fbpx

Становище на НАП с Изх. №20-00-113 от 14.05. 2018г.

Изх. №20-00-113
14.05. 2018г.

ЗДДС – чл.2
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №20-00-113/19.04.2018 г. във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за счетоводството (ЗСч).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
На ЕООД предстои сключването на договор за услуга с дружество, което е официален представител на световен производител на домакинска техника (Организатор). Домакинската техника се продава в страната от Организатора на дистрибутори.
ЕООД ще приема и обработва заявления от клиенти, закупили домакински уреди, за възстановяване на част от покупната цена, платена при покупката им, като част от специални акции, както и ще възстановява средства от името и за сметка на Организатора, на които купувачите имат право въз основа на одобрените им заявления. Сумите за възстановяване ще бъдат превеждани от Организатора на ЕООД, който от своя страна ще ги изплаща на всеки клиент, имащ право на това.
За услугата която предоставя, ЕООД ще получава възнаграждение, представляващо процент от сумата, която възстановява или твърда цена за всяко едно възстановяване.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Следва ли сумите превеждани от Организатора да бъдат облагани с ДДС?
2. По какъв начин следва да бъдат отчитани паричните транзакции по повод на кампаниите?
Поради обстоятелството, че в запитването е обективирано намерение, без да е приложен договор или други документи, от които да се направи извод относно характера и вида на доставките, съгласно действащото законодателство изразявам следното принципно становище:
По първи въпрос:
На основание чл. 2, т. 1 от ЗДДС с данък върху добавената стойност се облага всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга.
Съгласно чл. 6, ал. 1 от закона доставка на стока е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката. По аргумент от чл. 5, ал. 2 от закона не са стока по смисъла на закона парите в обращение и чуждестранната валута, използвани като платежно средство.
Съгласно чл. 8 от ЗДДС услуга е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обращение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство.
Доставчик по смисъла на закона е лицето, което извършва доставката на стока или услуга (чл. 11 от ЗДДС). Облагаема с ДДС е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и чл. 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната (чл. 12 от ЗДДС).
В случая ЕООД не извършва доставки на стоките, за които се получават визираните в запитването суми, превеждани към клиентите закупили домакинска техника. Доколкото горепосоченото дружество не е участник във веригата за доставка на стоките, то получаването и изплащането на сумите не е плащане по доставка, а паричен поток, поради което за тези получени суми не следва да се начислява ДДС.
По повод на договора с Организатора дружеството ще се яви доставчик на услуга, за която ще получава възнаграждение определено като комисионна (в процент или абсолютна сума), за която се дължи ДДС по общия ред на закона.
Следва да имате предвид, че изхождайки от принципа за документална обоснованост на стопанските и счетоводни операции, страните по договора следва да осигурят достатъчна отчетност, даваща възможност за текущ и последващ контрол на паричните потоци.
По втори въпрос:
Запитването Ви е препратено по компетентност до дирекция „Данъчна политика“ при Министерство на финансите, която е оправомощена да изразява становища по прилагане на счетоводното законодателство (чл. 33, т. 4 от Устройствения правилник на Министерство на финансите).
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Облагане на доставки с нулева ставка по смисъла на ЗДДС

Изх. № 24-32-351Дата: .…………… .2008 г.Относно: Облагане на доставки с нулева ставка по смисъла на ЗДДСПо повод Ваше запитване . препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 32-351 /07.12.2007 г., изразявам следното становище:В хода на извършване на ревизия е установено, че ревизираното дружество е отразило в дневника си за продажби, доставки на

Данъчно третиране на възнагражденията на

ОТНОСНО: Данъчно третиране на възнагражденията на съдружниците за положен труд в дружествотои дължимите осигурителни вноскиВ отговор на направеното от вас запитване до ТД на НАП ………… – Дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители”, препратено ни по компетентност с писмо вх.№……. от 05.03.2010г. при Дирекция „ОУИ” …………….., Ви уведомяваме за следното:Изложена фактическа обстановка:Фирма „Х…………….” ООД гр………….. е

прилагане на данъчното и осигурително законодателство от регистриран земеделски стопанин

Изх. № М-24-36-50Дата:11.10.2016 год. ЗДДФЛ, чл. 29, ал. 1; ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 21. ОТНОСНО: прилагане на данъчното и осигурително законодателство от регистриран земеделски стопанин По повод Ваше писмено запитване, препратено в ЦУ на НАП и заведено с вх. № М-24-36-50 от 30.08.2016 г., Ви уведомявам следното:Съгласно изложената фактическа обстановка упражнявате дейност като

това какво е данъчното третиране на тези разходи и дължат ли се върху тях социални осигуровки.

2_1065/12.10.2015г.ЗКПО – чл.26, т.1 и 2; чл.204, т.2; чл.205; чл.206, ал.1; §1, т.34 от ДР;КСО- чл.6, ал.2 и 3; чл.6, ал.11; чл.10, ал.1;ЗЗО- чл.40, ал.1, т.1;НЕВДПОВ- чл.2, ал.1, 2, 3 и 4; Излагате следната фактическа обстановка: Дружеството Ви стопанисва саll център, от който се извършва приемане на обаждания и услуги по обработка на данни, свързани

Прилагането на Закона за данък върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ 210

1_ ИТ-00-11/26.01.2021 г. Чл. 4, чл.8, чл.9, чл. 37, чл.55, чл.73а и чл.75 от ЗДДФЛ ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ Във Ваше запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас с вх.№ ………. е описана следната фактическа обстановка:Живеете от м. септември 2019 г. в Германия, но считате,

Прилагането на чл.92, ал.4 от Закона за корпоративното подо-ходно облагане (ЗКПО)

1_ИТ-00-24/27.02.2018 г. ЗКПО, чл. 92 ДР на ЗКПО, §1, т.56 ОТНОСНО: Прилагането на чл.92, ал.4 от Закона за корпоративното подо-ходно облагане (ЗКПО) Във Ваше запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчноосигури-телна практика” с вх.№ /2018 г. посочвате, че управляваното от Вас търговско дружество не извършва финансови и икономически дейности. В тази връзка поставяте въпроса как

задължението за внасяне на авансовите осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, като е допуснато самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания да внасят авансовите

2_1422/20.08.2010 г.КСО –чл.4, ал.6, чл.6, ал.10 ЗЗО – чл.40, ал.1, т.6 В запитването си описвате следната фактическа обстановка: Вие сте пенсионер и сте съдружник в три дружества с ограничена отговорност. Имате и регистриран едноличен търговец. В едно от дружествата сте управител с договор за управление и контрол където се осигурявате. Заплащате и здравноосигурителна вноска като

Становище на НАП с Изх. №53-04-664 от 07.12 2017 г.

Изх. №53-04-664 07.12 2017 г. чл. 58, ал. 1, т. 6, чл. 69, ал. 2, т. 1, чл. 71, ал. 4 от ЗДДСчл. 50, ал. 2 от ППЗДДСВ запитванията е изложена следната фактическа обстановка: „Н“ АД е клон на чуждестранен търговец от Турция и е регистрирано по ЗДДС.През месец септември 2017 г. дружеството извършва доставка

Scroll to Top