fbpx

Становище на НАП с Изх. №20-00-320/16.11.2018 г.

Изх. №20-00-320/16.11.2018 г.

ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 1
ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 4
ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 6
ЗЗО – чл. 40, ал. 8

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……… е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-320/31.10.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
В дружеството работи служител, назначен по трудово правоотношение, с брутно месечно възнаграждение по-голямо от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2018 г. Лицето получава и пенсия за инвалидност.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Каква е поредността на доходите при определяне на максималния размер на осигурителния доход, върху който се дължат вноски за задължително здравно осигуряване?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Обществените отношения свързани със задължителното здравно осигуряване са уредени със ЗЗО.
За работниците и служителите здравноосигурителната вноска се определя от
дохода, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), определен съгласно КСО. Вноската се внася от работодателя/ведомството едновременно с осигурителните вноски за ДОО и се разпределя между работодателя/ведомството и осигурения в съотношение 60:40 за 2018 г. (чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО).
Здравноосигурителната вноска за пенсионерите от ДОО или от професионален пенсионен фонд се определя от размера на пенсията или сбора от пенсии, без добавките към тях. Вноските са за сметка на държавния бюджет и се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят (чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗО).
Текста на разпоредбата е общ, поради което тя се прилага независимо от вида на отпуснатата пенсия.
Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 6 от ЗЗО, за лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в чл. 40, ал. 1, т. 1, 2, 2а, 3, 4 и 5 от закона, вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи и в предвидените за тях срокове по реда, определен в 4а, ал. 6 и чл. 6, ал. 11 от КСО. В чл. 40, ал. 8 от ЗЗО изрично е посочено, че за лицата, осигурени на различни основания вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи по реда, предвиден за съответния вид доход, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО – 2 600,00 лв. за 2018 г.
Поредността на доходите, върху които се внасят осигурителни вноски за ДОО е определена в разпоредбата на чл. 6, ал. 11 от КСО, съгласно която за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4 от кодекса, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1. доходи от дейности на лицата съгласно последователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и 10 от КСО;
2. доходи от обезщетения, изплащани по Кодекса на труда (КТ) или по специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски;
3. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;
4. доходи за работа без трудово правоотношение.
Предвид текста на чл. 40, ал. 7 от ЗЗО, с оглед ограничаване до максималния месечен размер на осигурителния доход, при превеждане на здравноосигурителните вноски поредността на доходите е следната:
1. пенсии (без добавките към тях);
2. доходи от дейности на лицата съгласно последователността, посочена в чл. 4, ал. 1 и 10 от КСО;
3. осигурителен доход като морски лица;
4. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;
5. доходи за работа без трудово правоотношение.
С цел ограничаване на месечният осигурителен доход до максималния размер на осигурителния доход и спазване на поредността за ограничаване същия, с разпоредбата на чл. 4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ) законодателят е вменил задължение, когато съответното лице упражнява трудова дейност на повече от едно основание по чл. 4, ал. 1 и/или ал. 3, т. 5 и 6 и/или ал. 10 от КСО, да декларира пред всеки следващ осигурител дохода, върху който се дължат осигурителни вноски, като се спазва поредността, определена в чл. 6, ал. 11 от КСО.
Независимо, че отпуснатата пенсия не е доход от трудова дейност, същата представлява осигурителен доход по смисъла на чл. 40, ал. 1 от ЗЗО. В този аспект, с оглед спазване на разпоредбите на чл. 40, ал. 1, т. 6 и чл. 40, ал. 8 от ЗЗО, служителят следва да предостави информация за размера на отпусната пенсия на осигурителя.
Предвид изложеното, за служителя, който получава пенсия за инвалидност и доход от дейност по трудово правоотношение по-голям от максималния месечен осигурителен доход, при определяне поредността на доходите, които се вземат предвид за ограничаване до максималния осигурителен доход по реда на чл. 6, ал. 11 от КСО и чл. 40, ал. 1, т. 6 от ЗЗО, ще се получи разлика в месечния размер на осигурителния доход за ДОО и за здравно осигуряване. В този случай, осигурителят следва да подаде 2 броя декларации образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8/2005 г.), с попълнени данни съответно за:
– социално осигуряване – вид осигурен, дни в осигуряване, осигурителен доход съгласно чл. 6, ал. 2 от КСО, вкл. сумата по чл. 40, ал. 5 от КСО, размер на осигурителните вноски за ДОО и допълнително задължително пенсионно осигуряване за сметка на осигурителя и за сметка на осигуреното лице, начислен месечен облагаем доход и данък по чл. 24 от ЗДДФЛ, нетно възнаграждение;
– здравно осигуряване – вид осигурен, осигурителен доход (определен съгласно поредността по чл. 40, ал. 1, т. 6 от ЗЗО), размер на здравноосигурителните вноски за сметка на осигурителя и за сметка на осигуреното лице.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно–осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

