fbpx

Становище на НАП с Изх. №23-22-657 от 28.04.2017 г.

Изх. №23-22-657
28.04.2017 г.

чл.17 от ЗДДС
чл.21, ал.2 от ЗДДС

В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството осъществява превози на товари за дружества установени в държави членки на ЕС. Към преписката е приложена фактура от испанско дружество за заредено гориво.
Допълнително в телефонен разговор е уточнено, че испанското дружество е предоставило за ползване на „К“ ЕООД електронни карти за безкасово плащане при зареждане на горива от бензиностанции собственост на испанското дружество.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Какво е данъчното третиране на доставката за зареждане с горива и следва ли дружеството, да издаде протокол за самоначисляване на данък върху стойността на зареденото гориво?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
1. Относно горивото, което се зарежда и изразходва на територията на страните от Европейския съюз и извън него:
За да се определи начина на облагане на доставките на стоки, съгласно разпоредбите на ЗДДС, е необходимо да се определи мястото на изпълнение на съответната доставка.
Съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗДДС, място на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2 от закона.
В конкретният случай, при зареждане на гориво на територията на държави членки или трети страни по отношение на облагането с ДДС ще се прилага разпоредбата от законодателството на съответната държава. Извършеното на територията на държавите членки на ЕС или извън ЕС зареждане с гориво на транспортните средства, с които се осъществяват превозни услуги не попада в обхвата на вътреобщностно придобиване на стоки, тъй като не отговаря на визираните в чл. 13, ал. 1 от ЗДДС условия и протокол за ВОП не следва да се издава.
2. Относно комисионно възнаграждение за правото на ползване на електронни карти за безкасово плащане при зареждане с горива:
В случай, че съгласно клаузите на сключения договор с испанското дружество се дължи възнаграждение за ползването на предоставените електронни карти, мястото на изпълнение при доставка на услуги, предоставени на данъчно задължено лице се определя по реда на чл. 21, ал. 2 от закона и е там, където получателят е установил независимата си икономическа дейност.
В конкретния случай, мястото на изпълнение на услугата е на територията на страната, тъй като дружеството получател е установено на територията на страната и за него възниква задължение за начисляване на данък по смисъла на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, с протокол по чл. 117, ал. 1, т. 1 от ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане на разпоредбата на § 1, т.9 от ДР на ЗКПО

Изх. № 24-34-218Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: прилагане на разпоредбата на § 1, т.9 от ДР на ЗКПОУВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРИНОВА,Във връзка с Ваше запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-218/……..2007г., изразявам следното становище:В запитването е изложено, че „………..“ ЕАД изплаща на чуждестранни лица възнаграждения за планов ремонт /класов или доков/ и за

отказано право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност във връзка с неправомерно документирано получено авансово плащане по доставка с поетапно изпълнение от лице,

Изх. № 24-32-13Дата: 19.08.2008 год.ЗДДС, чл. 25;ЗДДС, чл. 68;ЗДДС, чл. 72. Относно: отказано право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност във връзка с неправомерно документирано получено авансово плащане по доставка с поетапно изпълнение от лице, което по времето на полученото авансово плащане не е било регистрирано по ЗДДС, анулиране на

Данъчно облагане на физически лица, регистрирани

ОТНОСНО: Данъчно облагане на физически лица, регистрирани земеделскипроизводители през 2010 год.В отговор на направеното от Вас запитване по електронен път на сайта на приходната администрация, препратено ни по компетентност с писмо вх.№ …./01.02.2010г. при Дирекция „ОУИ”……………….. Ви уведомяваме за следното:В писмото си излагате разсъждения върху облагането с данък на доходите на регистрираните земеделски производители, които

ЗДДС, чл.114, aл. 1,ППЗДДС, чл.78, aл. 2,ППЗДДС, чл.78, aл. 4,ЗДДС, чл.113, aл. 1

5_ 20-00-603/28.05.2009г. чл. 113, ал.1 и чл.114, ал.1 от ЗДДСчл. 78, ал.2 и 4 от ППЗДДСФактическа обстановка: Въпросите са във връзка със започване на търговска дейност на територията на България на пет търговски дружества, които са в процес на учредяване.Поставени въпроси: 1. Номерация на фактурите– Дали прибавянето на буква(и) и / или цифра(и) като серия

ЗДДС, чл.41, т. 4

2_2331-1/12.09.2008г.ЗДДС,чл.41,т.4 В Дирекция „ОУИ”-е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № ,в коетое изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с въвеждане в експлоатация на Ледена пързалка в спортно-развлекателен комплекс „” с решение на Общински съвет –са приети цени на предлаганите услуги – входен билет, наем на кънки и наем на гардероб. Ледената пързалка, като съоръжение

Прилагането на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравно осигуряване(ЗЗО)

1_20-02-50/14.03.2019г.чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО. ОТНОСНО: Прилагането на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравно осигуряване(ЗЗО) Във Ваше писмено запитване, постъпило в дирекция ОДОП гр……. с вх. №…….. е изложена следната фактическа обстановка:Физическо лице е производител на малка фотоволтаична електроцентрала-5квт. Средно месечните

Дължими осигурителни вноски при взета мярка за неотклонение задържане под стража на осигурено по трудов договор лице

3_1980/07.07.2010 г.КСО, чл. 9, ал. 3, т. 3ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „б”ЗЗО, чл. 40, ал. 3, т. 6Относно: Дължими осигурителни вноски при взета мярка за неотклонение задържане под стража на осигурено по трудов договор лицеПостъпило е писмено запитване във връзка с приложението на осигурителното законодателство. Според изложеното в същото от 01.04.2010

данъчнотретиранепоЗДДСнаизвършванидейностиот държавните лесничейства.

Изх. №24-33-132Дата:21. 02. 2008 г.ОТНОСНО: данъчно третиране по ЗДДС на извършвани дейности от държавните лесничейства.По повод на ваше писмено запитване относно данъчното третиране по ЗДДС на извършвани дейности от държавните лесничейства, с вх. № 24-33-132/05.03.2007 г.. изразявам следното принципно становище:По смисъла на чл. З, ал. 1 от ЗДДС, данъчно задължено лице е всяко лице, което

Scroll to Top