fbpx

Становище на НАП с Изх. №20-00-479 от 05.12.2016 г.

Изх. №20-00-479
05.12.2016 г.

Наредба №Н-18/2006 г., чл. 31, чл. 35, ал. 1, чл. 26, ал. 1, чл. 33, ал. 1 и ал. 2, чл. 39, ал. 2

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше запитване, прието с вх. №20-00-479/09.11.2016 г., относно прилагането на разпоредбите на Наредба №Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба №Н-18/2006 г.).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната.
Отправилото запитване дружество осъществява продажби на стоки в търговски обект – магазин, снабден с фискално устройство. В част от случаите купувачите, закупили няколко стоки, отразени в една касова бележка, изявяват желание да върнат само от една от тези стоки срещу паричната стойност, която са заплатили за нея. В тази хипотеза продавачът следва да издаде сторно бележка със съответните реквизити.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Кои елементи следва да бъдат отразени в сторно бележката, в частност дали в полето „наименование на стоката“ следва да бъде отбелязано единствено наименованието на върнатата стока; дали в полето „обща стойност“ следва да се изпише единствено стойността на върнатата стока или е необходимо да се посочи стойността на всички стоки от касовата бележка?
2. Необходимо ли е търговецът да задържи касовата бележка, по която е извършено сторното, след като в сторно бележката са вписани номера и датата на касовата бележка, или последната се връща на купувача, в която хипотеза не би било необходимо издаването на нова касова бележка за вече закупените стоки, които сторното не обхваща?
3. Задължен ли е търговецът да предостави на купувача копие от сторно бележката? В хипотезата, в която купувач е физическо лице, необходимо ли е вписване в сторно бележката на негови индивидуализиращи белези, в частност ЕГН, както и необходимо ли е той да положи подпис върху сторно бележката, или е достатъчно вписване само на трите му имена?
4. При издаване на сторно бележка необходимо ли е стойността, за която е издадена тя, да бъде отбелязана във фискалното устройство чрез операция „служебно изведени суми“?
5. В хипотезата, в която е издадена фактура с прикрепена към нея касова бележка за извършено плащане в брой, и стоката по тази продажба бъде върната, достатъчно ли е издаването на кредитно известие към тази фактура, за да се отчете извършеното като сторно операция, или е необходимо издаването на сторно бележа?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище.
По първи, втори и трети въпрос:
Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС (в сила от 08.03.2013 г.) всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ.
В чл. 118, ал. 3 от ЗДДС е дадено легално определение на понятието „фискална касова бележка”, съгласно която „Фискалният и системният бон са хартиени документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издадени от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност”.
Редът и начинът за извършване на корекция при връщане на стока след приключена сметка на клиента (сторно операция) са регламентирани в чл. 31 от Наредба №Н-18/2006 г. Извършването и документирането на сторно операция е обект на специална регулация, тъй като това е отрицателна операция, състояща се в документално намаляване на регистрирания във ФУ оборот.
По същество „сторно” операция е корекция при връщане, рекламация на стока или при грешно натрупване, след приключена и натрупана във фискалната памет сметка на клиента.
Документирането на „сторно” операция при работа с фискално устройство става чрез издаване на касова бележка от кочан. Касовата бележка от кочан, издадена във връзка с извършване на „сторно” операция съдържа реквизитите съгласно чл. 35, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г. и надпис „СТОРНО“, номер, дата и час на издаване на фискалната касова бележка, по повод на която се издава сторно документът, причината за „сторно” операцията и данни за клиента, когато последният е едноличен търговец или юридическо лице. Попълването на всички реквизити е задължително, тъй като сторно операцията води до намаляване на оборота, записан във фискалната памет на устройството.
На основание цитираните разпоредби, при необходимост, бихте могли да възстановите сумата на върнатата стока и трябва да издадете сторно касова бележка от кочана на работещо в момента на връщане на стоката ФУ. В издадената сторно касова бележка от кочан освен посочените данни в чл. 26, ал. 1, т. 1-9 от наредбата трябва да запишете и номерата на ФУ и фискалната памет на устройството на което е била регистрирана и платена закупената стока.
Така издадената “сторно” бележка служи за документиране на извършена операция по връщане на сума на клиента, както и като основание за намаляване на регистрирания във фискалната памет оборот.
За новата /заменена/ стока трябва да издадете фискална касова бележка по реда на чл. 26, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г. на МФ.
Фискалната касова бележка се издава за цялата стойност на продажбата.
В обобщение следва да се посочи, че при закупуване на няколко стоки и връщане на една от тях на основание чл. 31 от Наредба №Н-18/2006 г. се издава сторно касова бележка само за върнатата стока. При връщане на стоката трябва да издадете сторно касова бележка от кочан, в която задължително трябва да впишете номер, дата и час на издаване на фискалната касова бележка, по повод на която се издава сторно документът.
На основание цитираните разпоредби, при издаване на сторно касова бележка, нямате основание да изисквате от клиента издадената фискална касова бележка или нейно копие. В разпоредбите на чл. 31 от Наредбата няма изискване към издадената сторно касова бележка от кочан да се изземва и прикрепва фискалната касова бележка.
Кочанът с касови бележки се прономерова и прошнурова и се посочва началния и крайния номер на бележките на първата страница в книгата за дневни финансови отчети на фискалното устройство (чл. 35, ал. 2 от Наредбата).
Съгласно чл. 39, ал. 2 на Наредба №Н-18/2006 г. на МФ, за всяко устройство се води отделна книга за дневните финансови отчети, която е прономерована и прошнурована. На първа страница на книгата се отразяват данните на задълженото лицето, наименованието и адресът на търговския обект, описват се кочаните с касови бележки и данни от въвеждане в експлоатация, индивидуалните номера на ФУ, както и промените на данните в деня на настъпване. Книгата се съхранява в търговския обект.
По четвърти въпрос:
Съгласно чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №Н-18/2006 г. извън случаите на продажби всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) на фискалното устройство се регистрира във фискалното устройство чрез операциите „служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми. За фискалните устройства, които не притежават операциите по ал. 1, в книгата за дневните финансови отчети се отбелязва всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) в момента на извършването й с точност до минута. В случаите, в които срещу върната стока, предмет на сторно операцията, на клиента се връща паричната стойност, заплатена първоначално за нея, е необходимо отразяването й във ФУ чрез функцията „служебно изведени“ суми.
По пети въпрос:
Съгласно чл. 31, ал. 8 от Наредба №Н-18/2006 г. сторно операция за продажба, документирана с фактура по чл. 34 или чл. 58, ал. 2, се извършва чрез издаване на кредитно известие, на което освен задължителните реквизити по ЗДДС са отбелязани и индивидуалните номера на ФП и на ФУ, от което е издадена фактурата, по повод на която е съставен сторно документът. На основание чл. 115, ал. 1 от ЗДДС доставчикът е длъжен да издаде известие към издадена фактура при изменение на данъчната основа на доставката или при развалянето на доставката. Разпоредбата е приложима само ако има издадена фактура. Ако за доставката е издадена и фискална касова бележка тя се сторнира.
В конкретния случай за върнатата стока при издадена фактура и фискална касова бележка, се издава кредитно известие и сторно касова бележка от кочан или принтер за сумата на стоката.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването непълна фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно–осигурителен процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Право на данъчен кредит за разходи за леки моторни превозни средства, наети от дружество, което извършва поддръжка и ремонт на асансьорни уредби

