fbpx

Становище на НАП с Изх. №23-22-1013 от27.06. 2018 г.

Изх. №23-22-1013 от27.06. 2018 г.

ЗДДС – чл.70
ЗДДС чл.71а
ЗДДС – чл. 73
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ са постъпили Ваши писмени запитвания, приети с вх. №23-22-1013/12.06.2018 г. и вх. №20-00-196/20.06.2018 г. във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитванията е изложена следната фактическа обстановка:
В структурата на Община Ч е създадено социално предприятие във връзка с участие в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на социалното предприемачество“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.
Социалното предприятие ще извършва стопанска дейност: спомагателни дейности в областта на туризма, туристически услуги, персонални услуги за населението като осигуряване на програми, организация на събития, игри и забавления за посетителите на общината и др.
Социалното предприятие ще се управлява по предприемачески и отчетен начин, няма да зависи изцяло от външно финансиране, ще работи за постигане на положителен финансов резултат, като ще използва своята печалба на първо място за участие на хора от целевите групи в стопанска дейност (чрез създаване на заетост и подобряване на социалния им статус), за създаване на възможности за професионална и социална интеграция, за създаване на социална добавена стойност и спестяване на социални разходи.
Социалното предприятие не е самостоятелно юридическо лице, то е с ЕИК на Община Ч, банкови сметки, персонал и други в рамките на общинската административно-финансова структура. Общината е регистрирано лице по ЗДДС.
За работата на социалното предприятие е необходимо да бъде закупено оборудване и обзавеждане, ще бъдат сключени договори за доставка на различни стоки и услуги.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен въпросът:
Налице ли е право на приспадане на данъчен кредит за доставки на стоки и услуги, пряко свързани с дейността на предприятието?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 51, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) чрез общинските предприятия, създадени по реда на същия закон, общината може да осъществява самостоятелна стопанска дейност.
Данъчно задължено лице по ЗДДС е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея.
Предвид посоченото в запитването, община Ч чрез социалното предприятие ще извършва независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС. За тези дейности същата е данъчно задължено лице съгласно чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 3, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗДДС.
На основание чл. 12, т. 1 от ЗДДС, доставките които ще извършва общинското предприятие са облагаеми доставки, при условие че не попадат в обхвата на освободените доставки регламентирани в глава четвърта от ЗДДС.
Правото на приспадане на данъчен кредит възниква и се упражнява по общите правила на чл. 69, при ограниченията на чл. 70, и при условията на чл. 71 от закона.
Според регламентираните в чл. 69 от ЗДДС общи условия за приспадане на данъчен кредит, регистрирано по ЗДДС лице има право да приспадне начисления му данък за получени стоки и/или услуги, когато използва тези стоки и услуги за извършване на облагаеми доставки. Видно от ал. 1, т. 1 от разпоредбата, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави.
Ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани в чл. 70, ал. 1. т. 1 – т. 6 от ЗДДС. По смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 1 – 5 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато:
1. стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта;
2. стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето;
3. стоките или услугите са предназначени за представителни или развлекателни цели;
4. за придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил;
5. стоките или услугите са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили по т. 4, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали;
Ако при реализирането на проекта, предприятието осъществява облагаеми доставки, за получените стоки и услуги във връзка с тях ще възникне право на приспадане на данъчен кредит.
В случай, че получените стоки или услуги се използват както за извършване на доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право, регистрираното лице има право на приспадане на частичен данъчен кредит. Размерът му се определя по реда на чл. 73, ал. 2 – ал. 8 от ЗДДС.
Относно правото на приспадане на данъчен кредит за дълготрайни активи по смисъла на § 1, т. 83 от допълнителните радзпоредби (ДР) на ЗДДС следва да се имат предвид и влезлите в сила от 01.01.2017 г. разпоредби на чл. 71а и чл. 71б от ЗДДС. Съгласно горепосочените разпоредби когато съответните стоки, представляващи дълготрайни активи се използват едновременно както за независима икономическа дейност, така и за личните нужди на данъчно задълженото лице или за нуждите на собственика, на неговите работници и служители, или по-общо за цели, различни от неговата независима икономическа дейност се въвежда правилото за приспадане на данъчен кредит, пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност.
Относно други стоки, които не са дълготрайни активи, приложение следва да намери чл. 73б от ЗДДС – регистрирано лице може да упражни пропорционално право на право на данъчен кредит, когато използва стоката:
1. за независима икономическа дейност и за негови лични нужди или за нуждите на собственика, на неговите работници и служители, или по-общо за цели, различни от неговата независима икономическа дейност, и/или
2. в рамките на независимата си икономическа дейност за извършване на доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, и за доставки или дейности, за които няма такова право, като не прилага чл. 73.
Предвид изложеното в запитването, че ще се извършват туристически услуги, за тяхното данъчно третиране следва да бъдат съобразени разпоредбите на глава 16 „Туристически услуги“ от ЗДДС, където е предвиден специален ред за облагане, когато тези туристически услуги се определят като обща туристическа услуга.
В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно осигурителния процесуарен кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Социално и здравно осигуряване на чуждестранно лице – пенсионер, гражданин на Италия, полагащи труд на територията на Република България без трудово правоотношение. Удостоверяване на дните на пребивав

