fbpx

Становище на НАП с Изх. №20-00-100/04.04.2017 г.

Изх. №20-00-100/04.04.2017 г.

ЗКПО – чл. 204, ал. 1, т. 2
ЗДДС – чл. 70, ал. 1, т. 2

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-100/…2017 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е специализирано счетоводно предприятие по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч), което има абонаментни договори за извършване на текущо счетоводно обслужване на различни дружества. Често дружествата клиенти разходват средства за покупка на минерална вода, сумите за които макар и в несъществен размер, имат регулярен характер. Въпросните разходи са възприети и облагани като разходи за представителни цели по реда на чл. 204 от ЗКПО. За целите на ЗДДС не е ползвано право на данъчен кредит при покупката на минерална вода или като административен разход за питейна вода. Същевременно, по фактурите за доставка на питейна вода за офиси, складови бази и др., издавани от В и К операторите (напр. Софийска вода), се признават разходите за целите на ЗКПО и са с право на данъчен кредит.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Как се третират разходите за покупка на минерална вода за целите на ЗКПО и ЗДДС, с уточнението, че водата е за употреба в офиса от служителите на дружеството, а не за минерална вода и други напитки, закупени с представителен, развлекателен и друг характер?

Предвид изложените обстоятелства, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Относно прилагане разпоредбите на ЗКПО
Разходите за В и К услугите, фактурирани от доставчика им – оператор по договора за присъединяване (напр. Софийска вода), са част от консумативните разходи, свързани с използването на имота – офиса. Консумативните разходи за използването на сграда или част от нея са данъчно признати, когато имотът се използва във връзка с дейността на дружеството и отчетените разходи са документално обосновани по смисъла на чл. 10 от ЗКПО.
Бутилираните води попадат в обхвата на законовото определение на понятието „храна“, дадено в §1, т. 12 от ДР на Закона за храните – ДВ, бр. 90/1999 г., където при изброяването на отделните „групи храни“ са включени и „безалкохолни напитки и бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води“.
Според изложените в запитването съображения, минералната вода не се предоставя по реда на чл. 285, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) и Наредба №11 от 21.12.2005 г. за определяне условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея – ДВ, бр. 1/2006 г. (отнася се за предприятия със специфичен характер и организация на труда), т.е. не е в изпълнение на нормативен акт, респективно не е приложима разпоредбата на чл. 11 от ЗКПО, съгласно която разходите, определени като задължителни с нормативен акт, се признават за данъчни цели и не се облагат с данък върху разходите.
В случая осигуряването на минерална/ бутилирана вода е с характер на социална придобивка по смисъла на чл. 294, т. 1 от КТ, предоставена от работодателя на служителите в офиса. В този случай данъчното третиране е в съответствие с разпоредбата на чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗКПО, т.е. като социални разходи, предоставени в натура. За целите на данъчното облагане понятието „социални разходи, предоставени в натура“ е дефинирано в т. 34 на §1 от ДР на ЗКПО.
Когато са изпълнени едновременно изискванията на посоченото определение, разходите за осигуряване на минерална вода на служителите и наетите лица, представляват социални разходи, предоставени в натура, които са облагаеми с данък по чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗКПО. Съгласно чл. 206 от ЗКПО разходът и данъкът върху него се признават за данъчни цели в годината на начисляване и не формират данъчна временна разлика по реда на глава осма от корпоративния закон.
В противен случай – нарушаване на условията, постановени в определението за социални разходи в натура, разходите не се признават на основание чл. 26, т. 1 от ЗКПО – разходи, несвързани с дейността.
Относно прилагане разпоредбите на ЗДДС
Както бе посочено по-горе минералната вода не се предоставя по реда на чл. 285 от КТ, поради което случаят не попада в изключенията на чл. 70, ал. 3 от ЗДДС. В резултат на това за закупената вода на основание чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС не възниква право на приспадане на данъчен кредит, тъй като стоката е предназначена за безвъзмездна доставка.
Ако при закупуването на бутилираната минерална вода е упражнено изцяло или частично право на приспадане на данъчен кредит, то на основание чл. 6, ал. 3, т. 1 от ЗДДС се счита, че е налице възмездна доставка, чиято данъчна основа се определя по реда на чл. 27, ал. 1 от ЗДДС – данъчната основа на доставката е равна на данъчната основа при придобиването на стоката.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.).

