fbpx

Становище на НАП с Изх. №23-29-125 от 25.02.2019 г.

Изх. №23-29-125
25.02.2019 г.

чл. 6, ал. 3 от ЗДДС
чл. 6, ал. 4, т. 2 от ЗДДС
чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС
чл. 70, ал. 3, т. 5 от ЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
Основна дейност на дружеството е производство, внос и продажба на стоки за хлебарство, сладкарство, шоколатиерство. Във връзка с дейността си, предоставяте на крайни клиенти мостри на продукти на дружеството, като целта е клиента да ги тества в производството. По този начин рекламирате новите си продукти и се стремите да увеличите поръчките от клиенти и да разработите нови пазари. Със същата цел, служители на дружеството (майстори-демонстратори) посещават клиенти в цялата страна, като представят на място нови разработки на предлаганите продукти и стоки, оказват съдействие при напасването им в рецептите и техниките в тяхното производство.
Двата вида рекламна дейност на дружеството се документират с протокол за мостри и протокол за демонстрации. С протоколите за демонстрации, също се предоставят мостри от даден продукт (напр. подобрител за хляб, микс за палачинки и т.н.) и е добавена услуга – демонстрация на приготвянето на продукта от служител на дружеството.
Разбирането на дружеството, тълкувайки чл. 6, ал. 4, т. 2 от ЗДДС е, че предоставените мостри не следва да бъдат облагани с ДДС.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Правилно ли е разбирането на дружеството съгласно описаната фактическа обстановка, че предоставените с двата вида протоколи мостри от даден продукт, както и добавената услуга не следва да се облагат с ДДС?
2. За предоставените с протокол рекламни материали (тениски, ръкавици, престилки, шпатули и т.н.), когато са с незначителна стойност по смисъла на §1, т. 9 от ДР на ЗДДС, т.е. пазарната им стойност не надхвърля 30,00 лв., следва ли да се облагат с ДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи и втори въпрос:
Обект на облагане с данък върху добавената стойност, съгласно нормата на чл.2, т. 1 от ЗДДС е всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. Дефиниция за възмездност на доставката може да се изведе по аргумент от определението за безвъзмездна доставка в §1, т. 8 от ДР на ЗДДС, съгласно който „безвъзмездна е доставката, при която няма възнаграждение или стойността на даденото многократно надхвърля полученото”.
По силата на чл. 6, ал. 3 от ЗДДС като възмездни доставка по този закон е определено безвъзмездното прехвърляне на собственост или друго вещно право върху стоката на трети лица, когато при производството, вноса или придобиването й е приспаднат данъчен кредит изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност.
Изключение от това правило е предвидено в чл. 6, ал. 4, т. 2 от ЗДДС, според което чл. 6, ал. 3 от ЗДДС не се прилага при безвъзмездното предоставяне на стока с незначителна стойност с рекламна цел или при предоставяне на мостри.
По смисъла на § 1, т. 9 от ДР на ЗДДС „стоки с незначителна стойност“ и „услуги с незначителна стойност“ са стоките или услугите, чиято пазарна цена е под 30,00 лв. и доставката им не е част от серия доставки, по които получател е едно и също лице.
В ЗДДС няма легално определение на понятието мостра.
Относно тълкуването на понятието мостри, Съда на Европейската общност (СЕО), понастоящем Съда на Европейския съюз (СЕС) се е произнесъл с Решение от 30 септември 2010 г. по дело С-581/08 EMI Group Ltd.
Съгласно мотивите на съда, мостра по смисъла на член 5, параграф 6, изречение второ от Шеста директива е образец на продукт, който има за цел да популяризира продажбата му и който позволява да се оценят неговите характеристики и качества, без да се стига до крайно потребление, различно от присъщото на дейността по популяризиране. Национална правна уредба не може по общ начин да ограничава това понятие само до образците, давани във форма, която не е за продажба, или пък до първия екземпляр от поредица от еднакви образци, давани от данъчнозадълженото лице на един и същ получател, освен ако тази правна уредба позволява да се вземат предвид естеството на представяния продукт и търговският контекст на всяка сделка, при която се дават тези образци.
Предвид изложеното, доколкото в описаната в запитването фактическа обстановка, става въпрос за безвъзмездно предоставяне на мостри с цел популяризиране на предлаганите от задълженото лице продукти, то за доставката ще е приложима разпоредбата на чл. 6, ал. 4, т. 2 от ЗДДС, ако за тях от дружестовото при производството, вноса или придобиването й е приспаднат данъчен кредит изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност.
По отношение на предоставената услуга – демонстрация на приготвянето на продукта от служител на дружеството, доколкото услугата е във връзка с популяризирането и рекламирането на предлаганите от задълженото лице продукти, от което се очаква същото да черпи икономически ползи, правото на данъчен кредит ще е налице съгласно общите условия на ЗДДС при ограниченията на чл. 70 от ЗДДС, условията на чл. 71 от ЗДДС и при спазване на срока по чл. 72 от същия закон.
Също така, при извършването на демонстрационните услуги не следва да се начисли ДДС, доколкото същите са свързани с независимата икономическа дейност на дружеството.
Следва да се има предвид, че корекции по чл. 79, чл. 79а и чл. 79б от ЗДДС не се извършват на основание чл. 80, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗДДС, когато стоките или услугите са използвани за доставки по чл. 70, ал. 3 от ЗДДС.
Ограничението на правото на приспадане на данъчен кредит по чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС не се прилага за безвъзмездно предоставяне на стоки или услуги с незначителна стойност с рекламна цел или при предоставяне на мостри на основание чл. 70, ал. 3, т. 5 от ЗДДС.
В конкретния случай, за дружеството няма да възникне задължение за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит при доставка на стоките (напр. подобрител за хляб, микс за палачинки и т.н.), доколкото същите ще се предоставят безвъзмездно като мостри или използвани като такива при презентацията от служител на дружеството.
Относно безвъзмездното предоставяне на рекламни материали с незначителна стойност по смисъла на §1, т. 9 от ДР на ЗДДС, корекция на ползвания данъчен кредит/задължение за начисляване на ДДС няма да възникне в случай, че тези стоки (тениски, ръкавици, престилки, шпатули и т.н.) се използват за рекламиране на извършвани от лицето доставки, които са облагаеми по смисъла на чл. 69 от ЗДДС.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.21, aл. 1,ЗДДС, чл.21, aл. 2,ЗДДС, чл.15,ЗДДС, чл.9, aл. 2, т. 1

