fbpx

Становище на НАП с Изх. №23-22-2789 от 21.12.2017 г.

Изх. №23-22-2789
21.12.2017 г.

Чл. 3, ал. 1 от ЗДДС
Чл. 96, ал. 1 от ЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
Работите като модел и получавате доходи за различни рекламни кампании под формата на граждански договори. В запитватено сте посочили, че доходите Ви винаги са били по-малко от 50 000,00 лв., но преди месец сте участвали в телевизионно реалити, за което предстои до 30 дневен срок да Ви бъде изплатено еднократно брутно авторско възнаграждение в размер на 63 830,00 лв.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Задължена ли сте да се регистрирате по ЗДДС, след като сте получили еднократно доход над 50 000,00 лв., който сте описали, че не е от обичайната Ви дейност ?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По смисъла на чл.3, ал.1 от ЗДДС, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Дефиниция на понятието ”независима икономическа дейност” е дадено в ал.2 на чл.3 от закона – независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
В случаите, когато физическо лице извършва множество подобни сделки, за получаване на редовен доход, независимо дали доходът е от граждански договори или от участие в телевизионно предаване, считам, че е налице упражняване на независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС.
Полученото възнаграждение от телевизионно реалити предаване не следва да се третира като инцидентна сделка, а следва да се отнесе към независимата икономическа дейност на лицето, тъй като лицето в настоящия случай, принципно упражнява независима икономическа дейност, която е от същото естество с конкретно визираната в писмото. В случая от значение се явява и обстоятелството, че макар възнаграждението от въпросното телевизионно предаване да се изплаща еднократно, същото се дължи за продължително и системно извършвана услуга подробно уредена с граждански или друг договор.
При условие, че в качеството си на физическо лице, извършвате нееднократно подобни сделки и получавате редовен доход от тях, то Вие се явявате данъчно задължено лице по смисъла на закона и за Вас ще възникне задължение за регистрация по ЗДДС.
Съгласно разпоредбата на чл.96, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец, е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Предвид ал.5 от същата разпоредба, задължението за регистрация възниква независимо от срока, за който е постигнат облагаемият оборот, но не и за период, по-дълъг от определения в ал.1.
В ал.2 от същата разпоредба е регламентирано, че облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл.46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл.47.
Следва да имате предвид, че при определяне на облагаемия оборот следва да се включат възнагражденията по сключените граждански договори и от участието в телевизионното реалити предаване, когато услугите са извършени от Вас, независимо от това, кога сумите ще бъдат изплатени.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка, като е изготвено в съответствие с разпоредбите на ЗДДС към датата на запитването 28.11.2017 г. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top