fbpx

Становище на НАП с Изх. №20-00-424 от 15.12. 2017 г.

Изх. №20-00-424
15.12. 2017 г.

чл. 13, ал. 1, чл. 70, ал. 4, чл. 74, ал. 1, чл. 84 от ЗДДС
чл. 61, ал. 1 от ППЗДДС
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„С“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС на 21.04.2017 г. на основание чл. 99, ал. 1 от ЗДДС и на 21.08.2017 г. на основание чл. 96, ал. 1 от закона.
За периода от 19.04.2014 г. до 21.04.2017 г. дружеството е извършило ВОП по реда на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС, но не е имало право на приспадане на данъчен кредит, съгласно чл. 70, ал. 4 от ЗДДС. Изискуемият по реда на чл. 84 от ЗДДС данък дружеството е начислило през месец септември с протокол по чл. 117, ал. 2 от закона и го е отразило в дневника за продажбите за същия отчетен период.
Стоките, предмет на ВОП към настоящия момент са с изтекъл срок на годност и са бракувани с протокол за брак.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Има ли дружеството право на данъчен кредит за начисления данък и какъв е редът за ползването му?
Предвид описаната фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Според разпоредбата на чл. 69, ал. 1 от ЗДДС право на приспадане на ДДС е налице, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки.
Съгласно разпоредбите на чл. 72, ал. 1 и 2 регистрираното по ЗДДС лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода като:
1. включи размера на данъчния кредит при определяне на резултата за данъчния период по ал. 1 в справка-декларацията по чл. 125 за същия данъчен период;
2. посочи документа по чл. 71 от ЗДДС в дневника за покупките по чл. 124 за данъчния период по т. 1.
Съгласно разпоредбата на чл. 84 от ЗДДС данъкът при вътреобщностни придобивания е изискуем от лицето, което извършва придобиването.
Според текста на чл. 63, ал. 3 и 4 от ЗДДС данъкът при вътреобщностното придобиване става изискуем на 15-я ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие съгласно ал. 1 и 2 или на датата на издаване на фактурата, а когато няма задължение за издаване на фактура – на датата на издаване на документа, удостоверяващ придобиването на ново превозно средство, когато са издадени преди 15-я ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие.
На основание чл. 70, ал. 4 от ЗДДС няма право на данъчен кредит лице, регистрирано на основание чл. 97а, чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от закона. Това означава, че ако „С“ ЕООД е издало протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС и начислило изискуемия на основание чл. 84 от закона данък за стоките предмет на ВОП в предвидените от закона срокове, то за тях нямаше да е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 4 от ЗДДС.
Според разпоредбата на чл. 74, ал. 1 от ЗДДС регистрирано лице по чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3, чл. 102, 132 или 132а от закона има право на приспадане на данъчен кредит за закупените или придобитите по друг начин или внесените активи по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч) преди датата на регистрацията му по този закон, които са налични към датата на регистрацията.
Разпоредбата на чл. 61, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност (ППЗДДС) гласи, че правото на приспадане на данъчен кредит по реда на чл. 74 от закона възниква само за налични активи към датата на регистрацията или получени услуги преди датата на регистрация, описани в регистрационен опис по образец – приложение № 2, който е подаден не по-късно от 45 дни от датата на регистрация. Съгласно чл. 61, ал. 6 от ППЗДДС при условията на ал. 1 – 5 правото на приспадане на данъчен кредит по реда на чл. 74 от закона възниква и за налични активи към датата на регистрацията, за които лицето е начислило данък по чл. 82, ал. 2, т. 3 и чл. 84 ЗДДС.
От изложената в запитването фактическа обстановка е видно, че протоколът по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС за начисляване на данъка при извършеното ВОП е издаден през м. септември, когато дружеството е регистрирано на основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС.
Предвид това и съобразно изложеното по-горе, за „С“ ЕООД би било налице право на данъчен кредит за придобитите стоки – предмет на ВОП в случай, че те са налични към датата на регистрацията по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС. В случай, че не са налични дружеството няма право на приспадане на данъчен кредит.
По отношение на бракуваните стоки следва да се има предвид, че на основание чл. 79, ал. 1 от ЗДДС регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоката начислява и дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит. Предвид това, доколкото за посочените стоки не е ползван данъчен кредит не се прилага и корекция на ползван данъчен кредит предвидена в чл. 79, ал. 1 от ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

определяне на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за дейност производство на продукти от други неметални минерали, некласифицирани другаде” и документиране на приходите от

3_1520/24.03.2008г.КСО, чл. 6, ал. 2 и ал. 3ЗКПО, чл. 10Относно: определяне на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за дейност „производство на продукти от други неметални минерали, некласифицирани другаде” и документиране на приходите от дейносттаВ запитването са поставени два въпроса от едноличен търговец, който извършва дейността си на територията на Кралство Холандия –

данъчно третиране на доставка на зъбни протези по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_1793/02.08.2017 г.ЗДДС, чл. 39, т. 5Относно: данъчно третиране на доставка на зъбни протези по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Поставен е въпроса дали доставката на зъбни протези е освободена доставка ако се извършва от търговец на едро на медицински изделия или тя е освободена само когато се извършва от лекар по

Приложение разпоредбата на чл.46, ал.1, т.3 от ЗДДС

1313/31.08.2011 г. ЗДДС чл.17, ал.1 Относно: приложение разпоредбата на чл.46, ал.1, т.3 от ЗДДС Видно от запитването дружеството Ви има сключен договор с ОББ АД, гр. ========= като подагент, който чрез агента ОББ АД ще предлага и продава в България услугата парични преводи на Western Union за прехвърляне на пари. Посочвате, че комисионните възнаграждения се

данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходи от продажба на картина

3_6018/16.12.2008г.ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 26ЗСч, чл. 7, ал. 1ОТНОСНО: данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходи от продажба на картинаСпоред изложеното в запитването на лицето му предстои продажба на картина собственост на съпруга й, които е починал. Съпругът има трима наследника, единият от които е инвалид първа група. Във връзка с това се поставят

задължение за водене на отчетни регистри от регистрирани по ЗДДС лица.

5_8 / 17.01.2008ЗДДС, чл.124 ППЗДДС, чл.113 Относно: задължение за водене на отчетни регистри от регистрирани по ЗДДС лица.С чл. 124 от ЗДДС се въвежда задължението на регистрираните по този закон лица да водят регистрите – дневник за покупките и дневник за продажбите. Съгласно ал.4 на същия член регистрираното лице е длъжно да отрази получените от

КСО, чл.6, aл. 11,КСО, чл.157, aл. 6,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 1,КСО, чл.127, aл. 1,НЕВД, чл.2, aл. 2,НЕВД, чл.2, aл. 3,НЕВД, чл.2а

5_ 53-02-528/17.10.2008 КСО, чл.6, ал.11, чл.127, ал.1, чл.157, ал.6НЕВ, чл.2, ал.2, ал.3, чл.2аЗЗО, чл.40, ал.1, т.1Фактическа обстановка: Предстои сключване на индивидуална застраховка „Живот” със спестовен характер. Застраховката не попада в хипотезата на чл.2а от НЕВ;Въпрос: Дължат ли се осигурителни вноски и какви са параграфите за превод;Изплатените разходи /премии/ за застраховка „Живот” имат характер на социални

Прилагане на ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС В Дирекция ОДОП ,,,, постъпи писмено запитване с вх. № … от 07.03.2018 г. относно прилагане на ЗДДС.В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружествоизвършва продажба на електрически багер и издава фактура на фирма от Естония, която не е регистрирана за целите на ДДС в Естония. Поради огромните размери на багера,

Scroll to Top