fbpx

Становище на НАП с Изх. №20-00-275 от 18.12.2018 г.

Изх. №20-00-275
18.12.2018 г.
чл. 75, ал. 3 от ЗКПО
чл. 6, ал. 2 , т. 4, чл. 79 от ЗДДС

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-275/07.09.2018 г. относно прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
След приключена данъчна ревизия и връчен ревизионен акт през 2017 г., на Дружеството е възстановена сума от надвнесен корпоративен данък вследствие на неправилно преобразуване на финансовия резултат за предходни години. Сумата на възстановения корпоративен данък е отразена като приход, с който не е преобразуван финансовия резултат за 2017 г.
В резултат на проведени инвентаризации в търговските обекти, стопанисвани от Дружеството и установени реални липси на стоки и продукция, възстановявате ползвания данъчен кредит в пълен размер, като данъкът се начислява с протокол и се включва в дневник-продажби по ДДС и справката – декларация за съответния данъчен период.
Част от обектите на Дружеството се управляват от юридически лица, с които Дружеството има сключен договор за търговско сътрудничество. Тези юридически лица действат като комисионери – от името и за сметка на Дружеството. Стоките са собственост на Дружеството. В договора за търговско сътрудничество е заложено, че липсите, установени при инвентаризация над определен размер са за сметка на посредника. За тези непризнати липси Дружеството издава фактура към комисионера и начислява ДДС върху продажната цена на стоките. По този начин едни и същи липси на стоки се облагат два пъти с ДДС – един път като корекция на ползвания данъчен кредит при придобиването и втори път – при издаване на фактура към посредника /по продажни цени на съответните стоки/.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Какво е данъчното третиране на възстановения след данъчна ревизия корпоративен данък – признат или непризнат приход за данъчни цели? При условие, че този приход е неправилно признат за данъчни цели и е обложен с корпоративен данък в декларацията по чл. 92 от ЗКПО за 2017 г., може ли да се извърши корекция на декларацията съгласно чл. 75, ал. 3 от ЗКПО?
2. Следва ли да се издава данъчен документ – фактура при начисляване на част от липсите над допустимите размери за сметка на посредника, съгласно договора за търговско сътрудничество или не следва да се начислява ДДС? Възможо ли е при издаване на фактурата към комисионера, да се извърши частична корекция на начисления ДДС за липсите с коригиращ протокол с отрицателен знак?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
ЗКПО определя формирането на данъчен финансов резултат на база счетоводния финансов резултат за отчетния период.
В конкретната фактическа обстановка отговорът на поставения въпрос се свежда до счетоводното третиране на конкретната стопанска операция в аспект на правилата на съответния национален или международен счетоводен стандарт (СС) 12 „Данъци върху дохода“. На основание чл. 22, т. 8 от Устройствения правилник на Министерството на финансите (обн., ДВ, бр. 100 от 2016 г.) изготвянето на становища и отговори на писмени запитвания по прилагане на счетоводното законодателство е в правомощията на дирекция „Данъчна политика“. С оглед на това, по поставения въпрос е изразено становище от Дирекция „Данъчна политика“ при МФ изх. №22-00-4/20.11.2018 г., копие от което Ви е изпратено с изх. №20-00-275/30.11.2018 г.
По втори въпрос:
Разпоредбата на чл. 2, т. l от ЗДДС определя като обект на облагане с ДДС всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. Предвид цитираната разпоредба наличието на доставка на стока или услуга (по смисъла на дефинициите на чл. 5, 6, 8 и 9 от ЗДДС) е необходимо условие за да се приложи механизма на облагането с ДДС.
Съгласно изложеното в запитването, в търговско споразумение между Вашето дружество и т. нар. комисионери е уговорена отговорност на последните за имуществени вреди, нанесени на дружеството по повод изпълнение на договора. Отговорността на посредника е за липси на стоки собственост на дружеството, констатирани при инвентаризация, и при условие, че липсата надвишава договорен праг от нетните продажби.
В този случай, между страните не е налице доставка по смисъла на ЗДДС, а по скоро се касае за обезщетение за претърпяната вреда. Предвид на това, че посредникът е допуснал липса на стоки над договорения лими, т.е. не е осъществил точно дължимия резултат, вследствие на което е причинена вреда на възложителя, се поражда и отговорност за парично обезщетение.
При така изложените обстоятелствата, приложимите разпоредби на ЗДДС са следните:
1. На основание чл. 79, ал. 1 от ЗДДС при липси на стоки, при придобиването, закупуването или внасянето, на които от дружеството е ползван пълен или частичен данъчен кредит, имате задължение да начислите ДДС в размера на приспаднатия кредит. Съгласно чл. 79, ал. 4 от закона начисляването на данъка се извършва в данъчния период, през който е възникнало съответното обстоятелство, чрез съставяне на протокол за определяне размера на дължимия данък и отразяването му в дневника за продажбите и справка-декларацията за този данъчен период. Обстоятелствата, при които нямате задължение да извършвате корекция на ползвания данъчен кредит са регламентирани в чл. 80, ал. 1 и ал. 2 на закона. В случай, че става въпрос за договор, при който комисионера действа от свое име и за сметка на „Е“ ЕООД, то по силата на чл. 6, ал. 2 , т. 4 от ЗДДС, при фактическото предаване на стоката на комисионера се приема, че е налице доставка, за която данъчното събитие възниква съгласно чл. 26, ал. 3, т. 1 от ЗДДС. Ако настоящият случай попада в тази хипотеза, то задължението за извършване на корекция на данъчния кредит за установените липси е за дружеството комисионер, в размера на приспаднатия данъчен кредит по фактурата от комитента.
2. Доколкото по повод претенцията за надвишен лимит на липсите не е налице доставка на стока или услуга между дружеството и т. нар. комисионер не следва да бъде издавана фактура, тъй като по силата на чл. 113, ал. 1 от ЗДДС фактура се издава от доставчика само в случаите на осъществена доставка или получено авансово плащане (цялостно или частично) за такава.
По аргумент от чл. 26, ал. 2 от ЗДДС и чл. 84 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) обезщетението не следва да бъде документирано и облагано по реда на ЗДДС. За документирането на обезщетението е достатъчно съставянето на първичен счетоводен документ по смисъла на ЗСч.
1. По отношение на издадени от дружеството данъчни фактури и възможност за корекция, следва да съобразите чл. 116, ал. 1 във връзка с ал. 4 от ЗДДС.
Въпреки, че в закона липсва легална дефиниция на понятието „неправомерно начислен данък” считаме, че такова е налице във всяка една хипотеза, при която начисляването на данъка е станало в нарушение на императивните разпоредби на ЗДДС и ППЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно осигурителния процесуарен кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Дължими данъци и осигурителни вноски при изплащане на суми във връзка с канали в YouTube и предоставени права за поставяне на реклама

