fbpx

Становище на НАП с Изх. №20-00-362 от 15.10.2019 г.

Изх. №20-00-362
15.10.2019 г.
ЗКПО – чл.92

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило по компетентност писмено запитване, прието с вх. №20-00-362/20.09.2019 г., относно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Фактическата обстановка изложена в запитванeто, е следната:
За 2018 г. дружеството има задължение да внася тримесечни авансови вноски в размер по 300,00 лв. или общо 900,00 лв. Поради финансови затруднения вноската за трето тримесечие не е платена т.е. реално са внесени 600,00 лв. Тази сума е посочена на ред 15 в подадената годишна данъчна декларация (ГДД) за 2018 г. В съобщението за резултати от обработката на декларацията, Ви смущава текст, който гласи, че попьлнената сума не сьответства на авансовите вноски.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следният въпрос:
Правилно ли е попьлнена декларацията: на ред 15 – сумата 600,00 лв. и съответно на ред 19.2 – сумата 900,00 лв.?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 83, ал. 1 от ЗКПО данъчно задължените лица правят месечни и тримесечни авансови вноски на базата на прогнозна данъчна печалба за текущата година. Правилата за определяне на авансовите вноски за корпоративен данък са регламентирани в чл. 86-88 от закона. Сроковете за внасяне на тримесечните авансови вноски са определени в чл. 90, ал. 2 от ЗКПО и са: за първото и второто тримесечие – до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят, а за третото тримесечие – в срок до 15 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.
На основание чл. 87а, ал. 1 от ЗКПО определените по реда на чл. 86 и чл. 87 от закона авансови вноски за текущата календарна година се декларират с ГДД за предходната календарна година (част Х от ГДД (образец 1010)).
Следователно, ако в ГДД за 2017 г. сте декларирали в част Х, на ред 2 на ред 4 тримесечни авансови вноски в размер 300,00 лв., в данъчно-осигурителната сметка на дружеството се формират задължения за авансови вноски общо в размер на 900,00 лв.
В съответствие с разпоредбата на чл. 93 от ЗКПО, корпоративният данък се внася в срок до 31 март на следващата година, след приспадане на внесените авансови вноски за съответната година. Тъй като в конкретния случай, декларираните авансови вноски не са внесени в пълен размер, при определяне на годишното задължение за данъка на ред 15 в ГДД за 2018 г . правилно сте отразили сумата на реално внесените авансови вноски – 600,00 лв. В този смисъл е и пояснителният текст към ред 15 в декларацията „този ред следва да се попълни след установяване на точния размер на внесените авансови вноски за годината чрез преглед на данъчно-осигурителната сметка или чрез поискване на информация от НАП“.
С оглед предвидената в чл. 88 от ЗКПО възможност данъчно задължените лица да коригират в посока намаление или увеличение авансовите вноски в зависимост от реалните си икономически показатели, чл. 89 от ЗКПО въвежда дължимост на санкционна лихва. Съгласно посочената правна норма, когато дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 20 на сто сумата от определените месечни авансови вноски за съответната година или когато 75 на сто от дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 20 на сто сумата от определените тримесечни авансови вноски за съответната година, върху превишението над 20 на сто се дължи лихва. Тоест, задължението за лихва се обвързва не с разликите между дължим корпоративен данък и внесените от данъчно задълженото лице авансови вноски, а с отклонението между декларираните /определени/ авансови вноски и дължимия корпоративен данък.
Ал. 4 на чл. 89 от ЗКПО регламентира, че определените авансови вноски по смисъла на този член са:
– месечните авансови вноски, определени по реда на чл. 86, или тримесечните авансови вноски, определени по реда на чл. 87, за първо, второ и трето тримесечие – за авансовите вноски преди подаване на декларацията за промени на авансовите вноски по реда на чл. 88;
– намалените или увеличени месечни авансови вноски или намалените или увеличени тримесечни авансови вноски за първо, второ и трето тримесечие, определени с декларацията по чл. 88 – за авансовите вноски след подаване на декларацията за промени по реда на чл. 88.
Предназначението на лихвата по чл. 89 от ЗКПО, е да санкционира положение, при което данъчно задълженото лице е извършило неправилна преценка на очакваната/прогнозна печалба на базата, на която е формирало авансовите си вноски.
За целите на определянето на лихвата по чл. 89 от ЗКПО, в част V от ГДД (образец 1010), на редове от 19 до 20.2 се декларира задължението за извършване на авансови вноски, вид и общ размер на определените (декларираните) авансови вноски за годината. Тримесечните авансови вноски за корпоративен данък, съгласно чл. 85 от ЗКПО се декларират на ред 19.2 от част V от ГДД, като в случай, че 75 на сто дължимия годишен корпоративен данък (ред 14 от ГДД) надвиши с над 20 на сто сумата от определените тримесечни авансови вноски, върху превишението над 20 на сто се дължи лихва.
Следователно, в описаният от Вас случай, тъй като не сте променяли размера на декларираните авансови вноски, на ред 19.2 от част V на ГДД за 2018 г., правилно е посочена сумата 900,00 лв.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане разпоредбите на чл. 59, ал.1 и 2 от ЗМДТ за моторни превозни средства, произведени / с дата на първа регистрация / в периода 1990 год. – 2004 година, и че по данни от производителя едно ката

