fbpx

Становище на НАП с Изх. №23-29-38 от 22.07.2019 г.

Изх. №23-29-38
22.07.2019 г.

чл. 7, ал. 1 от ЗДДС
чл. 14, ал. 1 от ЗДДС
чл. 20 от ЗДДС
чл. 45 от ППЗДДС
чл. 79, ал. 3, т. 2 от ППЗДДС
чл. 117, ал. 4 от ППЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
„Х“ ООД използва платформата на EMAG за продажба на стоки по интернет.
Предстои продажба на стоки по интернет на клиенти в Румъния, посредством онлайн платформата …………RO. Дружеството няма да разполага със собствен офис в Румъния и съответно няма да има наети лица територията на Румъния. Стоката ще се изпраща от България с наложен платеж чрез куриер, като клиенти може да бъдат както физически, така и юридически лица. Изискване на онлайн платформата …….RO е цените в сайта да са с 19% ДДС.
Дружеството желае да направи доброволна регистрация за целите на ДДС в Румъния.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Какво е необходимо да се извърши от страна на дружеството, за да получи ДДС номер в Румъния и какво е нужно да се декларира в НАП?
2. При условие, че дружеството се регистрира по ДДС за целите на дистанционните продажби в Румъния, по кое законодателство ще се отчитат продажбите?
3. След като започнат доставките на стоки до Румъния и издаването на фактури за продажбата им, как следва да се отразят фактурите в дневника за продажбите на дружеството съгласно ЗДДС?
4. Следва ли тези продажби да се декларират и отразяват във VIES декларация по ЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Относно регистрация по ДДС и отчитането на доставките на дружеството в друга държава членка, в случая Румъния, НАП не е компетентна да изразява становище. Необходимо е да се проучат условията за регистрация и отчитане на доставките в съответната държава членка.
В случай, че дружеството се регистрира по избор за целите на ДДС в Румъния, следва да уведоми териториалната дирекция на НАП по месторегистрация, че желае мястото на изпълнение на доставката на стоки при условията на дистанционни продажби по чл. 14 от ЗДДС да е на територията на Румъния, където приключва транспортът, и е регистрирано за целите на ДДС в тази друга държава членка. За извършване на уведомяването не е предвидена специална процедура в ЗДДС.
По втори и трети въпрос:
В случай, че получател по доставката е лице, което не е задължено да начисли ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва:
Съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗДДС дистанционна продажба на стоки е доставката на стоки, за която са налице едновременно следните условия:
1. стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика от територията на държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва;
2. доставчикът на стоките е регистриран за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва;
3. получател по доставката е лице, което не е задължено да начисли ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва;
4. стоките:
а) не са нови превозни средства, или
б) не се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, или
в) не са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.
За целите на ал. 1, когато стоките, които се доставят, изпращат или транспортират от трета страна или територия и се внасят от доставчика в държава членка, различна от тази, в която транспортът до получателя приключва, приема се, че стоките са изпратени или транспортирани от държавата членка на вноса – чл. 14, ал. 2 от ЗДДС.
На основание чл. 20 от ЗДДС мястото на изпълнение на доставка на стоки при условията на дистанционна продажба по чл. 14 от същия закон е на територията на държавата членка, където транспортът приключва, когато са налице едновременно следните условия:
1. доставчикът е регистрирано по този закон лице на основание, различно от това за регистрация за вътреобщностно придобиване;
2. извършените от лицето по т. 1 доставки при условията на дистанционна продажба за държава членка надвишават за текущата календарна година или са надвишили за предходната календарна година сумата, определена в законодателството на тази държава членка.
В този смисъл при прехвърляне на определен стойностен праг на продажбите за текущата или предходната година, всички последващи доставки (включително доставката, с която прагът се надвишава), се облагат в държавата членка, където транспортът приключва. Прагът на продажбите, при надхвърлянето на който, за доставчика възниква задължение за регистрация във връзка с дистанционни продажби в държавата членка, където транспорта приключва, се определя от законодателството на всяка държава. Облагането може да се извърши в държавата, където транспортът приключва и ако доставчикът се регистрира за целите на ДДС в тази държава членка за дистанционните продажби по избор, преди да е достигнал задължителния стойностен праг за регистрация, като в този случай както бе споменато в отговор по първи въпрос, дружеството следва да уведоми териториалната дирекция на НАП по месторегистрация.
Доставка с място на изпълнение на територията на друга държава членка на стоки при условията на дистанционни продажби се документира по правилата на законодателството на тази друга държава членка, на основание чл. 79, ал. 3, т. 2 от Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност (ППЗДДС).
При условие че дружеството се регистрира за целите на дистанционните продажби в Румъния, документирането и отчитането на доставките на стоките при условията на дистанционни продажби ще се извършва по правилата на законодателството на Румъния. Следва да се има предвид, че данъчните основи на тези доставки фактури следва да се отразят и в дневника за продажбите в кл. 23 – „ДО на доставките по чл. 69, ал. 2 от ЗДДС, включително ДО на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка“, съответно кл. 18 от справката-декларация по ЗДДС.
В случай, че клиент на дружеството е лице, регистрирано по ДДС в друга държава членка (данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице):
В този случай, следва да се прецени дали са изпълнени изискванията на ЗДДС във връзка с вътреобщностна доставка (ВОД), както и налице ли са документите за доказването и съгласно ППЗДДС. Съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗДДС, вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. Съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗДДС, вътреобщностните доставки по чл. 7 са облагаеми с нулева ставка на данъка.
Документите, доказващи реализирането на ВОД на стоки са посочени в чл. 45 от ППЗДДС. В случай, че доставчикът е регистрирано лице на основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС или чл. 100, ал. 1 от ЗДДС и не се снабди с документите по чл. 45 от ППЗДДС до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто и данъкът се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона (чл. 46 от ППЗДДС). Протоколът се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем. Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от прилагането на 20% ставка чрез анулиране на протокола. За анулирането не се издава нов протокол. Анулирането се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.
При условие, че дружеството разполага с документите посочени в чл. 45 от ППЗДДС, за доставка на стоки с получател румънско лице, регистрирано за целите на ДДС в Румъния ще е приложима нулева ставка на данъка.
По четвърти въпрос:
Извършените дистанционните продажби, независимо къде е мястото им на изпълнение не се посочват във VIES-декларацията по ЗДДС, когато получатели са нерегистрирани по ДДС лица, съгласно чл. 117, ал. 4 от ППЗДДС.
Следва да се има предвид, че при извършване на ВОД на стоки, за дружеството доставчик възниква задължение за подаване на VIES-декларация в съответствие с чл.125, ал. 2 от ЗДДС и чл. 117 от ППЗДДС.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Коригиране на декларация образец № 1 от самоосигуряващо се лице.