ОТНОСНО: Право на данъчен кредит за разходи за леки моторни превозни средства, наети от дружество, което извършва поддръжка и ремонт на асансьорни уредби Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество е подало заявление за регистрация по избор по ЗДДС. Същото извършва поддръжка и ремонт на асансьорни уредби в гр. …… и извън

Отписване на активи от счетоводния амортизационен план при заличаване на едноличен търговец

ЗДДФЛ, чл. 26, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 11;ЗКПО, чл. 54;ЗКПО, чл. 60, ал. 2;ЗКПО, чл. 66.            Относно: Отписване на активи от счетоводния амортизационен план при заличаване на едноличен търговец По повод Ваше писмено запитване до Дирекция ОУИ – гр. …., препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-34-66/19.04.2012 г.,

Попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ и справката за окончателния размер на осигурителния доход (таблица 1 и 2) към нея за 2011 г.

ЗДДФЛ: § 1,т. 26, б. „и” от ДР; чл. 29, ал. 1, т. 3 ; чл. 30; чл. 42, ал. 2; чл. 45, ал. 4; чл. 45,ал. 6,т. 2;КСО: чл. 4, ал. 3, т. 2; чл. 4, ал. 4; чл. 6, ал. 7 и ал. 8;НООСЛБГЛЧМЛ: чл. 1, ал. 1; чл. 11, ал. 1 и

прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Изх. № 94-Е-171Дата: 30.03.2020 год. Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52м; Наредба №Н-18/2006 г. – Приложение № 33. ОТНОСНО: прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към

Прилагане на разпоредби от ЗДДС и ЗКПО

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредби от ЗДДС и ЗКПОВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ……. от 22.08.2017 г.Дружеството има сключен договор с друго предприятие за извършване на определена работа. Работата ще се извършва от работниците на другото предприятие в цеховете на възложителя. Възложителят иска да извозва работниците на другото

Ползване на данъчното облекчение за лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност

Изх. № 94-С-63Дата: 24.03.2008 год.ОТНОСНО: Ползване на данъчното облекчение за лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособностВ отговор на Ваше писмено запитване, постъпило ви препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите (вх. № 94-С-63/05.03.2008 г.), Ви уведомявам следното:В данъчните закони, уреждащи облагането на доходите на физическите лица до влизането в сила

Има ли право да се използва фискалното си устройство без да имате сключен договора за техническо обслужване и ремонт със сервизна фирма?

2_1385/29.08.2012 Наредба Н-18 от 13.XII.2006 г чл.16 Наредба Н-18 от 13.XII.2006 г чл.17, ал.3 В във Ваше писмено запитване е изложена следната фактическа обстановка: На 23.07.2012 г. Ви е изтекъл договора за техническо обслужване и ремонт със сервизна фирма „Х” ЕООД. Сервизната фирма Ви е отказала сключването на нов писмен договор за сервизно обслужване. Интересувате

Scroll to Top