fbpx

Становище на НАП с Изх. №23-22-1830/31.10.2019 г.

Изх. №23-22-1830/31.10.2019 г.
ЗКПО – чл.44
ЗКПО – чл.196

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило по компетентност писмено запитване, прието с вх. №23-22-1830/14.10.2019 г., относно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Фактическата обстановка изложена в запитванeто, е следната:
Българско тьрговско дружество има намерение да купува акции от капитала на юридически лица, регистрирани на територията на държави членки на Европейския съюз (ЕС). След придобиването, акциите се регистрират чрез инвестиционен посредник на регулиран пазар в държава членка и се извършва последваща продажба на същите на регулирания пазар в държава членка.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Покупката и продажбата на акции, отговаря ли на определението „разпореждане с финансови инструменти” по смисъла на § 1, т. 21 от ДР на ЗКПО?
2. Приложими ли са чл. 44 и чл. 196 от ЗКПО?
Предвид хипотетично изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Разпоредбите на чл. 44 и чл. 196 от ЗКПО предвиждат специфичен режим за необлагане на доходите от сделки с финансови инструменти, извършени на регулирани пазари на ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП).
Съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗКПО при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се намалява с печалбата от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от ДР на ЗКПО, определена като положителна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на тези финансови инструменти, с изключение на прилага за печалби от източник в чужбина, по отношение на които в Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) е предвиден метод за избягване на двойното данъчно облагане „освобождаване с прогресия”. При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със загубата от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от ДР, определена като отрицателна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на тези финансови инструменти” (чл. 44, ал. 2 от ЗКПО).
На основание чл. 196 от ЗКПО доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от ДР не се облагат с данък при източника.
По смисъла на § 1, т. 21 от ДР на ЗКПО „Разпореждане с финансови инструменти” за целите на чл. 44 и чл. 196 са сделките:
а) с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ); „права” за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;
б) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава – членка на ЕС, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
в) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип;
г) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), или аналогични по вид сделки в друга държава – членка на ЕС, или в държава – страна по Споразумението за ЕИП.
С оглед изложеното, специалните правила на чл. 44 и чл. 196 от ЗКПО се прилагат само по отношение на резултата от сделки с изрично посочените финансови инструменти – дялове и акции, които сделки са в обхвата на понятието „Разпореждане с финансови инструменти” и при условие, че сделките са извършени на регулиран пазар по смисъла на същата разпоредба.
Съгласно чл. 152, ал. 1 от ЗПФИ „регулиран пазар” е многостранна система, организирана и/или управлявана от пазарен оператор, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти на множество трети страни чрез системата и в съответствие с нейните недискреционни правила по начин, резултатът от който е сключването на договор във връзка с финансовите инструменти, допуснати до търговия, съгласно нейните правила и/или системи, лицензирана и функционираща редовно в съответствие с изискванията на този закон и актовете по прилагането му. За „регулиран пазар” се счита и всяка многостранна система, която е лицензирана и функционира в съответствие с изискванията на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (Директива 2014/65/ЕС) (чл. 152, ал. 2 от ЗПФИ).
За да бъде определена като „регулиран пазар”, всяка фондова борса е задължена да отговаря на много изисквания, дефинирани в законодателството на съответната държава. По силата на чл. 56 от Директива 2014/65/ЕС, всяка държава членка съставя списък на регулираните пазари, за които тя е държава членка по произход, и изпраща този списък на другите държави членки и Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари) (ЕОЦКП). Подобно уведомяване се прави по отношение на всяка промяна в списъка. ЕОЦКП публикува и поддържа актуален списък на всички регулирани пазари на своята интернет страница.
Предвид изложеното, в конкретния случай, покупката на акциите, която ще извършва дружеството не може да се определи като сделка по смисъла на § 1, т. 21 от ДР на ЗКПО. Такава би била продажбата на акции, при условие, че същите са ценни книжа от категориите на дефиницията и продажбата е извършена на регулиран пазар.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на данъчното и осигурително законодателство от Частна детска градина ДМ“ ООД

В Дирекция ОДОП – ……………. постъпи Ваше запитване с вх. № …../ 30.03.2015г. Изложена е следната фактическа обстановка: Между Сдружение …………….. и ……………… е сключен Договор за покупко-продажба на трансферни и състезателни права на футболиста ……………………., с дата 14.06.2011 г. Към същата дата …………….. е било регистрирано лице за нуждите на ЗДДС, аСдружение ………………. не

прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-726/12.09.2013 г. ЗДДС, чл.12, ал.1чл.44, т.2чл.96, ал.1 и ал.2 В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-00-726/12.07.2013 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитванeто е изложена следната фактическа обстановка:Сдружение … има участие по проект с референтен

Становище на НАП с Изх. №94-00-6 от 28.02.2018 г.

Изх. №94-00-628.02.2018 г. ЗЗО – §19пЗЗО – чл. 40а В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №94-00-6/12.02.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).Изложената фактическа обстановка е следната: Считате, че отговаряте на условията на чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО и желаете да

Приложение на разпоредбите на чл. 77 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), във връзка с § 5г, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (З

.№ 94-П-224Дата:25.08.2017 год.ДОПК, чл. 77;ЗТРРЮЛНЦ, § 5г, ал. 5. ОТНОСНО: приложение на разпоредбите на чл. 77 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), във връзка с § 5г, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ)С Ваше писмо заведено в ЦУ на Националната агенция по приходите (НАП) с горния

Подаване на декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице

1_ИТ-00-23 /11.03.2016 КСО чл.4, ал.3, т.2 НООСЛБГРЧМЛ чл.1, ал.3 и 4Относно: Подаване на декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП-гр………вх.№ /2016 г. сте описали следната фактическа обстановка:В дружеството е сключен безсрочен трудов договор с лице от 23.09.2013 г. От 14.11.2015 г. лицето е във временна неработоспособност поради бременност

прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 23-22-1026/22.06.2016 г. ЗДДС,чл.94, ал.3чл.96, ал.1 и ал.2чл.74, ал.1чл.74, ал.3, т.1чл.26, ал.3, т.2§ 1, т.15 от ДРВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № 23-22-1026/…05.2016 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитването са поставени въпроси, свързани с правата и задълженията

здравноосигурителни вноски за лице не осигурено на друго основание

1_130/29.09.2010гЗЗО, чл. 40, ал.5Относно:здравноосигурителни вноски за лице не осигурено на друго основание По повод Ваше запитване с вх.№ …………., Дирекция „ОУИ” гр…….. изразява следното становище:Описана е следната фактическа обстановка и са зададени следните въпроси: Какъв е реда за здравно осигуряване ако в рамките на 3 месеца не се регистрирате в Бюрото по труда и не

Осигуряване на съдружник в дружество с ограничена отговорност.

2_1287/07.08.2012 г.КСО – чл.4, ал.1, т.7 от КСО чл.4, ал.3, т.2 чл.5, ал.2 чл.6, ал.3 чл.6, ал.8 чл.10НООСЛБГРЧМЛ – чл.1, ал.1 ОТНОСНО: Осигуряване на съдружник в дружество с ограничена отговорност. В запитването описвате, че през 2012 г. сте регистрирали дружество с ограничена отговорност. Дейността в дружеството извършвате Вие. Подали сте в ТД на НАП декларация

Scroll to Top