fbpx

Становище на НАП с Изх. №23-29-31/21.05.2019 г.

Изх. №23-29-31/21.05.2019 г.

Наредба №5/2002 – чл. 1, ал. 1
Наредба №5/2002 – чл. 4, ал. 1, ал. 3 и ал. 4
Наредба №5/2002 – чл. 5
Наредба №5/2002 – чл. 8, ал. 1

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-29-31/07.05.2019 г., относно прилагането на разпоредбите на Наредба №5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ) (Наредба №5/2002 г.).
В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка.
Поставяте следните въпроси:
1. Съставят ли актове за установяване на административни нарушения (АУАН) органите на НАП в случаите, в които длъжностите в дружеството не отговарят буквално на длъжността, описана в Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД)?
2. Нарушени ли са разпоредбите на Наредба №5/2002 г. в случаите, в които длъжността в справката за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ (Приложение №3 към чл. 4, ал. 1 от наредбата) е различна от тази по трудовия договор/допълнителното споразумение и по длъжностната характеристика?
Предвид въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 62, ал. 3 от КТ, в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП). Данните, които се съдържат в уведомлението и редът за неговото изпращане се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика, съгласувана с изпълнителния директор на НАП и председателя на Националния статистически институт (чл. 62, ал. 5 от КТ).
Съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ са регламентирани в Наредба №5/2002 г.
На основание чл. 1, ал. 1 от Наредба №5/2002 г., работодателят е задължен да уведомява компетентната териториална дирекция на НАП (ТД на НАП) за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори, като изпраща уведомление (приложение №1) и уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 от КТ или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 от КТ (приложение №5).
Съгласно чл. 5 от Наредба №5/2002 г., уведомлението (приложение №1) съдържа: данни за условията по трудовия договор, а именно – основание за сключване на трудовия договор съгласно КТ; дата на сключване на трудовия договор; дата на сключване на допълнителното споразумение, с което се променя длъжността и/или срокът на договора и/или работното място на лицето в друго населено място; срок на договора, ако договорът е сключен за определен срок; размер на основното трудово възнаграждение; дата на прекратяване на договора (чл. 5, т. 3 от наредбата) и други данни, които включват – код по НКПД, който съответства на наименованието на длъжността на лицето по трудовия договор или допълнителното споразумение, при изпращане на уведомлението; код на икономическата дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД-2008), в която е заето лицето при изпращане на уведомлението; код на населеното място по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), където е работното място на лицето при изпращане на уведомлението (чл. 5, т. 4 от наредбата).
Предвид указанията за попълване на уведомлението (Приложение №1 към чл. 1, ал. 1 от Наредба №5/2002 г.) в т. 13 „Код по НКПД“ се попълва осемцифровият код на длъжността, който съответства на наименованието на длъжността на лицето по трудовия договор или допълнителното споразумение, при изпращане на уведомлението.
След получаване на уведомленията от работодателя ТД на НАП издава справка (Приложение №3 към чл. 4, ал. 1 от Наредба №5/2002 г), която съдържа списък на заверените уведомления и списък на неприетите уведомления с описание на причината за неприемането им. Справката се заверява от длъжностно лице в ТД на НАП и се връчва на представител на работодателя или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка или по интернет. Работодателят е длъжен да връчи на работника или служителя преди постъпването му на работа копие на хартиен носител от завереното уведомление. Връчването се удостоверява с подписа на работника или служителя срещу името му в справката за заверените уведомления. Работодателят е длъжен да съхранява справките и да ги предоставя при поискване на контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) и на органите по приходите на НАП (аргумент чл. 4, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредба №5/2002 г.).
Когато контролен орган на ИА ГИТ или орган по приходите на НАП при проверка констатират несъответствие между данните в завереното уведомление и условията по трудовия договор, работодателят е длъжен да коригира данните, като изпрати ново уведомление в седемдневен срок от установяване на несъответствието (основание чл. 8, ал. 1 от Наредба №5/2002 г.).
Съгласно разпоредбата на чл. 61, ал. 1 от КТ, трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа. Трудовият договор се сключва в писмена форма (чл. 62, ал. 1 от КТ). Чл. 66 от кодекса регламентира данните, които следва да съдържа трудовия договор. Задължителен елемент от съдържанието му е наименованието на длъжността и характера на работата (чл. 66, ал. 1, т. 2 от КТ). Наименованието на длъжността се определя съгласно НКПД, утвърдена от министъра на труда и социалната политика след съгласуване с председателя на Националния статистически институт (НСИ) (основание чл. 66, ал. 4 от кодекса). Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверено от териториалната дирекция на НАП (аргумент чл. 63, ал. 1 от кодекса). Процедурата за регистрация и по-конкретно заверката на уведомлението (приложение №1 към чл. 1, ал. 1 от Наредба №5/2002 г.) са в компетентността на НАП. Цялостният контрол по спазване на трудовото законодателство и административно наказателната отговорност е от компетентността на ИА ГИТ.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на ЗДДС, ЗДДФЛ и КСО.

