fbpx

Становище на НАП с Изх. №20-00-343/ 03.11. 2017 г.

Изх. №20-00-343/ 03.11. 2017 г.

чл. 26, ал. 5, т. 3 от ЗДДС
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-343/18.08.2017 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка.
Поставени са въпроси във връзка с договор за финансов лизинг на употребявани автомобили и заплатените от лизингодателя данък МПС, данък при придобиване на автомобилите и застраховки, както и глоби (фишове) и други държавни и общински такси, посочени в чл. 26, ал. 5, т. 3 от ЗДДС, които са за сметка на лизингополучателя, както следва:
1. Как следва да се документират към лизингополучателя разходите за местни данъци и такси, застраховки, на какво основание и следва ли да се начислява данък върху добавената стойност?
2. Приложима ли е разпоредбата на чл. 26, ал. 5, т. 3 от ЗДДС при договор за финансов лизинг?
3. Как следва да се документират глоби (фишове), такса ЦРОЗ?
Предвид въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи и втори въпрос
По тези въпроси има предходни запитвания от „Б“ ЕАД с вх. №№20-00-264/21.06.2017 г. и 20-00-276/28.06.2017 г., които са изпратени за становище до ЦУ на НАП с наше писмо изх. №20-00-264, 20-00-276 от 26.07.2017 г.
По трети въпрос
По отношение на глобите (фишовете), доколкото не са конкретизирани, считам, че същите се отнасят до такива, свързани с нарушения на Закона за движение по пътищата (ЗДвП).
С разпоредбата на чл. 189 във връзка с чл. 188 от ЗДвП законодателят е предвидил принципна възможност да се ангажира имуществена отговорност не на конкретния водач, а на физическото лице – собственик на моторното превозно средство (МПС) или представляващия юридическото лице – собственик на МПС.
Доколкото в случаите на ангажирана имуществена отговорност на лизингодателя, лизингополучателя възстановява сумата на платената глоба, то това възстановяване няма характер на плащане по доставка. Само за себе си възстановяването на разходи по принцип не представлява доставка по смисъла на ЗДДС. Вярно е, че на практика самата необходимост от префактуриране говори за наличието на извършени преди това действия (услуга) в полза на друго лице, а според чл. 9, ал. 1 от ЗДДС доставка на услуга е „всяко извършване на услуга“. В същото време обаче според чл. 24, ал. 1 от Директива 2006/112/ЕС относно общата система на ДДС „доставка на услуга“ е всяка сделка (transaction), която не е доставка на стока, т.е. за да е налице такава доставка е необходимо между участниците във взаимоотношенията, във връзка с които се извършва услугата, да е налице сделка. Изложеното дава основание да се твърди, че документирането на паричен превод само по себе си не е обстоятелство, което представлява сделка, т.е. доставка на услуга с данъчна основа, равна на префактурираната сума.
С оглед гореизложеното, разходите за глоби (фишове) следва да се документират с първичен счетоводен документ по чл. 6 от Закона за счетоводството (ЗСч.).
По отношение на такса ЦРОЗ и други не може да се изрази становище, тъй като в запитването не се съдържа информация относно тяхното естество.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане разпоредбата на чл. 4а от НЕВДПОВ

КСО, чл. 9, ал. 3, т. 2, ал. 4;КСО, чл. 9, ал. 3, т. 2, ал. 5;ДОПК, чл. 128, ал. 1;НЕВДПОВ, чл. 4а.    Относно: Прилагане разпоредбата на чл. 4а от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. ……………..по описа на Централно

Приложение на чл.189б от ЗКПО за преотстъпване на данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като на регистриран земеделски производител за 2010г.

2_424/22.03.2011чл.48, ал.6 и ал. 7 от ЗДДФЛчл.189б от ЗКПО ОТНОСНО: приложение на чл.189б от ЗКПО за преотстъпване на данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като на регистриран земеделски производител за 2010г.В Дирекция „ОУИ”– гр….. е постъпило писмено запитване от ЕТ”, Булстат в което са поставени следните въпроси, свързани с преотстъпване на

информацията по чл. 17, ал. 1, т. 5, б.”б” се предоставя само след като лицето се е идентифицирало по реда на ДОПК и като задължено лице.

Отправили сте писмено запитване до отдел “Данъчно осигурителна практика” към Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”- Варна, заведено с вх. №1980/17.07.2008г. Според фактите изложени в запитванетосте сключили договор за застраховка „Живот” по коятосте застраховащо лице,а застраховани лица са пълнолетните Видеца. При тази фактическа обстановкасе интересуватекой има право на данъчно облекчение по реда на чл. 19,

Освобождаване от облагане по ЗКПО във връзка с Меморандума за финансиране към Рамково споразумение, подписано от Комисията на Европейските общности и Република България за съдействие по Програмата ФАР

Изх. №24-34-3Дата: 21.04.2009 год. ЗКПО, чл. 5; ЗКПО, чл. 13.Относно: Освобождаване от облагане по ЗКПО във връзка с Меморандума за финансиране към Рамково споразумение, подписано от Комисията на Европейските общности и Република България за съдействие по Програмата ФАРВъв връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с

общата система на данъка върху добавената стойност.

Изх. № 53-00-266 ……..…….. 2013 г. ЗДДС чл. 12, чл. 21, ал. 1, чл. 21, ал. 2, § 1, т. 10 от ДРВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-00-266 от 04.03.2013 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

прилагане разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Изх. № 20-00-79/08.04.2014 г. чл. 110, ал. 2, чл. 118, ал. 1 от ДОПКВ дирекция „Обжалване и данъчно–осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-79 от 04.03.2014 г., относно прилагане разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).В запитването е изложена следната фактическа обстановка. Съгласно разпоредбите на Наредба № 4 от 14

Приложение на нормите на осигурителното законодателство

2_1451/15.11.2013 г.КСО – чл.4, ал.1, т.1;чл.9, ал.2, т.3;ЗЗО -чл.40, ал.1, т.1, б. „б” ОТНОСНО: Приложение на нормите на осигурителното законодателство В изложената в писмото Ви фактическа обстановка описвате, че през месец октомври 2013 г., работник е в неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж. На 21.10.2013 г., същият представя болничен лист за временна

Социално осигуряване на самоосигуряващо се лице, което полага труд без трудово правоотношение. Възможност за регистрация на компютърен специалист в регистър БУЛСТАТ и за извършване на компютърни дейн

КСО – чл. 4, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 6, ал. 7, т. 1 и ал. 8;НООСЛБГРЧ – чл. 1, ал. 1 и ал. 2 и чл. 11;НЕВД – чл. 3, ал. 3, т. 3;ЗДДФЛ – чл. 29ОТНОСНО:Социално осигуряване на самоосигуряващо се лице, което полага труд без трудово правоотношение. Възможност за регистрация

Scroll to Top