Становище на НАП с Изх. №23-22-2928 от 19.01.2018 г.

Изх. №23-22-2928
19.01.2018 г.

Чл. 13 от ЗДДС
Чл. 99 ат ЗДДС

В запитването няма изложена фактическа обстановка.
Поставен е следния въпрос:
Стойността на получените доставки на стоки втора употреба от данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС в Европейския съюз, което е приложило специален ред на облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, влиза ли в общата стойност на оборота, необходим за задължителна регистрация по реда на чл. 99 от ЗДДС, при условие, че „М“ ООД не е регистрирано по ЗДДС на друго основание.
По така поставения въпрос, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 99, ал. 1 от ЗДДС, на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на основание чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3 и чл. 102 и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки.
Прагът за регистрация на основание чл. 99, ал. 2 от ЗДДС е сумата от 20 хиляди лева за текущата календарна година. В този случай, на основание чл. 99, ал. 3 от ЗДДС, за лицата, извършващи вътреобщностното придобиване, възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по този закон не по – късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за придобиването, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши прага от 20 хиляди лева, като вътреобщностното придобиване, с което се надхвърли посочения праг, подлежи на облагане с данък върху добавената стойност.
Предвид разпоредбата на чл. 99, ал. 4 от ЗДДС, тази стойност се формира от общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на стоки, подлежащи на облагане с акциз, без данъка върху добавената стойност, дължим или платен в държавата членка, от която стоките са транспортирани или изпратени.
Задължението за регистрация по реда на чл. 99, ал. 1 от ЗДДС не се отнася за нерегистрираните лица, които придобиват нови превозни средства, както и за данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица, които не са регистрирани по този закон и придобиват акцизни стоки, съгласно чл. 99, ал. 5 от ЗДДС.
Предвид цитираните разпоредби, за да се прецени дали стойността на получените доставки на стоки следва да се включи в сумата за регистрация за целите на чл. 99, ал. 1 от ЗДДС, е необходимо да се установи налице ли е вътреобщностно придобиване на стоки.
В чл. 13, ал. 1 – 3, ал. 5 и 6 от ЗДДС изчерпателно са посочени отделните хипотези, при които е налице вътреобщностно придобиване, като следва да се имат предвид изброените изключения в чл. 13, ал. 4 от ЗДДС, при които независимо, че са изпълнени общите характеристики на режима на вътреобщностното придобиване, не е налице вътреобщностно придобиване. По смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. Съгласно т. 1 от същата правна норма, не е вътреобщностно придобиване придобиването на стоки, за които доставчикът прилага специален ред на облагане за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети, определен в законодателството на съответната държава членка.
Тъй като в запитването е посочено, че доставчикът на стоки втора употреба е регистриран за целите на ДДС и за доставкаите е приложил специалния ред на облагане на маржа на цената, то тези доставки не попадат в хипотезата на вътреобщностно придобиване на стоки. От казаното следва, че стойността на получените доставки не следва да се включи при определянето на сумата за регистрация за целите на чл. 99, ал. 1 от ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложеното запитване. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

обезпечаване на задълженията при възлагане на повторни ревизии по реда на чл. 155, ал.4, т.1 и т.2 от ДОПК във връзка с писмо № 24-32-99/23.03.09г. на Изпълнителния директор на НАП.

Изх. №24-32-99/08 Дата 05.06.2009 год.Относно: обезпечаване на задълженията при възлагане на повторни ревизии по реда на чл. 155,…

ЗКПО, чл.92, aл. 3

2_1055/17.04.2009г.ЗКПО- чл.92, ал.3Отправили сте писмено запитване изх.№……………... до Дирекция „ОУИ” – …………….., заведено с вх.№……………..., в което е…