fbpx

Становище на НАП с Изх. №23-30-14 и от №20-00-45 от 15.03.2017 г.

Изх. №23-30-14 и
№20-00-45
15.03.2017 г.

ЗДДС, чл.115, ал.1
чл.116, ал.1
чл.116, ал.3
чл. 116, ал.4

В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„Г…..е собственик на фотоволтаична електроцентрала за производство и продажба на електроенергия. Във връзка с отменено решение на /понастоящем …ЕВР/ № Ц-33/2012 г. на дружеството е начислена такса достъп до електроразпределителната система, която то е заплатило на „А. „Г…..води дела за възстановяване на недължимо платената такса.
Дружеството е подало декларация по ЗДДС на 09.01.2017 г. за данъчен период м. декември 2016 г., по която има ДДС за възстановяване 1318, 67 лв.
На 13 януари 2017 г. дружеството е получило по електронната поща кредитни известия, издадени от А на 12.2016 г., към фактури за периода 9.2012 г. –…..2013 г. В законния срок е подадена коригираща декларация по ЗДДС с .2017 г., според която дружеството дължи ДДС в размер на ……..
Като основание за издаване на посочените по-горе кредитни известия А е посочило влязло в сила съдебно решение.
Посоченото съдебно решение не е влязло в сила, поради депозирана жалба от А.
Дружеството е получило уверение от А, че кредитните известия ще бъдат анулирани, тъй като липсва правно основание за издаването им, но до момента това не е направено.
„Г…..е внесло дължимият ДДС в размер на 29 803,94 лв. съгласно коригиращата декларация на 23.01.2017 г.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Ще може ли дружеството да си възстанови начисления и платен ДДС, в случай, че „А“ , не анулира посочените кредитни известия?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 115, ал. 1 и ал. 3 от ЗДДС при намаление на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде кредитно известие към фактурата. В разпоредбата на чл. 115, ал. 2 от закона е посочено, че известието се издава задължително не по-късно от 5 дни от възникване на съответното обстоятелство по чл. 115, ал. 1 от закона.
Видно от текста на цитираната разпоредба, издаването на кредитно известие предполага разваляне на доставка или намаляване на данъчната основа на доставката, както и постигане на съгласие между страните по сделката, за да се осъществят правните последици на издаденото кредитно известие.
Изложената в запитването фактическа обстановка дава основание да се направи извод, че в настоящия казус липсват предпоставки за издаване на кредитни известия, поради което издателят им „ А трябва да ги анулира по предвидения от ЗДДС ред.
В случая следва да се приеме, че е налице хипотезата на чл.116, ал.3 от ЗДДС, съгласно, която за погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен.
По смисъла на чл. 116, ал. 4 от ЗДДС, когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол – за всяка от страните, който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който се анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
Всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя, а отчитането им от доставчика и получателя се извършва по ред, определен с Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС), като се отразяват в отчетните регистри по ЗДДС.
Според приложение № 12 към ППЗДДС, когато се анулира (фактура или известие към фактура) след периода, в който е издаден, той се включва във файла „PRODAGBI.TXT”, на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойностите, равни по размер на съдържанието на съответните полета на оригиналния запис, но с противоположен знак.
Анулираният документ се описва в дневника за покупки на получателя във файл “POKUPKI.TXT“, касаещ данъчният период, през който е анулиран документът, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника за покупки, но с противоположен знак.
Отразеното по този начин анулирано кредитно известие ще участва при определяне на резултата за съответния данъчен период, като със стойността на данъка, посочен в него ще се намали дължимия данък или ще се увеличи данъка за възстановяване.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

място на изпълнение при доставка на стока

1_ИТ-00-33/21.03.2008ЗДДС, чл. 17 ЗДДСОтносно: място на изпълнение при доставка на стокаВъв връзка с Ваше запитване ….. и предвид липсата на приложени документи, изразяваме следното принципно становище: В запитването е посочена следната фактическа обстановка: предстои Ви да сключите сделка за покупка на стока с българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, в момента на сключването на която стоките

осигуряване на физически лица, членове на неперсонифицирани дружества/ДЗЗД/, вписани като управители в договора за учредяване на дружеството

2_484/ 25.03.2010 г.КСО – чл.4, ал.1, т.7 чл.4, ал.3, т.2ОТНОСНО: осигуряване на физически лица, членове на неперсонифицирани дружества/ДЗЗД/, вписани като управители в договора за учредяване на дружеството От изложеното в запитването става ясно, че сте съдружник и управител в неперсонифицирано дружество /ДЗЗД/ в което сте общо трима съдружници. В настоящия момент не се осигурявате чрез

ПКР РАЗЯСНЕНИЕ 31 – Приход — бартерни сделки, включващи рекламни услуги

*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009ПКР РАЗЯСНЕНИЕ 31Приход — бартерни сделки, включващи рекламни услугиПРЕПРАТКИ– МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки– МСС 18 ПриходиВЪПРОС1. Дадено предприятие (продавач) може да сключи бартерна сделка за предоставяне на рекламни услуги срещу получаване на рекламни услуги от своя клиент (клиент). Рекламата може

Прилагането на Закона за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП)

Изх. № 04-19-685Дата:09.01.2018 год. Кодекса за застраховането, чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗДЗП, чл. 14, ал. 1;ЗДЗП, чл. 19;ДОПК, чл. 10, ал. 4;ДОПК, чл. 84, ал. 3;ДОПК, чл. 99;ЗА, 57;ЗА, чл. 77а.ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП)Във връзка с писмено запитване от адвокат ………….., постъпило вна Националната агенция за приходите

ЗДДС, чл.27, aл. 1

1_ИТ-00-76/09.09.2009ЗДДС -чл. 27, ал. 1 По повод на Ваше писмено запитванепостъпило в Дирекция „ОУИ” -……, изразяваме следното становище: Дружеството ви е закупило два апартамента през месец декември 2008 г. За недвижимите имоти е ползвано правото на приспадане на данъчен кредит. Направили сте експертна оценка на същите имоти, откъдето е видно, че „продажната цена на двата

начисляване на данък върху добавената стойност (ДДС) в случаите на чл. 102, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-39-57Дата: 18.01.2021 год. ЗДДС, чл. 70, ал. 5; ЗДДС, чл. 86; ЗДДС, чл. 96, ал. 1; ЗДДС, чл. 102, ал. 3; ЗДДС, чл. 102, ал. 4; ЗДДС, чл. 102, ал. 5; ЗДДС, чл. 113, ал. 9; ЗДДС, чл. 116, ал. 3. ОТНОСНО: начисляване на данък върху добавената стойност (ДДС) в случаите на чл.

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на услуги, свързани с повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

3_926/03.05.2018 г. ЗДДС, чл. 41, т. 1, б. „а“ ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на услуги, свързани с повишаване на квалификацията на педагогическите специалистиВ запитването е посочено, че Фондация „К“ е неправителствена организация в обществена полза с адрес гр. … иЕИК …Фондация „К“ е регистрирана в

възстановяване на данък върху добавената стойност по реда на Наредба № Н-14 от 27.09.2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства

.№ 04-02-59Дата,15.10.2013 г.Наредба № Н-14 от 27.09.2006 год., чл. 3, ал. 1, т. 4. Относно: възстановяване на данък върху добавената стойност по реда на Наредба № Н-14 от 27.09.2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал (Наредба № Н-14

Scroll to Top