Относно: Прилагане на ЗДДС, ЗДДФЛ и КСО.В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Притежавате имот, като физически лица, който е придобит по време на брака. Същият отдавате под наем на фирма като физически лица. В качеството си на ЕТ отдавате под наем недвижим имот, собственост на ЕТ. Доходите на всеки един от Вас надвишават 50 000

Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък добавена стойност (ЗДДС)

Относно: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-28 от 26. 01. 2021 г.В запитването е изложена следната фактическа обстановка:През 2020 г. дружеството е участвало в програмата за подпомагане 60/40 и програма за безвъзмездно

Писмо с Изх. №53-04-865; 17.01.2019 г.; чл. 26, ал. 1 от ЗДДС; чл. 26, ал. 2 от ЗДДС; чл. 26, ал. 5, т. 1 от ЗДДС; чл. 115, ал. 1 от ЗДДС; чл. 124, ал. 2 от ЗДДС; чл. 18, ал. 1 о

Изх. №53-04-86517.01.2019 г. чл. 26, ал. 1 от ЗДДСчл. 26, ал. 2 от ЗДДСчл. 26, ал. 5, т. 1 от ЗДДСчл. 115, ал. 1 от ЗДДСчл. 124, ал. 2 от ЗДДС чл. 18, ал. 1 от ППЗДДСчл. 18, ал. 3 от ППЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:„Х– КЛОН БЪЛГАРИЯ“ КЧТ (Х) е с

ДОПК, чл.84, aл. 3

№ М- 26-00-38Дата:30.03.2011 год. ЗДЗП, чл. 19; ДОПК, чл. 84, ал. 3.Във връзка с Ваше запитване, получено по електронната поща и заведено в ЦУ на НАП с вх. № М-26-00-38 от 10.03.2011 г. Ви уведомявам следното:На основание чл. 3, ал. 1 от Закона за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП) като данъчно задължени лица са посочени:1.

общата система на данъка върху добавената стойност и чл. 7 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относн

В Дирекция ОДОП –постъпи Ваше запитване с вх. № …../ 07.12.2015г.Изложена е следната фактическа обстановка:Дружеството е регистрирано по ЗДДС и произвежда софтуер за машини за тютюневата промишленост на територията на страната.Клиент е фирма от трета страна – Япония, която закупува този софтуер. Същият достига до клиента по два основни начина:-клиента го изтегля от интернет сайт

Попълване на справката по чл. 73 от ЗДДФЛ

Относно: Попълване на справката по чл. 73 от ЗДДФЛВъв връзкас постъпило писмено запитване с вх. № …15.04.2011г. в Дирекция ”ОУИ” – …. изразяваме следното становище:В запитването е изложена следната фактическа обстановка: дружество е наело помещение за стопанска дейност от „Етажна собственост” на четири входа. Въпреки желанието на управителите на четирите етажни собствености, същите ми заявиха,

НЕВД, чл.2, aл. 2

5_20-00-354 /25.08.2011г.НЕВДПОВ, чл.2, ал.2;Фактическа обстановка: Осигурител предоставя за сметка на социалните разходисредства за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в размер над 60,00 лева .Въпрос: Дължат ли се осигурителни вноски върху разликата над 60,00 лева?Съгласно разпоредбата на чл.2, ал.2 от Наредбата за елементите на възнагражденията и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски / НЕВДПОВ/, осигурителни

Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. №26-Б-230Дата:02.08.2013 год. ЗДДС, чл. 21, ал. 1; ЗДДС, чл. 21, ал. 2; ЗДДС, чл. 21, ал. 4; ЗКПО, чл. 3, ал. 2; ЗКПО, чл. 13; ЗКПО, чл. 18.Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)Във Ваше запитване, препратено по компетентност вна Националната агенция

Scroll to Top