Изх. № М-26-И-286Дата: 30.10.2019 год. Наредба №Н-18, чл. 26, ал. 1, т. 8; Наредба №Н-18, чл. 26, ал. 1, т. 17; Наредба №Н-18 чл. 52а. ОТНОСНО: прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите

Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка Използване на консултантски услуги от фермери и собст

Изх.№92-00-212Дата:29.03.2012 год.ЗДДС, чл. 69;ЗДДС, чл. 70;ЗДДС, чл. 71.Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР)Във връзка с

облагане с данък на полуремарке ШМИТЦ, модел СО 1

Изх. № 08-П-22 Дата:05.05.2016 год.ЗМДТ, чл. 55, ал. 8;ЗМДТ, чл. 55, ал. 9. Относно: облагане с данък на полуремарке ШМИТЦ, моделСО 1 В отговор на поставения въпрос относно облагане с данък върху превозните средства по ЗМДТ на полуремаркеШмитц, модел СО 1, регИзх. № ……., с три оси и технически допустима максимална маса 39 т, Ви

ЗКПО, чл.5

5_561/24.06.2008 ЗКПО, чл. 5Уважаеми господин ……………..,Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП, Дирекция „ОУИ” гр. София, изразявам следното становище:В писменото си запитване описвате фактическа обстановка, която не е възникнала: „Общество „…………” – юридическо лице, регистрирано въз основа на Закона за вероизповеданията, ще строи сграда за нуждите на „……….”. Част от средствата

право на данъчен кредит при смърт на физическо лице – едноличен търговец.

401/02.04.2013 Чл.107, т.2 ЗДДСОтносно: право на данъчен кредит при смърт на физическо лице – едноличен търговец.В писмено запитване, постъпило в деловодството на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……….. с вх. № …………..13г. сте изложили следната фактическа обстановка:През месец февруари 2013г. ЕТ „Д”, ЕИК ………..издава на „Е В” ЕАД фактура № ../15.02.2013г. с данъчна основа в

Прилагане на данъчното и осигурително законодателство при деклариране на доходи от трудова дейност като самоосигуряващо се лице, упражнявана през предходни години

ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА – ПЛОВДИВ ПК 4004 гр. Пловдив факс 032 / 679-700ул. ”Скопие” № 106 тел. 032 / 935-411КСО – чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и чл. 6, ал. 9;НООСЛБГРЧМЛ – чл. 2, ал. 4;НЕВДПОВ – чл. 3, ал. 4;ЗДДФЛ – чл. 29, ал. 1, т. 3ОТНОСНО: Прилагане

ЗКПО, чл.10

Телефон: (02) 9859 3701 Факс: (02) 9859 35_80 / 03.04.2008ЗКПО, чл. 10 В писменото си запитване не описвате конкретно възникнал фактически състав, а поставяте въпроси по принцип. Основното и общото в поставените въпроси се отнася до обстоятелството, че Вие като физическо лице встъпвате в правни взаимоотношения с фирма „………….” ЕООД, на която сте собственик. Пояснявате,

КСО, чл.6, aл. 2

53-02-332/21.01.2010 г.КСО, чл. 6, ал. 2Фактическа обстановка: определяне на осигурителния доход на лице, работещо по два трудови договора при различни работодатели. От изложеното в запитването е видно, че предприятието „Х” ЕАД е осигурител на лице, назначено по реда на чл. 111 от КТ. При основния работодател лицето е осигурено на максималния размер на осигурителния доход,

Scroll to Top