Изх. № 24-38-28Дата:29-06-2017 год.ЗДДФЛ, чл. 6;ЗДДФЛ, чл. 7;ЗДДФЛ, чл. 8, ал. 2;ЗДДФЛ, чл. 29, ал. 1, т. 2, буква „б“;ЗДДФЛ, чл. 30;ЗДДФЛ, чл. 43, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 55, ал. 1;ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 8. ОТНОСНО: Дължими данъци и осигурителни вноски при изплащане на суми във връзка с канали в YouTube и предоставени права

Облагане на доходите на физически лица от парични награди по реда на чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ.

2_1463/19.10.2011ЗДДФЛ, чл.35, т.2 Относно: Облагане на доходите на физически лица от паричнинагради по реда на чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ. Отправили сте писмено запитванедо Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр. …, заведено с вх. № …/..10.2011 г.. В запитването описвате следната фактическа обстановка: Дружеството Ви е закупило интернет сайт за онлайн игра. На

данъчно третиране на продажбата на автомобили нов внос

3_882/24.02.2009 г.ЗКПО, чл. 16, ал. 1;ЗКПО, § 1, т. 14 от ДР; ЗДДС, чл. 26 и чл. 27;ЗДДС, чл. 50, т. 2;ЗДДС, § 1, т. 17 от ДРОтносно: данъчно третиране на продажбата на автомобили нов вносСпоред изложеното в запитването, „А” ЕООД, БУЛСТАТпрез м. 2006 г. извършва доставка – нов внос на леки автомобили и един

ЗДДС, чл.124, aл. 2,ЗДДС, чл.17, aл. 2,ЗДДС, чл.86, aл. 3,ЗДДС, чл.124, aл. 4,ЗДДС, чл.114, aл. 1, т. 12,ЗДДС, чл.117, aл. 4

2_1926-2/03.12.2010 г.ЗДДС чл.17, ал.2чл.86, ал.Зчл.114, ал.1, т. 12чл.117, ал.4чл.124, ал.2чл.124, ал.4Вашето дружество, което е регистрирано по ЗДДС ще търгува с фирми от трети страни. Ще закупува стока – доставчик, на която е фирма от Китай. Същата ще продаде на клиент от Изрел. Стоката директно ще се транспортира от Китай за Изрел, като транспортните разходи по

Право на данъчен кредит за автомобил със сертификат от производителя N1“;

ОТНОСНО:Право на данъчен кредит за автомобил със сертификат от производителя „N1“;Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, дружеството което представлявате предстои да закупи нов товарен автомобил марка Porsche Macan с брой места за сядане „4+1“, притежаващ заводски сертификат “N1“, от доставчик – лице регистрирано на територията на Република България.В тази връзка сте поставили следните въпроси:1.Има ли

Облагането с окончателен данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ на доходите от лихви по депозитни сметки в търговски банки

Изх. № 24-34-7Дата: 28.02.2013 год.ЗДДФЛ,,чл. 11, ал. 5; ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 8;ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 5;ЗДДФЛ, чл. 26; ЗДДФЛ, чл. 29а; ЗДДФЛ, чл. 37, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 3;ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 13;ЗДДФЛ, чл. 65, ал. 1;ДР на ЗДДФЛ § 1, т. 57. Наредба № 3 за условията и реда

данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лице (ЗДДФЛ) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получен доход от физическо лице по допълнително споразумение &l

Изх. № 24-38-25Дата:30.03.2018 год. ЗДДС, чл. 3; ЗДДС, чл.97а.ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лице (ЗДДФЛ) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получен доход от физическо лице по допълнително споразумение Внае заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка:За периода от септември 2011 г. до

Scroll to Top