5_53-00-148/11.09.2008г. ЗМДТ,чл. 52; чл. 54;чл. 59, ал.1 и ал.2 ДОПК, чл. 12, ал.1, т.11;чл. 37, ал.5;чл. 42 Относно: прилагане разпоредбите на чл. 59, ал.1 и 2 от ЗМДТ за моторни превозни средства, произведени / с дата на първа регистрация / в периода 1990 год. – 2004 година, и че по данни от производителя едно катализаторно

облагане на доставки по ЗДДС

ОТНОСНО: облагане на доставки по ЗДДС В Дирекция «ОУИ»- постъпи Ваше запитване, подадено в ЦУ на НАП и препратено за отговор по компетентност, с вх. № 07-00-302/ 10.08.2012г. Изложена е следната фактическа обстановка:Предстои преустройство на стара сграда с производствено предназначение „Битов комбинат” в жилищна сграда с апартаменти с цел продажба. Сградата при закупуването през 2009г.

право на приспадане на данъчен кредит за закупен лек автомобил, стоките или услугите, които са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на нает лек автомобил, включително з

В Дирекция ”ОДОП” – ………… постъпи писмено запитване с вх. № ………../30.08.2013 г., относно право на приспадане на данъчен кредит за закупен лек автомобил, стоките или услугите, които са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на нает лек автомобил, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали.В запитването е изложена следната фактическа обстановка:

Издаването на служебни бележки по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Изх. № М-26-Т-31Дата: 23.03.2018 год. ЗДДФЛ, чл. 42; ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 2, т. 1; ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 2, т. 4; ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 6, т. 1; ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 6, т. 3; ЗДДФЛ, чл. 49, ал. 5; ЗДДФЛ, чл. 49, ал. 6; ЗДДФЛ, чл. 50. ОТНОСНО:

третиране на неустойка

ОТНОСНО: третиране на неустойкаВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-21-71/ 14.07.2017 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ……., Офис ……..Изложена е следната фактическа обстановка: „ “ ЕООД е лечебно заведение, което е регистрирано по ЗДДС. Съгласно сключени от „“ ЕООД договори по реда на Закона

възможността за програмиране чрез фискалното устройство в данъчна група А”

ОТНОСНО: възможността за програмиране чрез фискалното устройство в данъчна група „А”на извършени освободени доставки- продажби на право за строеж, по смисъла на чл.45, ал.2 от ЗДДС, както и въвеждане на свободно избираема цена чрез ФУ. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН,В отговор на Ваше запитване, Ви уведомяваме, че:Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и минималните реквизити

Имате ли право да си възстановите платения ДДС при развалена търговската сделка?

2_1310/10.08.2012 г. ЗДДС чл.115, ал.1-5 Отправили сте писмено запитване до ТД на НАП. Видно от запитването през 2001, 2002 и 2003 година клиент на дружеството Ви е внесъл в дружеството Ви сумата от Х лева – клиенти по аванси за бъдещи търговски сделки. Върху тази сума сте начислили ДДС от У лв., като сте издали

Scroll to Top