fbpx

Становище на НАП с Изх. №23-22-529 от 04.04.2017 г.

Изх. №23-22-529
04.04.2017 г.

чл. 44, ал. 1 от ЗМДТ
чл. 45, ал. 1 от ЗМДТ
чл. 45, ал. 2 от ЗМДТ
чл. 47, ал. 1 от ЗМДТ

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-22-529 от 23.03.2017 г., във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
Фактическа обстановка, изложената в запитването е следната:
Физическо лице желае да направи дарение на друго физическо лице. Дарителят и надарения не са в родствена връзка.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следният въпрос:
Какъв е реда и начина за заплащане на дължимия данък дарение от дарител – физическо лице, за направено от него дарение на физическо лице, с което не е в родствена връзка?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗМДТ обект на облагане са имуществата, придобити по дарение или друг безвъзмезден начин, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.
В съответствие с разпоредбата на чл. 45, ал. 1 от ЗМДТ, данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото по чл. 44. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно.
Налице е и правна възможност, когато страните са се уговорили, че данъкът ще се дължи от прехвърлителя, същият да го заплати вместо надарения. В този случай другата страна е поръчител.
Следва да се има предвид, че съгласно чл. 45, ал. 2 от ЗМДТ, когато приобретателят на имуществото е в чужбина, данъчно задължен е прехвърлителят.
По силата на действащия чл. 47, ал. 1 от ЗМДТ при дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2, както следва:
1. от 0,4 до 0,8 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца;
2. от 3,3 до 6,6 на сто – при дарение между лица извън посочените в т. 1.
Така например, ако волята на дарителя е надареният да получи чиста сума на дарението в размер на 100 (сто) лева, няма пречка тази сума да му бъде преведена, а дарителят да заплати вместо него данък от 5 (пет) лв., ако определената от общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ ставка на данъка например е в размер на 5%.
Съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗМДТ, данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи – по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Дарението на парични средства попада в обхвата на алинея 3 на същия член. Тя указва, че лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

приложение на разпоредбата на чл. 74, ал. 1, т. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Изх. № 92-00-1839Дата: 30-10-2017 год. ДОПК, чл. 74, ал. 1, т. 4; ЗЧСИ, чл. 4, ал. 1; ЗЧСИ, чл. 37, ал. 1; ГПК, чл. 458. ОТНОСНО: приложение на разпоредбата на чл. 74, ал. 1, т. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) е постъпило и заведено с

ЗДДС, чл.21,ЗДДС, чл.73, aл. 1

650/17.05.2011г.Чл.21, 73, ал.1 ЗДДС В писменото запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ……………..с вх. № ………….г. сте изложили следната фактическа обстановка: Дружество „М” е застрахователен брокер, вписано в регистъра по чл.30, ал.1, т.9 от ЗКФН. В това си качество извършва услуги по застрахователно посредничество в съответствие с разпоредбите на Кодекса

прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавеното стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-8804.04.2013 г.ДДС, ЧЛ.17, АЛ.1ДДС, ЧЛ.28, АЛ.1В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване относно прилагането на разпоредбите наЗакона за данъка върху добавеното стойност (ЗДДС).Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:Дружество „Д” ООД е установено на територията на страната и е регистрирано по ЗДДС. Дружеството продава стоки на свои контрагенти от трети

НЕВД, чл.2, aл. 3,КСО, чл.6, aл. 11,НЕВД, чл.2, aл. 2

5_278/20.05.2008Наредба за елементите на възнаграждението и доходите върху които се правят осигурителни вноски, чл.2, ал.2, ал.3КСО, чл.6, ал.11Фактическа обстановка:работодател плаща премии по застраховки „Живот”Въпрос: дължат ле се осигурителни вноски върху тези премииИзплатените разходи /премии/ за застраховка „Живот” имат характер на социални разходи, съгласно чл.204, т.2, буква „а” от ЗКПО.Съгласно чл.6, ал.11 от Кодекса за социално

прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

5-20-02-7/19.03.2014 г.Чл.31 от ЗДДФЛЧл.44 от ЗДДФЛЧл.67, ал.2 от ЗДДФЛЧл.55 от ЗДДФЛВ дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване прието с вх. №…… относноприлагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Фактическата обстановка изложена в запитването е следната:Физическо лице е собственик на недвижим имот-подземен гараж,който е отдаденпод

Дължимост на данък върху превозните средства по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за опожарен автомобил и основателност на искане по чл. 129, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) за прихващане и възстановяване на надвнесени данъци

. 3_1071/27.06.2019 г. ЗМДТ, чл. 52, т. 1 ;ЗМДТ, чл. 58, ал. 4;ДОПК, чл. 128, ал. 1 ;ДОПК, чл. 129, ал. 1 и 2 Относно: Дължимост на данък върху превозните средства по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за опожарен автомобил и основателност на искане по чл. 129, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Дължими осигурителни вноски и данъци върху обезщетениe по

2_1099/04.07.2012 г.НЕВДОВ- чл.1, ал.8, т.7ЗДДФЛ – чл.24, ал.1,ал.2ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноскии данъци върху обезщетениeпо чл.221, ал.1 от Кодекса на труда В изложената в писмото Ви фактическа обстановка описвате, че сте прекратили трудовото си правоотношение по чл.327, т.2 от Кодекса на трудя (КТ). Работодателя Ви дължи обезщетение по чл.221, ал.1 от КТ.На 01.06.2012г. сте регистрирана в

становище по въпроси, свързани с прилагането на чл. 213 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), поставени от банка „………..“ АД

Изх.№ 24-39-27Дата: 15.05.2019 год. ДОПК, чл. 213 ОТНОСНО: становище по въпроси, свързани с прилагането на чл. 213 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), поставени от банка „………..“ АД Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-39-27/14.02.2019 г., са поставени следните въпроси:1. Когато клиентът на банката

Scroll to Top