fbpx

Становище на НАП с Изх. №20-00-149 от 23.05.2017 г.

Изх. №20-00-149
23.05.2017 г.

КСО – чл. 4, ал. 3, т. 5
ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 3

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” София е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-149/05.04.2017 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
„Б. ООД е с основен предмет на дейност производство на филмови и телевизионни предавания. Дружеството има сключен граждански договор с физическо лице за извършване на услуги, свързани с различни дейности по заснемане на филмова продукция. Срокът на договора е 23.01.2017 г. – 21.02.2017 г. Договореното възнаграждение е в размер на 1 500.00 лв. и е изплатено на 22.11.2016 г. Физическото лице, страна по договора, не е осигурено на друго основание през месеците януари и февруари 2017 г.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Следва ли дружеството да удържа и внася социални и здравноосигурителни вноски върху изплатеното възнаграждение и върху какъв осигурителен доход?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Упражняването на трудова дейност е основна предпоставка за възникване на задължение за осигуряване в държавното обществено осигуряване (ДОО). Съгласно чл. 10 от КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от КСО и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й.
Лицата, които не са осигурени на друго основание през съответния месец и полагат труд без трудово правоотношение подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт в случаите, в които получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността (аргумент чл. 4, ал. 3, т. 5 от КСО и чл. 5 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ). Минималната работна заплата за 2017 г. е в размер на 460,00 лв.
Съгласно текста на чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „а“ от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), за лицата, работещи без трудово правоотношение, ако не се осигуряват по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1, 2 и 2а от закона и получават възнаграждение, равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната, здравноосигурителните вноски се дължат върху облагаемия доход, след намаляването му с разходите за дейността. Когато е получено възнаграждение под минимална работна заплата за страната, след намаляването му с разходите за дейността, осигуряването се извършва по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО.
По отношение на лицата, работещи без трудово правоотношение, които през съответния месец не са осигурени на друго основание и получават месечно възнаграждение по-малко от минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, в нормативната уредба, регламентираща държавното обществено осигуряване липсва разпоредба, съгласно която същите да подлежат на задължително осигуряване или която да им дава възможност да се осигуряват по свое желание, поради което, когато полученото месечно възнаграждение е по-малко от минимална работна заплата върху него не се дължат осигурителни вноски.
Видно от изложеното в запитването, сключеният граждански договор е за периода 23.01.2017 г. – 21.02.2017 г. и за да определите месечния размер на възнаграждението трябва изплатеното възнаграждение след намаляването му с разходите за дейността, определени по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), да се разпредели за всеки месец от договора, пропорционално на работните им дни.
1500,00 лв. възнаграждение – 25% разходи за дейността по ЗДДФЛ = 1125,00 лв. осигурителен доход;
1125,00 лв. осигурителен доход : 22 работни дни = 51,14 лв. осигурителен доход за 1 ден;
51,14 лв. х 7 работни дни за м. януари = 357,98 лв. осигурителен доход за м. януари;
51,14 лв. х 15 работни дни за м. февруари = 767,10 лв. осигурителен доход м. февруари.
Предвид гореизложеното, за месец януари 2017 г. възнаграждението е по-малко от минимална работна заплата и върху него не се дължат осигурителни и здравноосигурителни вноски.
Възнаграждението за месец февруари е по-голямо от минималната работна заплата за страната и върху него се дължат осигурителни и здравноосигурителни вноски за сметка на възложителя и на изпълнителя по договора, разпределени по реда на чл. 6, ал. 3, изречение 3-то от КСО и чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не можете да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС)

Изх. № 24-39-53Дата:03.06.2016 год.ЗДДС, чл. 79, ал. 1;ЗДДС, чл. 79, ал. 3;ППЗДДС, чл. 66, ал. 1, т. 5;ППЗДДС, чл. 66, ал. 1, т. 6.ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС)Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-39-53/21.04.2016 г.,

Прилагане нормата на чл.96, ал.10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Прилагане нормата на чл.96, ал.10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-1 от 06.01.2021г. относно прилагането на чл.96, ал.10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Съгласно изложената фактическа обстановка, Вие сте собственик и представляващ на две юридически лица – „Н

Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх.№М-24-31-24Дата:20.05.2013 год. ЗДДС, чл. 9, ал. 2, т. 4; ЗДДС, чл. 9, ал. 3, т. 1; ЗДДС, чл. 25; ЗДДС, чл. 69, ал. 1; ЗДДС, чл. 70; ЗДДС, чл. 71; ЗДДС, чл. 130; ДР на ЗДДС, § 1, т. 31.Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)Във Ваше писмо, изпратено по

Данъчно облагане на доходи от наем от недвижимо имущество етажна собственост.

Изх. № 26-М-21Дата: .…………… .2008 г.ОТНОСНО: Данъчно облагане на доходи от наем от недвижимо имущество „етажна собственост“.Отправили сте писмено запитване до отдел „Правен“ ……………… препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите, заведено с вх. № 26- М- 21/08.03.2007 г., в което поставяте въпроси относно данъчното третиране на доходи получени от предоставяне общите части на

прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх. № 23-29-32 09.04.2015 г. ЗКПО – чл. 12, ал. 5, т. 3, чл. 195, ал. 6, т. 3, чл. 195, ал. 7-12В дирекция ХХХ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 23-29-32/ 16.03.2015 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:Акционерното дружество,

прилагане на разпоредбите на ЗДДС

Изх. № 24-31-140/09Дата: 05.03.2010 год.ЗДДС, чл. 117;ЗДДС, чл. 173.Относно: прилагане на разпоредбите на ЗДДСПо повод Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-31-140 /16.12.09г., изразявам следното становище:I. В писмото си сте изложили следната фактическа обстановка:В изпълнение на Рамково споразумение между Република България и ЕБВР, относно дейността на международен фонд „…………..”

Определяне на данъчната основа на доставка на недвижим имот – държавна собственост, съгласно разпоредбите на ЗДДС.

Относно: Определяне на данъчната основа на доставка на недвижим имот – държавна собственост, съгласно разпоредбите на ЗДДС.В Дирекция „ОУИ” – ….. постъпи запитване с вх.№ …………../27.02.2009 г. от …………………, препратено по компетентност от ТД на НАП – . Зададен е следният въпрос: Как се тълкува начисляването на ДДС върху режийните разноски, представляващи съпътстващ разход по

данъчно третиране за целите на ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.) на доставка с нестопански характер

RИзх. №94-Д-6До ……………………….ОТНОСНО: данъчно третиране за целите на ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.) на доставка с нестопански характерУВАЖАЕМА ГОСПОЖО …………………..,По повод на изпратено от вас писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 94-Д-6/ …………..2006 г., ви уведомявам за следното:По въпрос № 1Постъпилите плащания от членски внос не се документират с данъчните

Scroll to Top