fbpx

Становище на НАП с Изх. №23-22-2928 от 19.01.2018 г.

Изх. №23-22-2928
19.01.2018 г.

Чл. 13 от ЗДДС
Чл. 99 ат ЗДДС

В запитването няма изложена фактическа обстановка.
Поставен е следния въпрос:
Стойността на получените доставки на стоки втора употреба от данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС в Европейския съюз, което е приложило специален ред на облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, влиза ли в общата стойност на оборота, необходим за задължителна регистрация по реда на чл. 99 от ЗДДС, при условие, че „М“ ООД не е регистрирано по ЗДДС на друго основание.
По така поставения въпрос, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 99, ал. 1 от ЗДДС, на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на основание чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3 и чл. 102 и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки.
Прагът за регистрация на основание чл. 99, ал. 2 от ЗДДС е сумата от 20 хиляди лева за текущата календарна година. В този случай, на основание чл. 99, ал. 3 от ЗДДС, за лицата, извършващи вътреобщностното придобиване, възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по този закон не по – късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за придобиването, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши прага от 20 хиляди лева, като вътреобщностното придобиване, с което се надхвърли посочения праг, подлежи на облагане с данък върху добавената стойност.
Предвид разпоредбата на чл. 99, ал. 4 от ЗДДС, тази стойност се формира от общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на стоки, подлежащи на облагане с акциз, без данъка върху добавената стойност, дължим или платен в държавата членка, от която стоките са транспортирани или изпратени.
Задължението за регистрация по реда на чл. 99, ал. 1 от ЗДДС не се отнася за нерегистрираните лица, които придобиват нови превозни средства, както и за данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица, които не са регистрирани по този закон и придобиват акцизни стоки, съгласно чл. 99, ал. 5 от ЗДДС.
Предвид цитираните разпоредби, за да се прецени дали стойността на получените доставки на стоки следва да се включи в сумата за регистрация за целите на чл. 99, ал. 1 от ЗДДС, е необходимо да се установи налице ли е вътреобщностно придобиване на стоки.
В чл. 13, ал. 1 – 3, ал. 5 и 6 от ЗДДС изчерпателно са посочени отделните хипотези, при които е налице вътреобщностно придобиване, като следва да се имат предвид изброените изключения в чл. 13, ал. 4 от ЗДДС, при които независимо, че са изпълнени общите характеристики на режима на вътреобщностното придобиване, не е налице вътреобщностно придобиване. По смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. Съгласно т. 1 от същата правна норма, не е вътреобщностно придобиване придобиването на стоки, за които доставчикът прилага специален ред на облагане за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети, определен в законодателството на съответната държава членка.
Тъй като в запитването е посочено, че доставчикът на стоки втора употреба е регистриран за целите на ДДС и за доставкаите е приложил специалния ред на облагане на маржа на цената, то тези доставки не попадат в хипотезата на вътреобщностно придобиване на стоки. От казаното следва, че стойността на получените доставки не следва да се включи при определянето на сумата за регистрация за целите на чл. 99, ал. 1 от ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложеното запитване. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Сторниране на касов бон във връзка с издадено кредитно известие към фактура;

ОТНОСНО: Сторниране на касов бон във връзка с издадено кредитно известие към фактура;В отправеното запитване сте посочили, че в качеството си на управител на „К” ЕООД се интересувате от въпрос, касаещ правата и задълженията на друго лице – „Ф” ЕООДс номер по БУЛСТАТ: ….. Посочили сте, че към издадена фактура през месец април на стойност

право на приспадане на данъчен кредит за дейности във връзка с извършването на социални услуги по Закона за социално подпомагане съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДД

3_599/01.02.2008 г. ЗДДС, чл. 40, т. 1ОТНОСНО: право на приспадане на данъчен кредит за дейности във връзка с извършването на социални услуги по Закона за социално подпомагане съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)Според изложеното в запитването и допълнително представените документи дружеството е регистрирано с предмет на дейност: изграждане, стопанисване и управление

Осигуряване на лице, възстановено на работа след уволнение, признато за незаконно от компетентните органи

КСО – чл. 5, ал. 1; чл. 9, ал. 3, т. 2ОТНОСНО:Осигуряване на лице, възстановено на работа след уволнение, признато за незаконно от компетентните органиВ запитването излагате следната фактическа обстановка:Поради преобразуване на …… и ………., по предложение на кмета на Община ……..и на министъра на образованието и науката е освободен от работа директорът на ……..

Приложение на чл. 4, ал. 4 и ал. 5 от ЗДДФЛ за лице, постоянно пребиваващо в Съединените американски щати.

ЗДДФЛ – чл.4 ал.1, ал.3; чл. 8 ал.6 т.5; чл.37 ал.1 т. 4; чл. 55 ал. 1; ЗЗО – чл. 33 ал.1 т. 1 и 2; чл. 40в; чл. 40а ал. 1, 2 и 3;ОТНОСНО:Приложение на чл. 4, ал. 4 и ал. 5 от ЗДДФЛ за лице, постоянно пребиваващо в Съединените американски щати.В отговор на

Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. 64

ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП …. с вх.№ 07-00-76/03.04.2019г., изразявам следното становище: Съгласно изложеното в запитването имате работник, който притежава Експертно решение от ТЕЛК с определена над 50 % трайно намалена работоспособност. По време на

прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и на Кодекса за социално осигуряване /КСО/ за изплатен доход през 2010 г., отнасящ се за извършена работа през 2009 г. и от

ДИРЕКЦИЯ„OБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО”1_24/08.02.2011 г.КСО, чл.6, ал.8ЗДДФЛ, чл.29относно: прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и на Кодекса за социално осигуряване /КСО/ за изплатен доход през 2010 г., отнасящ се за извършена работа през 2009 г. и отразяването му в годишната данъчна декларация /ГДД/ Във връзка с Ваше запитване, постъпило

Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за дължими данъци.

Изх. № 67-00-5Дата:08.05.2013 год. ЗДДФЛ, чл. 55; ЗКПО, чл. 201.Относно: Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за дължими данъци.По повод Ваше писмо, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 67-00-5/18.04.2013 г., Ви уведомявам за следното:Задължението и редът за подаване на декларацията за дължими данъци

Scroll to Top