fbpx

Становище на НАП с Изх. №23-29-7 от 14.02.2019 г.

Изх. №23-29-7
14.02.2019 г.

чл. 25, ал. 2 от ЗДДС
чл. 25, ал. 4 от ЗДДС
чл. 25, ал. 5 от ЗДДС
чл. 113, ал. 1 от ЗДДС
чл. 12, ал. 2 от ППЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
Дружеството е спедиторска и логистична компания, която извършва услуги по организиране и осъщетвяване на дейности свързани със складиране, транспортиране, товарни операции, попълване на документи и доставянето им до определени адресати.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Кога следва да се издаде фактура към клиент за посочените услуги и следва ли да се счита, че този момент е когато на клиента са предоставени оригиналните документи, доказващи извършването на дадената услуга?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 113, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това, освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117. Съгласно ал. 4 на цитираната правна норма фактура се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на дъночното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане – не по-късно от 5 дни от датата на получаването на плащането. В чл. 113, ал. 3 от ЗДДС са описани случаите, при които фактура може да не се издава.
Съгласно изложеното издаването на фактура е пряко свързано с датата на възникване на данъчното събитие по доставка на стока/услуга или на получено авансово плащане, ако е извършено преди това и не е свързано с обстоятелството в кой момент и кога на клиента са предоставени оригинални документи, доказващи извършването на дадена услуга.
С изключение на случаите по чл. 113, ал. 3 от ЗДДС, ако преди възникване на данъчното събитие по доставка, дружеството получи авансово плащане (цялостно или частично) по доставка, същото е задължено да издаде фактура (за размера на плащането) в 5 дневен срок от датата на получаване на плащането, с изключение на получено плащане във връзка с вътреобщностна доставка.
За да бъде установена, датата на която възниква данъчното събитие за доставките на описаните в запитването услуги, респективно датата, на която следва да бъде издадена фактура, е необходимо да се изследват конкретните условия и договорености между дружеството изпълнител и възложител във връзка с тези доставки. Във фактическата обстановка не е изложена конкретика относно това и от посоченото в запитването не може да се направи категоричен и еднозначен извод кога възниква данъчното събитие по описаните доставки на услуги, от страна на дружеството. Това е така, тъй като в чл. 25 от ЗДДС и в чл. 12 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), са изложени различни хипотези, при които възниква данъчно събитие при доставката на услуги, в зависимост от договореността на страните, вида, характера и условията на доставките.
Доколкото от посоченото в запитването не може да се направи категоричен и еднозначен извод какъви са характерът и условията на извършваните доставки, по отношение определяне дата на възникване на данъчното събитие и документирането на доставките следва да се има предвид следното:
Основното правило за определяне на датата на възникване на данъчното събитие се съдържа в разпоредбата на чл. 25, ал. 2 от ЗДДС и тя гласи, че данъчното събитие, възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена. Изключенията от това основно правило са регламентирани в следващите алинеи на чл. 25 от ЗДДС, които следва да бъдат съобразени при определяне на датата на възникване на данъчното събитие.
Съгласно чл. 25, ал. 4 от ЗДДС, когато услугата е договорена като доставка с периодично или непрекъснато изпълнение, всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо. При доставка на услуга, за която е уговорено поетапно изпълнение, завършването на всеки етап се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата на изпълнението на съответния етап.
В чл. 12, ал. 2 от ППЗДДС при доставка на услуга, за която е уговорено поетапно изпълнение, при която изпълнението на отделните етапи се приема от получателя по доставката, за дата на изпълнение на съответния етап се смята датата на приемане на етапа, като тази дата се удостоверява с приемно-предавателен протокол, подписан от доставчика и получателя.
В ал. 5 на чл. 25 от ЗДДС е указано, че алинея 4, изречение първо на същата правна норма не се прилага при доставки с непрекъснато изпълнение с продължителност за период, по-дълъг от една година, за които не е налице дължимост за плащане за период, по-дълъг от една година. За такива доставки се счита, че данъчното събитие настъпва в края на всяка календарна година, като за календарната година на прекратяване на доставките данъчното събитие настъпва на датата на прекратяване на доставките.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на чл. 58, ал. 4 от ЗМДТ.

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 58, ал. 4 от ЗМДТ.В отговор на Ваше запитване, Ви уведомяваме, че:С изменението на чл. 58, ал. 4 на ЗМДТ /обн. ДВ бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г./ отпадна освобождаването от данък на превозните средства, които няма да се ползват /които са спрени от движение/, за които

ЗДДС, чл.117, aл. 1, т. 1,ЗДДС, чл.13, aл. 3

Изх.№ 20-00-283 от2011 г.чл.13, ал.3, чл.117, ал.1, т.1 от ЗДДС В писмото е посочено, че дружеството е регистрирано по ЗДДС, както и за целите на ДДС в Гърция. Дружеството внася стока от Китай на пристанище в Гърция, след което за своя сметка транспортира стоката до България и я продава на вътрешния пазар.Въпросите, които се поставят

Формиране на облагаем оборот по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на лица, упражняващи ветеринарномедицинска дейност в изпълнение на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България (НППНКЛБЖЗ)

Изх.№15-00-3Дата: 15.05.2018 год. ЗДДС: чл. 6ЗДДС: чл. 9ЗДДС: чл. 12, ал. 1ЗДДС: чл. 26, ал. 3, т. 2ЗДДС: чл. 46ЗДДС: чл. 47ЗДДС: чл. 95, ал. 1ЗДДС: чл. 96, ал. 1ЗДДС: чл. 96, ал. 2, т. 1 ОТНОСНО: Формиране на облагаем оборот по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на лица, упражняващи ветеринарномедицинска

Здравно осигуряване на лице, обявено за общодържавно издирване

ОТНОСНО: Здравно осигуряване на лице, обявено за общодържавно издирване УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ………., В отговор на Ваше запитване., Ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването синът Ви е в неизвестност от 03.07.2007 г., а от 12.08.2007 г. е обявен за общодържавно издирване. Интересувате се трябва ли да се заплащат здравноосигурителни вноски за този период? От

приложението на чл.96, ал.2 от ЗДДС

№ 364/15.05.2017г. ЗДДС; чл.96, ал.2 ОТНОСНО: приложението на чл.96, ал.2 от ЗДДС В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № …., в което е изложена следната фактическа обстановка:В края на месец юли 2017г. предстои да получите еднократно сума по договор за посредничество, която след приспадане на необходимо

право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_2646/25.11.2014 г.ЗДДС, чл. 13, ал. 1;ЗДДС, чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5;ЗДДС, чл. 70, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5;ЗДДС, чл. 128;ЗДДС, § 1, т. 18 и т. 18а от ДР Относно: право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното

ЗКПО, чл.92

5Изх. №23-22-1296/ …………..2010 г.Чл. 92 от ЗКПО Относно прилагане разпоредбите начл.92 от ЗКПО.В запитването е изложена следната фактическа обстановка:,,….” ЕООД е подало на 25.03.2009 г. по електронен път ГДД по чл.92 от ЗКПО за финансовата 2008г. На 27.03.2009 г. в офис ,,….” е постъпила подадената по пощата от дружеството ГДД по чл.92 от ЗКПО за

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 165

ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-211/ 29.08.2019 г.Изложена е следната фактическа обстановка:„…….“ е сдружение с нестопанска цел, която действа в обществена полза. Основната цел е охрана, зарибяване, почистване на язовири на територията на Република България и организиране

Scroll to Top