fbpx

Становище на НАП с Изх. №20-00-71 от 24.04.2018 г.

Изх. №20-00-71
24.04.2018 г.

Чл. 12, ал. 1 от ЗДДС
Чл. 17, ал. 1 от ЗДДС
Чл. 31, т. 7 от ЗДДС
Чл. 31, ал. 2, т. 1 от ППЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
„Х“ ЕООД е с предмет на дейност – извършване на маневрена дейност на плаващи средства; буксировка на плаващи средства; завързване и отвързване на плаващи средства; извършване на товаро-разтоварни и аварийно-спасителни операции с плаващ кран и др. Предстои продажба на плавателен съд – 100 тонен плаващ кран, който е вписан в регистъра на корабите в ИА „Морска администрация“. Плаващият кран се използва за товаро-разтоварни и аварийно-спасителни операции предимно в акваторията на пристанище Варна и не извършва плавания в открито море. Получател по доставката ще е българско юридическо лице, регистрирано за целите на ЗДДС.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Каква данъчна ставка, следва да се приложи при продажбата– 0% или 20% ?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към него нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Място на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 1 от ЗДДС е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл.6, ал. 2 от закона.
Мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е регламентирано в чл. 17, ал. 2 от ЗДДС и това е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.
Съгласно чл. 31, т. 7 от ЗДДС облагаеми доставки с нулева ставка са доставката на плавателни съдове по т. 2, с изключение на тези по буква „г“ от което следва, че нулева ставка ще се прилага за:
– плавателни съдове, предназначени и използвани за превоз на стоки или пътници в открито море, с изключение на използваните за спортни и развлекателни цели или за лични нужди (чл.31, т.2, буква „а“);
– плавателни съдове, предназначени и използвани за извършване на търговски, промишлени или риболовни дейности в открито море (чл.31, т.2, буква „б“);
– плавателни съдове, използвани за спасяване на човешки живот и имущество на море (чл.31, т.2, буква „в“);
– плавателни съдове, използвани за крайбрежен риболов, с изключение на зареждането им с провизии (чл.31, т.2, буква „д“).
В изложената в запитването фактическа обстановка не е посочено как ще бъде доставен плавателният съд и къде се намира при прехвърляне на собствеността. Получател ще е българско дружество, регистрирано за целите на ЗДДС и ако прехвърлянето на собствеността на стоката, се осъществи или транспорта започне от територията на Р. България, доставката ще се счита с място на изпълнение на територията на страната (чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС).
За да се удостовери наличие на обстоятелствата за прилагане на нулева ставка по чл. 31, т. 7 от ЗДДС за тази доставка, доставчикът следва да разполага с документите описани в чл. 31, ал. ал.2 от ППЗДДС, които са поставени в зависимост от предназначението на плавателния съд. В тази връзка съгласно чл. 32, ал. 2, т. 1 от ППЗДДС, за доказване на доставка по чл. 31, т. 7 от закона на плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви „а“ и „б“ от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:
а) писмен договор или друг акт за прехвърляне на собствеността или други вещни права върху плавателния съд съгласно Кодекса на търговското корабоплаване (КТК);
б) фактура за доставката;
в) декларация по образец – приложение № 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима;
Ако доставчикът не се снабди с документите по чл. 31, ал. 2 от ППЗДДС до изтичане на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, на основание чл. 39 от ППЗДДС се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто. В този случай данъкът се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, който се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем. Тази корекция е двупосочна, доколкото се регламентира не само начисляването на данъка със ставка 20 на сто при отсъствие на удостоверяващите документи, но и елиминиране на ефекта от така начисления данък при последващо снабдяване с необходимите документи. Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от корекцията чрез анулиране на протокола. За анулирането не се издава нов протокол. Анулирането се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Писмо с Изх. №53-04-307 ; 20.05.2020 г.; ЗДДФЛ – чл.24, ал.1; ЗКПО – чл.210, ал.1; чл.204, ал.1, т.2; КСО – чл.4, ал.1; чл.6, ал.2

Изх. №53-04-307 20.05.2020 г. ЗДДФЛ – чл.24, ал.1ЗКПО – чл.210, ал.1; чл.204, ал.1, т.2КСО – чл.4, ал.1; чл.6, ал.2 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” са постъпили Ваши писмени запитвания, приети с вх. №53-04-307/15.04.2020 г., относно прилагането на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за

ЗДДС, чл.131, aл. 1,ППЗДДС, чл.83, aл. 3

. №23-22-33323.03.2016 г.чл. 131, ал. 1 от ЗДДС, чл. 83, ал. 3 от ППЗДДСВ запитването е изложена следната фактическа обстановка:По изпълнително дело № ……………………….. образувано срещу длъжника „Н“ ООД, е наложена възбрана на изнесените на публична продан недвижими имоти, която е вписана в имотния регистър на 21.07.2011 г. Към момента на налагане на възбраната недвижимите

Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ 104

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-227 от 06.11.2019 г., относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Предстои регистрация на фирма за продажба на билети за спортни и културни мероприятия през интернет

прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.).

Изх. № 24-39-87Дата: 27.11.2019 год. ЗДДС, чл. 118, ал. 18; Наредба № Н-18, чл. 52з, ал. 3; Наредба № Н-18, Приложение 32. ОТНОСНО: прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за

прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

5-20-00-352/04.02.2014 г. чл.50, ал.1, т.1 от ЗДДФЛчл.44 от ЗДДФЛчл.55, ал.1 от ЗДДФЛВ дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване прието с вх. № ….. относноприлагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).Фактическата обстановка изложена в запитването е следната:Физическо

КСО, чл.4, aл. 3, т. 1,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 2,КСО, чл.4, aл. 6

2_868/11.06.2012 г.КСО – чл.4, ал.3, т.1, чл.4, ал.6ЗЗО – чл.40, ал.1, т.2В изложената в писмото Ви фактическа обстановка описвате, че Вие сте вещо лице към ……. съд ….. Желаете да разберете как да избегнете внасянето на здравноосигурителни вноски.С оглед изложеното в запитването, при сега действащата нормативна база, изразявам следното принципно становище:Статусът на вещите лица, както

данъчно и осигурително третиране на стойността на безплатната храна, начислена като сума към месечната работна заплата

3_ 1969/21.06.2012 г.КСО, чл. 6, ал. 13НЕВД, чл. 1, ал. 8, т. 2ЗЗО, чл. 40, ал.1, т. 1ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 1 и 2Относно: данъчно и осигурително третиране на стойността на безплатната храна, начислена като сума към месечната работна заплатаПостъпило е писмено запитване относно приложението на данъчното и осигурителното законодателство. Според изложеното в запитването предоставената

внасяне на осигурителни вноски върху възнаграждения за работа без трудови правоотношения

3_4290/12.07.2007 г.КСО, чл. 4, ал. 3, т. 5; ал. 6ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 3НООСЛБГРЧ, чл. 11ОТНОСНО: внасяне на осигурителни вноски върху възнаграждения за работа без трудови правоотношения Постъпило е писмено запитване във връзка с приложението на осигурителното законодателство. Според изложеното в него в ежедневната си дейност дружество ползва услуги на извънщатни сътрудници за

Scroll to Top