fbpx

Становище на НАП с Изх. №23-30-32 от 19.04.2017 г.

Изх. №23-30-32
19.04.2017 г.

чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-30-32/05.04.2017 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Служител на Посолството на Х, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, е получил обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) при пенсиониране в размер на брутното трудово възнаграждение за срок от 6 месеца, за това че е работило за същия работодател през последните 10 години Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Подлежи ли на облагане по реда на ЗДДФЛ изплатеното обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ?
2. В случай че обезщетението подлежи на облагане, каква е установената процедура за декларирането му пред българските данъчни власти от страна на Посолството?
Предвид изложените обстоятелства, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
На основание чл. 222, ал. 3 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.
Съгласно разпоредбата на чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2 на същата разпоредба. На основание чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ не подлежат на облагане обезщетенията по чл. 222, ал. 3 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това означава, че тази сума не подлежи на данъчно облагане по реда на ЗДДФЛ, съответно за Посолството не възниква задължение за деклариране на изплатеното обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ пред НАП.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на чл. 215а от ЗКПО

Относно:Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДСВъввръзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция « ОДОП »- гр. е изложена следната фактическа обстановка:Сдружение с нестопанска цел е регистрирано в полза на гражданите, като в същото членуват хотелиери, туроператори, превозвачи,

Ваше писмено запитване, касаещо доходи, получени от разпореждане с акции

Изх. № 24-39-70#1Дата: 10.06.2021 г.ЗДДФЛ, чл. 50СИДДО със САЩ, чл. 13, чл. 22 ОТНОСНО: Ваше писмено запитване, касаещо доходи, получени от разпореждане с акции Под горепосочения номер в дирекция СИДДО е получено Ваше писмено запитване, изпратено по компетентност от дирекция ОДОП …, като един от поставените въпроси касае приложението на Спогодбата между правителството на Република

Становище по писмено запитване, касаещо прилагането на разпоредби от данъчното и осигурителното законодателство.

Изх. № 24-30-9Дата: 13.03.2009 год. ЗМДТ, чл. 9; ЗМДТ, чл. 115;ЗКПО, чл.1, т. 7; ЗДДС, чл. 3, ал. 5.ОТНОСНО: Становище по писмено запитване, касаещо прилагането на разпоредби от данъчното и осигурителното законодателство.Във връзка с постъпило вна НАП писмо с вх.№ 24-30-9 от 23.02.2009 г., с което се препраща постъпило в Дирекция „ОУИ“ – гр…. писмено

Нищожна регистрация по ЗДДС във връзка с Приложението на §4а от ПЗР на ЗДДС

Изх. №24-33-51Дата: 16.04.2009 год. ПЗР на ЗДДС, § 4аОтносно: Нищожна регистрация по ЗДДС във връзка с приложението на §4а от ПЗР на ЗДДСВ изпратено от Вас писмено запитване, постъпило в регистъра нана НАП с вх. № 24-33-51/30.03.2009 г., е описана следната фактическа обстановка:Дружество е подало заявление за обявяване на нищожна на регистрацията му по ЗДДС,

отдаване под наем на жилище на физическо лице по ЗДДС

Изх. № 24-34-739Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: отдаване под наем на жилище на физическо лице по ЗДДСУважаеми г-н ,Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-34-739/12.09.2007 г.,Ви уведомява следното:С разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС се въвежда задължение за регистрация за целите на закона на всяко данъчнозадължено лице с облагаем оборот

ППЗДДС, чл.113, aл. 3,ЗКПО, чл.204, т. 3

2729/28.10.2008 гППЗДДС,чл.113, ал.3 ЗКПО, чл.204, т.3Посочвате, че фирмата Ви е регистрирана по ЗДДС, с предмет на дейност международен автомобилен транспорт, като в момента осъществява и вътрешно общностен транспорт на стоки. Във връзка с тази си дейност извършва различни разходи, документирани с фактури с включен ДДС по ставката на съответната страна.Поставяте следните въпроси:1.Трябва ли фактурите, да

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 20-00-257/07.11.2013 г.ЗДДС,чл.50, ал.1чл.70В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-257/29.08.2013 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитването не е изложена фактическа обстановка и e поставен следния въпрос: Приложим ли е чл.50 от ЗДДС, в случаите на доставка

ЗДДС, чл.36, aл. 1,ЗДДС, чл.29, aл. 1, т. 1,ЗДДС, чл.29, aл. 1, т. 2,ЗДДС, чл.116, aл. 1

5-53-04-702/04.11. 2015 г.ДДС, ЧЛ.29, АЛ.1, Т.1 И Т.2ДДС, ЧЛ.36, АЛ.1ДДС, ЧЛ.113, АЛ.1 В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Българско дружество, регистрирано като туристически агент и туроператор ще извършва услуги по закупуване на самолетни билети от физически лица, които ползват услугата по въздушен транспорт от авиокомпанията WIZZ AIR … Плащанията се извършват по сметка на

Scroll to Top