fbpx

Становище на НАП с Изх. №20-00-40/ 16.05. 2017 г.

Изх. №20-00-40/ 16.05. 2017 г.

ЗДДС – чл. 46, ал. 1, т. 2
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване, прието с вх. №20-00-40/31.01.2016 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„П“ ООД извършва дейност в областта на митническото агентство и представителство, и гарантиране на стоки за режим транзит с обща банкова гаранция. За дейността на дружеството му е предоставен сертификат за банкова гаранция за режим транзит, съгласно Закона за митниците (ЗМ) и Митническия кодекс на съюза (МКС). По силата на договор за управление на банкова гаранция е предоставена възможност на дружеството да гарантира митнически сборове на товари пред Агенция Митници и Митническия съюз със собствен електронен подпис.
Дружеството ще издава фактури за предоставените банкови гаранции с основание за освобождаване от начисляване на ДДС чл. 46, ал. 1 от ЗДДС.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Следва ли да се начислява данък върху добавената стойност за извършваната от „П“ ООД дейност по гарантиране на стоки за режим транзит с обща банкова гаранция или същата попада в обхвата на освободените доставки по смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗДДС?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗДДС освободена доставка е договарянето на гаранции и сделка с гаранции или ценни книжа, установяващи права върху парични вземания, както и управлението на гаранции от кредиторите.
Съгласно чл. 135, пар. 1, б. „в” от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност държавите-членки освобождават от данък върху добавената стойност договарянето или всякакви операции с кредитни гаранции или други обезпечения на парични средства и управлението на кредитни гаранции от лицето, което е отпуснало кредитa.
В аспект на облагането с ДДС следва да се приеме, че предмет на доставката по гарантиране на стоки за режим транзит с обща банкова гаранция е услугата към длъжника по предоставяне на гаранция за кредитора. При тълкуване на чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗДДС във връзка с нормата от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност, която транспонира, следва да се приеме, че в обхвата на освобождаването, регламентирано с този член, следва да се считат включени всякакви обезпечения на парични вземания (кредити), каквито са гаранциите. Предвид изложеното считам, че данъчното третиране по ЗДДС на сделката по гарантиране на стоки за режим транзит с обща банкова гаранция е чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗДДС – освободена доставка на услуга по предоставяне на гаранции.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК, се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх.№ 24-30-27Дата: 11. 08. 2014 год.ЗДДС, чл. 25;ЗДДС, чл. 119;ЗДДС, чл. 124, ал. 2;ЗДДС, чл. 151а, ал. 2.Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)Във Ваше запитване, препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите (НАП) с вх. №24-30-27/28.07.2014 г., е изложено следното:Дружеството е регистрирано за прилагане на специалния режим за

Нормативно установени изисквания за регистрация по ЗДДС и деклариране на освободени доставки при търговия с акции на международни фондови борси.

ОТНОСНО: Нормативно установени изисквания за регистрация по ЗДДС и деклариране на освободени доставки при търговия с акции на международни фондови борси. В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № 20-15-253 от 24.08.2017 г. препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ….. Същото е за изразяване на становище относно изискванията, на които

Прилагане разпоредбите на Закона за здравното осигуряване и Кодекса за социално осигуряване

1_20-02-72/15.04.2016 г. ЗЗО, чл.40, ал.1, т.5 Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за здравното осигуряване и Кодекса за социално осигуряване Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП гр. …… с вх. №…/2016г. е изложена следната фактическа обстановка : От 11.09.2014г. сте назначена по трудов договор. По време на трудовото правоотношение ползвате отпуск поради бременност и раждане.

данъчно третиране на приходи на бюджетни предприятия по ЗКПО.

Изх. № 24-34-770Дата: .…………… .2008 г.Относно: данъчно третиране на приходи на бюджетни предприятия по ЗКПО.По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-770/ 26.09.2007 г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:В писмото са поставени въпроси относно данъчното облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на Национална банка за промишлени

документиране и превеждане в компетентната ТД на НАП дължимия ДДС в случаите на публична продан на движими вещи, при която за купувач на вещите е обявен взискател, който прави изявление за прихващане

.№М-24-33-136 Дата: 18.08.2012 год.ДОПК, чл. 131, ал. 3;ППЗДДС, чл. 83, ал. 4;ППЗДДС, чл. 131.Относно: документиране и превеждане в компетентната ТД на НАП дължимия ДДС в случаите на публична продан на движими вещи, при която за купувач на вещитее обявен взискател, който прави изявление за прихващане на дължимата от него по проданта цена срещу дължимата му

изискванията към фактурите въведени с разпоредбите на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г,/, както и разпоредителните действия с ДДС-сметките, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 92-00-12/10.01.2007г.. изразявам сл

Изх. № 92-00-12Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Във връзка със запитване на Главна дирекция “===“ при ==== относно изискванията към фактурите въведени с разпоредбите на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г,/, както и разпоредителните действия с ДДС-сметките, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 92-00-12/10.01.2007г.. изразявам следното становище:По първия и втория въпрос :Съгласно чл.113, ал.1 от

Деклариране и внасяне на осигурителни вноски от училища в системата на народната просвета, които прилагат делегирани бюджети

КСО – чл. 5, ал. 1, чл. 9, ал. 3, т. 2;Наредба № Н-8/29.12.2005 – чл. 2, ал. 1;ОТНОСНО:Деклариране и внасяне на осигурителни вноски от училища в системата на народната просвета, които прилагат делегирани бюджети УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ……….,В отговор на Ваше запитване, препратено по компетентност в …, Ви уведомяваме за следното:Според описаната фактическа обстановка, през

Scroll to Top