fbpx

Становище на НАП с Изх. №21-04-2 от 22.07.2019 г.

Изх. №21-04-2
22.07.2019 г.

чл. 17, ал. 1 от ЗДДС
чл. 17, ал. 2 от ЗДДС
чл. 86, ал. 3 от ЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
Дружеството извършва доставка на стоки за клиент, регистриран за целите на ДДС във Франция, като произходът на стоките е трета страна – Шри Ланка. За оптимизиране на разходите по транспорт на стоките, дружеството желае да се възползва от Митнически режим 42, като първа граница на Европейския съюз (ЕС) се явява Белгия с пристанище Антверпен.
Всички придружаващи стоката документи ще бъдат оформени според изискванията на Митнически режим 42, пред белгийските митнически и данъчни власти, за което ще се използва спедиторска компания от Белгия, оторизирана от „Х“ЕООД да представлява дружеството. Българското дружество се явява вносител на стоките на територията на Белгия и има валиден ЕОРИ номер, след което стоката ще се транспортира до територията на Франция и достави на френския клиент.
Стоката притежава необходимите сертификати за произход, както и търговската марка е собственост на дружеството.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Какво е счетоводното отчитане на доставката на стоки при прилагане на митнически режим 42?
2. При продажба на стоката на френското дружество в издадената фактура кое е основанието за неначисляване на ДДС?
3. При извършване на продажба от Белгия към Франция, формира ли дружеството облагаем оборот за регистрация по ДДС на територията на Белгия?
Предвид липсата на достатъчна конкретика в изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
По първи въпрос:
Относно счетоводното отчитане на вноса на стоки осъществен в Белгия, за които се използват условията на Митнически режим 42, следва да изискате становище от дирекция „Данъчна политика“ при Министерство на финансите, която на основание чл.22, т. 8 от Устройствения правилник на Министерство на финансите е компетентна да изразява становища по прилагане на счетоводното законодателство.
По втори и трети въпрос:
При митнически режим 42 се позволява едновременно извършване на внос, т.е. на допускане на стоките за свободно обръщение и крайна употреба, ако стоките са предмет на последваща вътреобщностна доставка на стоки с нулева ставка на ДДС за друга държава членка на ЕС.
На основание чл. 143, буква „г” от Директива 2006/112/ЕС на Съвета от 28.11.2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕС), държавите-членки освобождават от облагане с ДДС вноса на стоки, изпращани или превозвани от трета територия или трета държава в държава-членка, различна от тази, в която завършва изпращането или превоза на стоките, когато доставката на такива стоки от вносителя, определен или признат по член 201 като платец на ДДС, е освободена по член 138.
Съгласно изложената в запитването фактическа обстановка, стоките ще бъдат внесени на територията на Белгия, според изискванията на Митнически режим 42, пред белгийските митнически и данъчни власти за което ще се използва спедиторска компания от Белгия, а след това стоката ще се транспортира и достави на френско дружество.
Съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗДДС мястото на изпълнение на доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2. Аналогична е и нормата на чл. 31 от Директива 2006/112/ЕС.
Съгласно чл. 17, ал. 2 от закона мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя. Аналогична е и нормата на чл. 32 от Директива 2006/112/ЕС.
Предвид цитираните разпоредби мястото на изпълнение при доставка на стока, е в зависимост от това дали стоката, предмет на доставката, се превозва или не.
Съгласно тези разпоредби, ако при прехвърляне на собствеността върху стоката, тя се намира извън територията на страната, то и мястото на изпълнение на тази доставка ще е там, където се намира стоката при прехвърляне на собствеността й, съответно местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща или започва превозът й.
Доколкото съгласно изложената фактическа обстановка, българското дружество закупува стоки от дружество-доставчик от трета страна и ги продава на друго дружество-клиент установено и регистрирано за целите на ДДС на територията на Франция и стоката не влиза на територията на България, а се транспортира от третата страна до Франция, като влиза на територията на Европейския съюз (ЕС), през Белгия, за което на името на българското дружество ще бъде приложен Митнически режим 42, и доколкото не са ясни условията на доставките, би могъл да се направи изводът, че дружеството ще придобие и прехвърли собствеността на стоката извън територията на страната.
В случай, че дружеството придобива собствеността на стоката на територията на Белгия, а спедиторът осъществява само митническите формалности по прилагане на митническия режим от името и за сметка на българското дружеството, същото следва да се запознае със законодателството на тази държава, тъй като е възможно да възникнат определени задължения, включително и регистрация за целите на ДДС в тази държава.
В случай, че мястото на изпълнение на последващата доставка на стоката, която българското дружество осъществява към френското дружество е извън територията на страната и стоката не се транспортира до територията на България, за българското дружество не възниква задължение за начисляване на данък, предвид разпоредбата на чл. 86, ал. 3 от ЗДДС. Фактурата следва да бъде отразена в дневника за продажби, като се попълни общата информация по доставката в колони от 1 до 8, като и колона 23- данъчна основа на доставките по чл. 69, ал. 2 от ЗДДС, а основанието за неначисляване на български косвен данък, което следва да се впише във фактурата е чл. 86, ал. 3 от ЗДДС.
За осъществените продажби, освен фактура, дружеството следва да разполага и с други документи, удостоверяващи основанието същите да се третират като доставки с място на изпълнение извън територията на страната, като договори, транспортни документи, приемо-предавателни протоколи, търговска кореспонденция и др.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 20-00-58/23.04.2013 г.ЗДДС, ЗДДФЛ,§1, т.10 и т.11 от ДРчл.37 , чл.46чл.12, ал.1 чл.55, ал.1чл.21, ал.4, т.1чл.45, ал.4чл.82, ал.2, т.3чл.117, ал.1, т.1В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …… е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-58/01.03.2013 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитването е изложена следната

