fbpx

Становище на НАП с Изх. №21-04-9 от 06.12.2017 г.

Изх. №21-04-9
06.12.2017 г.

КСО – чл. 4, ал. 3, т. 4
НАРЕДБА №Н-8/2005 г. – чл. 4, ал. 1
НООСЛБГРЧМЛ – чл. 1, ал. 2

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №21-04-9/17.11.2017 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8/2005 г.).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
В качеството Ви на регистриран земеделски стопанин, упражнявате трудова дейност и се осигурявате от месец март 2015 г. върху месечен осигурителен доход в размер на 300,00 лв. През 2015 г. ежемесечно подавате декларации образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) с попълнен в т. „12 Вид осигурен“ код 13 – „за регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители“. За календарните 2016 г. и 2017 г. сте подали еднократно декларация образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) с вписан в т. 12 код за вид осигурен 22 – „за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация“.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Има ли законово основание да подавате еднократно декларация образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) за всяка календарна година с вписан в т. „12 Вид осигурен“ код 22 – „за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация“ в качеството на регистриран земеделски стопанин?
2. По какъв начин може да удостоверите, че подадената еднократно декларация образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) се отнася за дейността Ви като регистриран земеделски стопанин?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно чл. 5, ал. 2 от КСО, самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка.
Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители са самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО.
На основание чл. 4, ал. 3, т. 4 от КСО, тези лица подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт (т. е. за фонд „Пенсии”). По свой избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО). Осигурителните вноски са за тяхна сметка и се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година (чл. 6, ал. 8 от КСО).
Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, осигурителните каси, както и от самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ ) се уреждат с Наредба №Н-8/2005 г.
На основание чл. 4, ал. 1 от наредбата, самоосигуряващите се лица по свое желание могат да подадат еднократно декларация образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) за всяка календарна година в случай, че са избрали да се осигуряват само за фонд „Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, като при попълването на декларацията в т. 12 „Вид осигурен“ се вписва код 22 – „за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация“. Декларацията се подава от самоосигуряващият се еднократно до 25 февруари за всяка календарна година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари. По този ред декларация образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) може да се подаде и при започване или възобновяване на дейността на самоосигуряващия се, като срокът за подаване е до 25-о число на месеца, следващ първия пълен календарен месец в осигуряване. При еднократно подаване на декларация образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) кодът за вид осигурен 22 – „за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация“ се отнася за всички самоосигуряващи се, в т. ч. и за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители.
Предвид гореизложеното, в качеството си на регистриран земеделски стопанин можете да подавате еднократно декларация образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) за всяка календарна година с вписан в т. „12 Вид осигурен“ код 22 – „за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация“ при условие, че сте избрали да се осигурявате само за фонд „Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт (основание чл. 4, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.). Подадената еднократно декларация образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) удостоверява, че имате качеството на самоосигуряващо се лице, без да конкретизира упражняваната от Вас трудова дейност.
По втори въпрос:
Съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредбата за обществено осигуряване на само осигуряващите се лица. българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ), при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, самоосигуряващото се лице подава декларация по утвърден образец (Окд-5) от изпълнителния директор на НАП до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
В подадената декларация образец Окд-5, самоосигуряващите се лица декларират вида на упражняваната от тях трудова дейност. Следователно, от подадената декларация образец Окд-5 е видно, че упражнявате трудова дейност в качеството на земеделски стопанин.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно–осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.
Моля, при следваща кореспонденция с НАП да предоставяте електронен адрес.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране по ЗДДС на изплатени възнаграждения за авторски права с получател лице, установено извън Общността и издаване на удостоверение по чл. 58 от ЗДДФЛ

3_ 2945/19.06.2008 г.ЗДДС, чл. 25, ал. 4;ЗДДС, чл. 91, ал. 3;ЗДДФЛ, чл. 58Относно: данъчно третиране по ЗДДС на изплатени възнаграждения за авторски права с получател лице, установено извън Общността и издаване на удостоверение по чл. 58 от ЗДДФЛСпоред изложената фактическа обстановка издателството не е регистрирано по ЗДДС и иска да закупи авторски права от чуждестранно

ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 5

5_ 20-00-41/21.01.2009г.Фактическа обстановка: Лице работи по трудово правоотношение и излиза в дългосрочен болничен.Въпрос: Върху какъв осигурителен доход се дължат здравноосигурителни вноски за сметка на работодателя;Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал.1, т.5 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се осигуряват върху минималният

Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

1_ИТ-00-11/07.02.2018 г.ЗКПО, чл. 28, ал. 2 и 3ЗКПО, чл. 10, ал. 1 и 2ЗДДС, чл. 79, ал. 1ЗДДС, чл. 80, ал. 2, т. 5ЗДДС, чл.115ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх. №/2018 г. сте изложили следната

Данъчно третиране на дейността кинезитерапия

3_1817/10.10.2018 г. ЗДДФЛ, чл. 14, ал. 4;ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 1, т. 2;ЗМДТ, чл. 61з;ЗМДТ, чл. 61н, ал. 1; ЗМДТ, чл. 61о, ал. 1;ЗМДТ, 61п, ал. 2;Наредба № Н-18/2006 г. на МФ, чл. 4, т. 8; ЗСч, чл. 6, ал. 1 ОТНОСНО: Данъчно третиране на дейността кинезитерапия Според изложеното в запитването физическо лице е подало

Ваше писмено запитване, касаещо доходи, получени от разпореждане с акции

Изх. № 24-39-70#1Дата: 10.06.2021 г.ЗДДФЛ, чл. 50СИДДО със САЩ, чл. 13, чл. 22 ОТНОСНО: Ваше писмено запитване, касаещо доходи, получени от разпореждане с акции Под горепосочения номер в дирекция СИДДО е получено Ваше писмено запитване, изпратено по компетентност от дирекция ОДОП …, като един от поставените въпроси касае приложението на Спогодбата между правителството на Република

данъчно третиране на доставки на услуги но отдаване под пием на пометения, обзавеждане и апаратура с оглед Приложение на разпоредбите на ЗДДС (в сила от 01.01.2007г.)

Изх. № 24-31-306Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: данъчно третиране на доставки на услуги но отдаване под пием на пометения, обзавеждане и апаратура с оглед приложение на разпоредбите на ЗДДС (в сила от 01.01.2007г.)Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. №24-31-306/……………2007г. е посочено, че сте лечебно заведение, преобразувано в търговско дружество на основание

доход, върху който се дължат вноски за социално и здравно осигуряване

Изх. №54-00-18Дата:29.11.2011 год.КСО, чл. 6, ал. 2;КСО, чл. 6, ал. 3.Относно:доход, върху който се дължат вноски за социално и здравно осигуряванеВъв връзка с Ваше писмено запитване относно дохода, върху който се дължат вноски за социално и здравно осигуряване, заведено внас вх. № ………………… г., Ви уведомяваме следното:Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски за държавното

правонаприспаданенаданъченкредитпривноснастокина територията на България

Изх. № 24-32-245Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: право на приспадане на данъчен кредит при внос на стоки на територията на БългарияВъв Ваши писма, постъпили в ЦУ на НАП с вх. № 24-32-245/23.07.2007г. е изложена следната фактическа обстановка:Видно от запитването при извършване на проверка за установяване на факти и обстоятелства на “===“ ЕООД, с БУЛСТАТ ==

Scroll to Top