ОТНОСНО: Коригиране на декларация образец № 1 от самоосигуряващо се лице. В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“…. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-31-2/08.01.2021 г., препратено от ТД на НАП …, офис …, в което е изложена следната фактическа обстановка:В ТП на НОИ …. е подадено заявление за издаване на задължителни предписания за корекция

Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) относно облагането на доходи от отдаване под наем на имущество и от сделки по покупко-продажба на имоти, кога

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) относно облагането на доходи от отдаване под наем на имущество и от сделки по покупко-продажба на имоти, когато получател е чуждестранно лицеПо повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. с вх. № 94-00-39 от 28.03.2018 г., Ви

здравноосигурителни вноски за български гражданин, който е студент във висше учебно заведение от друга държава-членка на Европейския съюз

Изх. № 02-01-16Дата: 02.07.2014 год. Регламент № 883/2004, чл. 11(3)(д)Относно: здравноосигурителни вноски за български гражданин, който е студент във висше учебно заведение от друга държава-членка на Европейския съюзВъв връзка с Ваше писмо относно здравноосигурителните вноски за български гражданин, който е студент във висше учебно заведение от друга държава-членка на Европейския съюз, изпратено ни за разглеждане

Доказателства, относими за изясняване на здравноосигурителния статус на български гражданин, пребиваващ извън страната в рамките на ЕС, и възстановяване на неправилно внесени суми за здравно осигуряв

ОТНОСНО:Доказателства, относими за изясняване на здравноосигурителния статус на български гражданин, пребиваващ извън страната в рамките на ЕС, и възстановяване на неправилно внесени суми за здравно осигуряване.Фактическа обстановка: Български гражданин подава заявление за възстановяване на здравноосигурителни вноски, внесени за периода 01.08.-31.12.2007 г. Към заявлението е приложен документ – споразумение за временна заетост за възрастни, според което

Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях л

Изх. № 24-34-24 Дата: 01.07.2014 год.КСО, чл. 5, ал. 4, т. 1;КСО, чл.5, ал. 6; Наредба № Н-8 – приложение № 1 към чл. 2, ал. 1; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1;ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 5; КТ, чл. 142.ОТНОСНО:Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за

исканото опрощаване; удостоверение от звеното за местни приходи към общинската администрация за декларирана недвижима и движима собственост и наличие на фирма – собственост на длъжника; писмо от админ

2_98/12.01.2009г.ЗЗО – чл.33, чл.109Здравното осигуряване в Република България, осигурявано и гарантирано от държавата, се основава на принципите на задължително участие при набирането на вноските и солидарност на осигурените при ползването на набраните средства.Съгласно чл.33 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, всички български граждани, които не са граждани и на друга държава са задължително осигурени в

МСС 28 – Инвестиции в асоциирани предприятия

*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009 МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 28 Инвестиции в асоциирани предприятия ОБХВАТ 1. Настоящият стандарт се прилага при отчитането на инвестиции в асоциирани предприятия. Той не се прилага при отчитането на инвестиции в асоциирани предприятия, държани от: а) предприятия за рисков капитал или б) взаимни фондове, тръстове с инвестиционни

Scroll to Top