fbpx

Становище на НАП с Изх. №21-01-5 от Изх. №20-00-216 от 07.08.2018 г.

Изх. №21-01-5
Изх. №20-00-216
07.08.2018 г.

Чл. 9, ал. 2, т. 2 от ЗДДС
Чл. 26, ал. 2 от ЗДДС
Чл. 84 от ППЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
Основна дейност на дружеството е предоставянето на пакетни услуги по настаняване, които се облагат с данъчна ставка в размер на 9%. При ненастаняване на гости по направена резервация, хотелът начислява към туроператор суми, предварително заложени по сключени договори, които имат санкционен характер.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
За начислените суми следва ли да се начислява ДДС и ако следва, каква данъчна ставка следва да се приложи 9% или 20%?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 2, т. 1 от ЗДДС с данък върху добавената стойност се облага всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. Предвид цитираната разпоредба наличието на доставка на стока или услуга е необходимо условие за да се приложи механизмът на данък върху добавената стойност.
Услуга по смисъла на чл. 8 от ЗДДС е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обръщение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство. Доставка на услуга е всяко извършване на услуга съгласно разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от закона, като в ал. 2 и ал. 3 от същата правна норма са посочени случаите, които са приравнени на доставка на услуга. Съгласно чл. 9, ал. 2, т. 2 от ЗДДС за доставка на услуга се смята и поемането на задължение за неизвършване на действия или неупражняване на права.
От изложеното за целите на облагането по ЗДДС се налага извода, че за да е налице облагаема доставка, за която се дължи данък от регистрираното лице, следва това лице да е доставчик на услуга.
Данъчното третиране на неустойките и лихвите с обезщетителен характер е регламентирано с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 от ЗДДС и чл. 84 от ППЗДДС.
Съгласно чл. 26, ал. 2, от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Изречение второ на същата разпоредба гласи, че не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер.
От посоченото в запитването е видно, че неустойката, която е договорена от хотела с туроператора следва да се начислява при неявяване на гости по направена резервация. Същата има за цел да обезщети вредата, която дружеството доставчик на услугите, ще претърпи вследствие на неявяване на гости по направени вече резервации от страна на туроператора. В случай, че посочената неустойка обезщетява доставчика по договора, вследствие на неизпълнение на задълженията от другата страна и доколкото не представляват възнаграждение по доставка, не се облага с ДДС и не следва да се отнася като част от данъчната основа, с изключение на хипотезата, при която под формата на неустойка е извършено доплащане на действителна цена по извършена доставка.
В заключение следва да се отбележи, че ако посочената в запитването неустойка представлява насрещна престация за поемането на задължение от страна на доставчика на услугите за въздържане и непредприемане на действия или неупражняване на права свързани с търговската му дейност, поетото задължение ще има характер на самостоятелна доставка на услуга по смисъла на чл. 9, ал. 2, т. 2 от ЗДДС. В този случай, доставката не може да се третира като настаняване по смисъла на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС и следва да бъде приложена данъчна ставка в размер на 20 %, съгласно разпоредбите на чл. 66, ал.1, т. 1 от ЗДДС.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчно третиране на доходи от продажба на имоти, внесени като апорт

1_ИТ-00-66/30.08.2016ЗКПО, чл. 52, чл. 53, чл. 54, ал. 1 и чл. 58ЗКПО, чл. 66, ал. 1 и ал. 2Относно: Данъчно третиране на доходи от продажба на имоти, внесени като апорт През 2016 г. еднолично дружество придобива недвижими имоти чрез апорт. При придобиването им е изготвено и прието заключение на вещи лица за пазарната стойност на

Прилагането на Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

1_ИТ-00-6/31.01.2018 г.ЗДДФЛ, чл. 4, 5, 7 и 8ЗДДФЛ, чл. 37ЗДДФЛ, чл. 75ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх. №/2018 г. посочвате, че български гражданин постоянно пребиваващ и данъчно регистрирал се в Република Кипър получава доходи от българското юридическо лице за извършени

Сключен договор за зареждане на горива с магнитни карти от ОМV България, които се ползват и от други фирми, за което впоследствие се извършва префактуриране на ползваните количества горива по тези кар

ОТНОСНО: Сключен договор за зареждане на горива с магнитни карти от ОМV България, които се ползват и от други фирми, за което впоследствие се извършва префактуриране на ползваните количества горива по тези карти, като разплащането става изцяло по банков път. В постъпило Запитване, Вие посочвате, че имате сключен договор за зареждане на горива с магнитни

облагане на специализирани ремаркета и полуремаркета

Изх. № 08-П-29Дата:14.09.2015 год.ЗМДТ, чл. 55, ал. 8;ЗМДТ, чл. 55, ал. 9.Относно: облагане на специализирани ремаркета и полуремаркетаза превоз на тежки и извънгабаритни товари В отговор на поставения ат Вас въпрос относно облагане с данък върху превозните средства по ЗМДТ на ремаркета и полуремаркета за превоз на тежки и извънгабаритни товари Ви уведомявам: Ремаркетата и

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-82/23.06.2016 г. ЗДДС, ДОПК,чл.69, ал.1 чл.108чл.70, ал.1, т.2 чл.105чл.73, ал.1 и ал.2чл.73, ал.6 и ал.8чл.104чл.70, ал.1, т.4 и 5чл.125, ал.1чл.126 от ЗДДС.В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-00-82/…05.2016 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).Фактическата обстановка, изложена

Прилагане на чл. 7 и чл. 12 от СПОГОДБА между Република България и Федерална Република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и отклонение от облагане с данъци на доходите и имуществото

Относно: Прилагане на чл. 7 и чл. 12 от СПОГОДБА между Република България и Федерална Република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и отклонение от облагане с данъци на доходите и имуществото Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ 29.10.2019г., Ви уведомявам за следното:Представена е следната фактическа обстановка:Дружество

Осигуряване на членовете на Съвета на директорите в акционерно дружество

2_ 1604/ 24.06.2009 г. КСО-чл.4, ал.1, т.7 чл.6, ал.3 ОТНОСНО: Осигуряване на членовете на Съвета на директорите в акционерно дружествоСъгласноизложената в писмото фактическа обстановка членовете на Съвета на директорите в „…………….” АД, гр…………, не получават възнаграждение за дейноста си по управление и контрол. Във връзка с това е поставен въпроса: следва ли да бъдат начислявани

Прилагане на осигурителното законодателство и данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

КСО чл. 4, ал. 1; чл. 6, ал. 2; чл. 6, ал. 3; чл. 6, ал. 12;НООСЛБГРЧМЛ чл. 1, ал. 8, т. 19;ЗДДФЛ чл. 24, ал. 2, т. 9; Относно: Прилагане на осигурителното законодателство и данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Scroll to Top