дълготраен актив за целите на ЗДДС е необходимо да отговаря на даденото определение в §1, т. 83 от ДР на ЗДДС.
Съгласно §1, т. 83 от ДР на ЗДДС „Дълготрайни активи“ са представляващите част от стопанските активи на данъчно задълженото лице:
а) недвижими имоти по т. 82 и превозни средства по т. 49, с изключение на тези по буква „з“, и
б) (изм. – ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) различни от посочените в буква „а“ стоки и услуги, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) с данъчна основа при придобиване, производство или внос, равна на или по-голяма от 5000,00 лв.
Съгласно §1б от ДР на ППЗДДС за целите на § 1, т. 83, буква „б“ от допълнителните разпоредби на закона при определяне на стойността при придобиване, производство или внос, равна на или по-голяма от 5000 лв., не се включва данъкът върху добавената стойност.
От даденото определение недвижимите имоти по т. 82 и превозните средства по т. 49, с изключение на тези по буква „з“ винаги са дълготрайни активи за целите на ЗДДС, независимо от данъчната основа при придобиването им и от начина на завеждането им в счетоводството на дружеството. За останалите стоки и услуги извън посочените е въведен стойностен праг и условие – които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на ЗКПО.
Съгласно изложената фактическа обстановка, описаните стоки не се отчитат от задълженото лице като дълготрайни активи, а са заведени като стоки, държани за продажба, следователно не отоварят на условието и не следва да се считат за дългортайни активи по смисъла на §1, т. 83 от ДР на ЗДДС.
По отношение на израза „стоки и услуги, които биха били дълготрайни активи по смисъла на ЗКПО“ без претенции за изчерпателност в обхвата на понятието се включват стоки и услуги на данъчнозадължени лица по смисъла на ЗДДС, които нямат задължение да формират дълготрайни активи по реда на ЗКПО. Така например данъчнозадължени лица по ЗДДС, които не са предприятия по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч), респекивно не са задължени да водят счетоводство и да формират дълготрайни активи, но използват стоки и услуги, които биха се определили като дълготрайни активи по реда на ЗКПО, ЗСч и приложимите счетоводни стандарти.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Приложение на разпоредбата на чл. 116, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-34-72Дата: 10.07.2014 год.ЗДДС, чл. 116, ал. 3Относно: приложение на разпоредбата на чл. 116, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)Във Ваше запитване, препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. № 24-34-72/05.06.2014 г., е изложено следното:Между .. ЕООД и .. ЕООД е сключен договор с

писмо на …… (изх. № …….г.) до Министъра на финансите

ДО………………………..Относно: писмо на …… (Изх. № …….г.) до Министъра на финанситеУважаема г-а ……….,По повод на постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ……………….. г. копие на писмо на ………………….., съдържащо предложения за изменение и допълнение на ЗДДС и правилника за неговото прилагане, свързани с разширяване обхвата от дейности осъществявани от корабни агенти, изразявам следното

Данъчно третиране на прекратяване или новация на договори за продажба на недвижими имоти и тълкуване на чл. 129, ал.4 и чл. 230 от ДОПК

.№ 24-29-203Дата:20.06.2012 год.ЗДДС, чл. 10, ал. 1, т. 3;ДОПК, чл. 133, ал. 3;ЗДДС, чл. 46, ал. 1, т. 5;ДОПК, чл. 198, ал. 1, т. 2;ЗДДС, чл. 115, ал. 3;ДОПК, чл. 202;ЗЗД, чл. 17; ДОПК, чл. 230;ЗЗД, чл. 26, ал. 2;ДОПК, чл. 232;ЗЗД, чл. 99, ал. 3;ГПК, чл. 507;ДОПК, чл. 129, ал. 4;ЗНА, чл. 46.Относно: Данъчно

прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка със заличаване на клон в България на чуждестранно юридическо лице

Изх. № 24-39-91Дата: 28.09.2020 год. ЗКПО, чл. 155, ал. 1; ЗКПО, чл. 155, ал. 2; ЗДДС, чл. 106, ал. 1; ЗДДС, чл. 110, ал. 1, т. 1; ЗДДС, чл. 111, ал. 1; ЗДДС, чл. 79; ЗДДС, чл. 79а; ЗДДС, чл.79б. ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък

спазването на чл.113, ал.4 от ЗДДС по приложени фактури и фискални бонове.

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …./ 11.04.2013г. в Дирекция «ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА»- е поставен въпрос относно спазването на чл.113, ал.4 от ЗДДС по приложени фактури и фискални бонове.Във връзка с поставените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:Съгласно чл.113, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно

ЗКПО, т. 2, параграф 1

Изх. № 26-Б-146Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,По повод Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Б-146/20.11.2007г., изразявам следното становище:Определение на „място на стопанска дейност“ по смисъла на ЗКПО е дадено с разпоредбата на § 1, т.2 от ДР на същия закон, която препраща към § 1, т. 5 от ДР

прилагане на освобождаване от данък върху добавената стойност за доставки на услуги, предназначени за дейностите, свързани с изпълнение на програмата на САЩ за хуманитарна помощ, във връзка със Спораз

Изх. № 24-15-706Дата: 03.11.2014 год. ЗДДС, чл. 173, ал. 1Относно: прилагане на освобождаване от данък върху добавената стойност за доставки на услуги, предназначени за дейностите, свързани с изпълнение на програмата на САЩ за хуманитарна помощ, във връзка със Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на

Облагане на ДЗЗД по чл. 357 от ЗЗД по ЗДДС и ЗКПО

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на чл. 30, 31, 36 и 70 от ЗДДС.В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Дружеството наема товари от други фирми, както и превозни средства, с които да ги превозва. Транспорта се извършва от България до Турция. Дружеството не разполага със собствени превозни средства.Дружеството притежава разрешителни за движение на извънгабаритно или тежко

Scroll to Top