Данъчно третиране на неустойките по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

ОТНОСНО: Данъчно третиране на неустойките по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-83 от 12.04.2019 г., относно данъчно третиране на неустойките по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството има сключени договори

Прилагане на ЗДДС в случай на сключен договор за наем на недвижим имот

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС в случай на сключен договор за наем на недвижим имотВ Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-115 от 10.05.2018 г. относно прилагане на ЗДДС, в случай на сключен договор за наем на недвижим имот. Съгласно изложената в запитването фактическа обстановка, представляваното от Вас дружество е сключило договор

КСО, чл.4, aл. 1, т. 9,КСО, чл.6, aл. 3

5_23-22-2690/15.11.2011г. КСО, чл.4, ал.1, т.9, чл.6, ал.3;Фактическа обстановка: Медицинско заведение е наело специализанти със сключени договори за придобиване на специалност по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето.Въпрос При определяне на осигурителния доход следва ли да се приспадат 25% разходи за дейността?Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1, т.9 от Кодекса за социално осигуряване

Прилагане на чл. 71, т. 4 от ЗДДС за право на приспадане на данъчен кредит от лице, което притежава митническа декларация, в която е посочено като вносител.

Изх. № 04-19-1210Дата: ………. г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: Прилагане на чл. 71, т. 4 от ЗДДС за право на приспадане на данъчен кредит от лице, което притежава митническа декларация, в която е посочено като вносител.С настоящото писмо Ви информирам за практически казус, при който възникват затруднения с прилагането на чл. 71, т. 4 от ЗДЦС за право

прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.).

Изх. № М-26-И-286Дата: 30.10.2019 год. Наредба №Н-18, чл. 26, ал. 1, т. 8; Наредба №Н-18, чл. 26, ал. 1, т. 17; Наредба №Н-18 чл. 52а. ОТНОСНО: прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите

Прилагане на ЗДДС.

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС. В Дирекция ОДОП ……….. постъпи писмено запитване с вх. № ………. от 16.11.2016 г., относно прилагане на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ……..В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество предстои да бъде вписано в регистъра на платежните институции и техните клонове и представители, в които

Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) по отношение на данъчно третиране на доходи от дивиденти с източник в чужбина – Република Ирландия

Изх. № 94-Д-377Дата:29.12.2017 год. ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 2; ЗДДФЛ, чл. 50; ЗДДФЛ, чл. 55, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 67, ал. 4.ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) по отношение на данъчно третиране на доходи от дивиденти с източник в чужбина – Република Ирландия Във връзка с Ваше писмо,

Scroll to Top