Изх. №04-19-871Дата:06.02.2008 г.ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване на чуждестранно лице – пенсионер, гражданин на Италия, полагащи труд на територията на Република България без трудово правоотношение. Удостоверяване на дните на пребиваване в България. Прилагане на критерият „център на жизнените интереси“ за целите на определянето на местните физически лица.Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция

Запитване, прието с вх. №23-22-778/28.04.2017 г. относно прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуале

Изх.№23-22-77802.06.2017 г чл. 37, ал. 1 от ДОПКчл. 38, ал. 1 и ал. 3 от ДОПК В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-22-778/28.04.2017 г. относно прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:Дружеството съхранява фирмената си документация от създаването си през

Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. В Дирекция ОДОП … е постъпило ваше запитване с вх.№ 20-21-1/29.01.2020 г.Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ. Посочвате, че с оглед дейността на фирмата изкупувате мобилни апарати втора употреба, като същите намирате по обяви, и се свързвате с

Булстата по който следва да се внасят задължителните осигурителни вноски и подават данни с декларация образец 1 от общинските учебни заведения

1_135/24.07.2007г. Чл.5,ал.4 от КСО Н-ба Н-8 от 29.12.2005г.Относно: Булстата по който следвада севнасят задължителните осигурителни вноскии подават данни с декларация образец 1 от общинските учебни заведения Общинските училища се финансират от общинските бюджети/чл.10,ал.3 от ЗНП/.Общинските бюджети и извънбюджетните средства се управляват от органите на местното самоуправление и местната администрация в съответствие с разпоредбите на чл.2

декларация за промени на авансови вноски по чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/

` Изх. № М-94-М-5Дата: 13.01.2016 год.ЗКПО, чл. 88Относно: декларация за промени на авансови вноски по чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/Внае постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено с входящ № М-94-М-5 от 04.01.2016 г., в което е описана следната фактическа обстановка:На 14.07.2015 г. ………. подава декларация по чл. 88

НАРЕДБА Н-18, aл. 3, параграф 59

2_321/22.02.2012 г. ПЗР на Наредба №Н-18/13.12.2006 г§59, ал.3 Отправили степисмено запитване, в което сте описали следната фактическа обстановка: Закупили сте касов апарат модел TBS-KL(Eликом Електроник – ….. КД) и сте го регистрирали в приходната администрация с №1234567.Оказало се е, че в село Х,област У няма обхват и връзка с НАП не може да се осъществиВ

прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху ко

Изх. №53-04-88610.01.2018 г.КСО – чл. 6, ал. 3КСО – чл. 9, ал. 2, т. 2НЕВДПОВ – чл. 1, ал. 2НЕВДПОВ – чл. 3, ал. 1НАРЕДБА №5/29.12.2002 г. – чл. 4, ал. 3ЗДДФЛ – чл. 24, ал. 1 и ал. 2В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-886/30.11.2017 г.,

документите, които следва да представите с цел провеждане на здравното Ви осигуряване по реда на чл.40, ал.2, т.9 от ЗЗО.

5_ 24-12-2/20.02.2009г.ЗЗО, чл.40, ал.3, т.9;Фактическа обстановка: Лице полага грижи за съпруга си, който е със 100% намалена работоспособност с чужда помощ.Въпрос: Как следва да провежда здравното си осигуряване.Съгласно разпоредбата на чл.40, ал.3, т.9 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, осигурени се за сметка на републиканския бюджет, освен ако не се осигурени на друго основание /по

Scroll to Top