препращане по компетентност.

Изх. № 94-В-151Дата: 22.03.2016 год. ДОПК, чл. 92, ал. 3; ДОПК, чл. 94; ЗМДТ, чл. 4, ал. 5.Относно: препращане по компетентност.Приложено, изпращам Ви по компетентност, постъпило вна(НАП) с вх. № 94-В-151 от 18.02.2016 г., писмо на г-н ………… По съществото си горното писмо представлява оспорване на действията на приходните органи в Община ………….. и по-специално

прилагане на разпоредбите на чл. 33, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

Изх. № ЕП-04-00-14Дата: 15.09.2020 год. ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 6; ЗЗО, чл. 33, ал. 2; Регламент (ЕО) № 883/2004, чл. 11(3)(а). ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на чл. 33, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), препратено от Министерството на

Становище на НАП с Изх. № 20-00-311 от 16.08.2019 г.

Изх. № 20-00-31116.08.2019 г. ЗДДС Чл. 50, чл. 113, ал. 9 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-311/29.07.2019 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитването е изложена следната фактическа обстановка:„…..“ ЕООД осъществява дейност, свързана с покупко-продажби на недвижими имоти.

прилагане на § 19в от ПЗР на Закона за здравното осигуряване

3_3958/28.06.2007 г.ЗЗО, § 19 в, ал.1 от ПЗРЗЗО, § 19 в, ал.2 от ПЗРИнструкция № 1/2006 на НАП, чл.6ОТНОСНО: прилагане на § 19в от ПЗР на Закона за здравното осигуряване Постъпилото писмено запитване е по приложение разпоредбата на § 19в от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Поставеният въпрос се отнася

Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. Изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.)/Наредба № Н-18/2006 г. / .

ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. Изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.)/Наредба № Н-18/2006 г. / . В Дирекция

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на стоки и услуги по договори с контрагент – лице от друга държава членка

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на стоки и услуги по договори с контрагент – лице от друга държава членка В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 08-00-14 от 11.11.2019 г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получени доставки

Приложение на чл. 126, ал. 1, т. 2 от ЗКПО във връзка с чл. 132, ал. 2 от същия закон

Изх. № 24-33-96Дата: 08.11.2010 год.ЗКПО, чл. 126, ал. 1, т. 2;ЗКПО, чл. 132, ал. 2.Относно: Приложение на чл. 126, ал. 1, т. 2 от ЗКПО във връзка с чл. 132, ал. 2 от същия законВъв връзка с изпратеното ни становище на отдел „ДОП“ при Дирекция „ОУИ“ -…., постъпило с вх. № …./20.08.2010 г., Ви уведомявам

Данъчнотретираненаразходите,свързанис експлоатация на автомобил, работно облекло и командировки

Изх. № 24-32-139……………..Дата: .…………… .2008 г.ОТНОСНО:Данъчнотретираненаразходите,свързанис експлоатация на автомобил, работно облекло и командировкиУВАЖАЕМА ГОСПОЖО …………,В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ гр. …….. и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № 24-32-139/06.04.2007 г.), Ви уведомявам следното:В запитването поставяте няколко въпроса, които

Scroll to Top