fbpx

Становище на НАП с Изх. №23-22-2775 от 10.01.2018 г.

Изх. №23-22-2775
10.01.2018 г.

Чл. 113, ал. 1 от ЗДДС
Чл. 114, ал.1 от ЗДДС
Чл. 116, ал. 1 от ЗДДС
Чл. 78, ал. 2 от ППЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
При извършена от Вас проверка относно дружеството „А“ ЕООД е констатирано, че задълженото лице има издадени 2 броя фактури с един и същи номер и от една и съща дата, но на различни стойности.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Издаването на фактура с един и същ номер и дата, но с различно основание, съставлява ли закононарушение ?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Данъчните документи са първични счетоводни документи, носители на информация за осъществени стопански операции.
На основание чл.113, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга освен в случаите, когато доставките се документират с протокол по чл.117.
Разпоредбата на чл.114, ал. 1 от ЗДДС определя реквизитите, които следва да съдържат фактурите, издавани от задължените лица, като в т. 2 на цитираната разпоредба е указано, че поредният номер е десетразряден, съдържащ само арабски цифри, базиран на една или повече серии в зависимост от отчетните нужди на данъчно задълженото лице, който идентифицира фактурата уникално. От цитираната разпоредба става ясно, че за да бъде една фактура уникална, следва да съдържа десетразряден номер, базиран върху определена хронология, който да не се дублира. Всяко едно дублиране на един и същи данъчен документи в случая – фактура, не прави документа уникален.
В ППЗДДС са поставени допълнителни изисквания по отношение на фактурите, издавани от регистрираните лица (с изключение на тези, регистрирани по чл. 99, чл.100, ал. 2 и чл. 152 от закона), като в т. 1 на чл. 78, ал.1 е предвидено, че фактурите следва да съдържат трайно вписан при отпечатването реквизит – пореден номер.
Същевременно разпоредбата на чл. 78, ал. 2 от ППЗДДС указва, че номерата на документите са десетразрядни, нарастващи без дублиране и пропуски и не зависят от вида на бланката или документа. Дублиране на номерата на документите се допуска само в случаите, когато документи се издават от фискално устройство. Всички екземпляри на един и същ документ носят един и същ номер.
Видно от цитираните разпоредби дублирането на номерата на фактурите е недопустимо, независимо дали лицето е регистрирано или не за целите на ДДС.
На основание чл. 116, ал. 1 от ЗДДС поправки и добавки във фактурите и известията не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови. Преценка относно това дали е налице закононарушение може да се направи от органите по приходите единствено в рамките на производство по ДОПК въз основа на съвкупна преценка на събраните в хода на производството доказателства.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ограничения за корекции при брак на материали и стоки, за които са изминали повече от 5 години от началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит по смисъла на ЗДДС, в сила от 01.0

Изх. № 24-32-196……………..Дата: .…………… .2008 г.Относно: ограничения за корекции при брак на материали и стоки, за които са изминали повече от 5 години от началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит по смисъла на ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г.УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ………,Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-32-196/05.06.2007

Данъчно третиране на бартер.

ОТНОСНО: Данъчно третиране на бартер.В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Собственик сте на земеделска земя, която сте предоставили под наем на регистрирано по ЗДДС лице, съгласно договор за наем. За предоставената земя наемателя заплаща наема във фуражно зърно.Зададен е следния въпрос: Дължи ли се ДДС за полученото зърно? При така изложената фактическа обстановка изразяваме следното

Oблагане на организатори на хазартни игри

                                               ДР на ЗКПО, § 1, т. 2;                                                ДР на ДОПК, § 1, т. 5.             Относно: Oблагане на организатори на хазартни игри от разстояние и възникване за същите на място на стопанска дейност

приложението на ЗДДС при доставки по зареждане със стоки за пътници на борда на речни кораби

2_513 / 24.07.2019г.ЗДДС: чл.96, ал.1ЗДДС: чл.31, т.2, б. “а“ ОТНОСНО: приложението на ЗДДС при доставки по зареждане със стоки за пътници на борда на речни кораби В дирекция ОДОП – … е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ТД на НАП и заведено по регистъра на дирекция ОДОП с вх.№ ………, в което

осигурителен доход на лицата, командировани в друга държава-членка на ЕС, за които се прилага българското законодателство в сферата на социалната сигурност

Изх. № 21-00-10Дата:30.04.2013 год.КСО, чл. 6аОтносно: осигурителен доход на лицата, командировани в друга държава-членка на ЕС, за които се прилага българското законодателство в сферата на социалната сигурностВъв връзка с Ваше писмо, постъпило по електронна поща относно осигурителния доход на лицата, командировани в друга държава-членка на ЕС, за които се прилага българското законодателство в сферата на

прилагане на Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Изх. № ЕП-04-19-193Дата: 05.05.2020 год. ЗДДС, чл. 3, ал. 1; ЗДДС, чл. 3, ал. 2; ЗДДС, чл. 3, ал. 5; ДР на ЗДДС, § 1, т. 84; Наредба №Н-18/2006 г., чл. 5, ал. 1; ДР на Наредба №Н-18/2006 г., § 1, т.19; Наредба №н-18/2006 г., Приложение №29. ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18 от 13 декември

прилагане па чл. 21 от ЗДДС.

Изх. № 24-34-885/07Дата: 04.08.2008 год.ЗДДС, чл. 21, ал. 1;ЗДДС, чл. 21, ал. 2.ОТНОСНО: прилагане па чл. 21 от ЗДДС.Във връзка с Ваши писмени запитвания, постъпили в Националната агенция за приходите и заведени с вх.№ 24-34-885 от 30. 11. 2007 г. и вх. № 24-34-885 от 26. 06. 2008 г., и на основание чл. 10. ал.

ДОПК, чл.104, aл. 1

Относно : Корекция нагодишна данъчна основа и деклариранданък с ГДД по чл.41 от ЗОДФЛ Във връзка с постъпило от Вас запитване вх. № 96-00-207/12.04.2007г. и изложени обстоятелства като лице с намалена работоспособност, което е подавало годишни данъчни декларации за реализираните доходи през цитираните години, посочвайки реквизита „не”за ползване на данъчно облекчение по чл.29 ал.3 от

Scroll to Top