fbpx

Становище на НАП с Изх. №20-00-295 от 16.11.2018 г.

Изх. №20-00-295
16.11.2018 г.

чл. 118, ал. 1 от ЗДДС
чл. 118, ал. 3 от ЗДДС
чл. 3, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г.
чл. 26, ал. 1, т. 2 от Наредба №Н-18/2006 г.
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-295/03.10.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
„………………….“ ЕАД има сключен договор с логистична компания за наем на склад. Съгласно договора в този склад ще се съхраняват стоки на дружеството и от него ще се извършва фактурирането и експедирането на онлайн поръчките.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Кой е адресът по чл. 26, ал. 1, т. 2 от Наредба №Н-18/2006 г., който следва да бъде посочен във фискалната бележка?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ.
В чл. 118, ал. 3 от ЗДДС е дадено легално определение на понятието „фискална касова бележка”, съгласно която „Фискалният и системният бон са хартиени документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издадени от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност”.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са регламентирани с Наредба №Н-18/2006 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г., всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ). По смисъла на §1, т. 41 от ДР на ЗДДС „търговски обект” е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо, че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.
Реквизитите на фискалната касова бележка са посочени в чл. 26, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г., като в т. 2 от същата разпоредба се съдържа изискването фискалната касова бележка да съдържа задължителен реквизит: „наименование и адрес на търговския обект“, а когато не е налице стационарен обект – текст „БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ ”.
Съгласно чл. 26, ал. 1, т. 2 от Наредба №Н-18/2006 г. фискалната касова бележка следва да съдържа не само адрес за кореспонденция на лицето по чл. 3, но и адрес на търговския обект.
В тази връзка, в случай че в склада, от който се експедират стоките, се извършват плащания в брой, фискалното устройство следва да има установена дистанционна връзка с НАП и фискалните касови бележки, следва да отговарят на изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 2 от Наредба №Н-18/2006 г. т. е. в същите да бъде посочен адресът на същия.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК, се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от Данъчно–осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчното третиране на доставка на стока на територията на свободна безмитна зона и данъчното третиране на доставка на услуга по работа върху движима вещ /ремонт/ в държава-членка на Общността

Изх. № 20-12-171Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: данъчното третиране на доставка на стока на територията на свободна безмитна зона и данъчното третиране на доставка на услуга по работа върху движима вещ /ремонт/ в държава-членка на ОбщносттаУважаеми колеги,По повод запитване, ваш Изх. № /19.07.2007г. изразявам следното принципно становище:1. Относно данъчното третиране на доставка на стока на

Приложение на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 24-38-31Дата:28.06.2017 год. ЗКПО, чл. 92; ЗКПО, чл. 116; ПЗР на ЗПОУ, § 16.ОТНОСНО: приложение на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-38-31/16.05.2017г., е изложена следната фактическа обстановка:Според изложеното в запитването, Частна детска градина „Дъга …….“ (ЧДГ)

Прилагането на Закона за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП)

Изх. № 04-19-685Дата:09.01.2018 год. Кодекса за застраховането, чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗДЗП, чл. 14, ал. 1;ЗДЗП, чл. 19;ДОПК, чл. 10, ал. 4;ДОПК, чл. 84, ал. 3;ДОПК, чл. 99;ЗА, 57;ЗА, чл. 77а.ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП)Във връзка с писмено запитване от адвокат ………….., постъпило вна Националната агенция за приходите

Отговор на писмено запитване, касаещо прилагането на чл. 124а. от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) .

.№ 24-34-136Дата: 02.08.2011 год. ДОПК, чл. 124аОТНОСНО: Отговор на писмено запитване, касаещо прилагането на чл. 124а. от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) .Във връзка с Ваше писмо дона НАП с наш вх.№ 24-34-136 от 01.07.2011 г., по повод писмено запитване от ТД на НАП – гр…., свързано с прилагането на разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство,

Данъчно третиране на онлайн търговия от обект на територията на Великобритания

ОТНОСНО: Данъчно третиране на онлайн търговия от обект на територията на ВеликобританияСъгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество се занимава с онлайн търговия на стоки. Складовата наличност на същото е в обект в гр. С, като разплащането с клиентите се извършва чрез Paypal и Ebay, след което сумите постъпват директно в банковата

доставка на услуга и формиране на облагаем оборот по ЗДДС

ОТНОСНО: доставка на услуга и формиране на облагаем оборот по ЗДДС В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-28-3/ 25.04.2018 г., препратено за отговор по компетентност от Дирекция ОДОП . Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството извършва ремонтни дейности на машини и съоръжения в държави извън Европейския съюз и

дължими здравно осигурителни вноски върху доходи от наем, получени от регистриран земеделски производител

2_ 1495/ 14.09.2010г.ЗЗО – чл.40, ал.1, т.2 чл.40, ал.5ОТНОСНО: дължими здравно осигурителни вноски върху доходи от наем, получени от регистриран земеделски производителОт изложеното в запитването става ясно, че сте лице упражняващо дейност като регистриран земеделски производител. През 2009 г. нямате приходи от земеделската си дейност, тъй като притежавате млада орехова градина, която ще влезе в

определяне на мястото на изпълнение и данъчния режим по Закона за данъка върху добавената стойност на доставка на стоки.

699/01.09.2016Чл.17, ал.2 ЗДДСЧл.62, ал.2 ЗДДСЧл.84 ЗДДСЧл.86, ал.3 ЗДДСЧл.112, ап.1, т.1 ЗДДСЧл.124, ал.4 ЗДДСЧл.79, ал.3, т.1 ППЗДДСОтносно: определяне на мястото на изпълнение и данъчния режим по Закона за данъка върху добавената стойност на доставка на стоки.В писмено запитване, заведено в регистърана Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – …………. с вх. № ……………2016г. сте изложили следната фактическа

Scroll to Top