. №20-00-107 25.07. 2013 г. чл. 15 от ЗДДСчл. 9, ал. 2, т. 1 отЗДДСчл. 21, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДСВ запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството ще извършва доставки на стоки (маслини) за клиенти установени в Германия, като стоките ще се транспортират от Гърция.В запитването няма изложена конкретна фактическа обстановка, като

Прилагането на чл. 50, ал. 1, т. 5 от Закона за данъците върху

ДОПК – чл. 17, ал.1и 3ЗДДФЛ – чл. 50, ал.1, т.5ЗКПО § 1,т.2ТЗ чл. 134, ал.1ОТНОСНО:Прилагането на чл. 50, ал. 1, т. 5 от Закона за данъците върхудоходите на физическите лица.В отговор на направено от Вас запитване,постъпило с вх. № … от 01.03.2013 год. при Дирекция ОДОП – …,Ви уведомяваме за следното:Отправeно е писмено запитване,

освобождаване от данък върху превозните средства, собственост на лице с намалена работоспособност.

Изх. № М-08-К-1Дата06.04.2015 год. ЗМДТ, чл. 58, ал. 1, т. 4; ДОПК, чл. 108, ал. 2; ДОПК, чл. 109, ал. 1; ДР на ДОПК, § 2 във връзка с чл. 99 и следващи от АПК. На руска гражданка с постоянно пребиваване в Република България, която е омъжена за български гражданин е издаден на основание чл.

Писмо с Изх. №53-04-285; 16.05. 2018г.; ;

Изх. №53-04-28516.05. 2018г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №53-04-285/03.05.2018 г. във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Спогодбата между Република България и Република Полша за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите и

статута на лицето, искащо възстановяване, неговата дейност и процедурата, посочена по-долу.

Изх. № 20-00-222/24.10.2012 г. чл. 70, ал. 3, т. 7 от ЗДДСчл. 81 от ЗДДСчл. 2, т. 2, чл. 3, ал. 2, чл. 5, ал. 3от Наредба № Н-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава –

Становище на НАП с Изх. №53-04-840 от от 15.12. 2017 г.

Изх. №53-04-840 15.12. 2017 г. чл. 17, ал. 2, чл. 86, ал. 3, чл. 111а, ал.3, чл. 113, ал. 1 от ЗДДС В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №53-04-840/21.11.2017 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната фактическа

ЗДДФЛ, чл.50,КСО, чл.4, aл. 3, т. 4

1_82/11.03.2010 г.,ЗДДФЛ,чл.50КСО, чл.4, ал.3, т.4 Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр…….. с вх.№ …………..2010 г., изразяваме следното становище: Съгласно изложената фактическа обстановка Вие сте едноличен търговец и извършвате само селскостопанска дейност – производство на непреработена селскосто-панска продукция. Имате регистрация като земеделски производител. За 2008 г. сте подал ГДД с Приложение

Ако сумата за представително облекло се дава по финансов фиш, дължат ли се осигуровки ?

2_ 1123/06.07.2012 г. ЗКПО – чл.204;ЗКПО – чл.205;ЗКПО – §1, т.34 от ДР;ЗДДФЛ – чл.24;НЕВДОВ – чл.7;НЕВДОВ – чл.1;ДОПК – чл.128, чл.129;Закона за държавния бюджет – §87, т.2;Закона за нардната просвета – чл.40б;Закон за нормативните актове. Предоставили сте суми за представително облекло на педагогическия персонал по реда на чл.2, ал.2 от Наредба № 1 от

Scroll to Top