fbpx

Становище на НАП с Изх. №53-00-12#1 от Изх. №53-04-308#1 от 20.03.2019 г.

Изх. №53-00-12#1
Изх. №53-04-308#1
20.03.2019 г.

чл. 21, ал. 4, т. 3 от ЗДДС
чл. 21, ал. 4, т. 4 от ЗДДС
чл. 42, т. 1 от ЗДДС

СДРУЖЕНИЕ „Х“ е организация за колективно управление на права на авторите на музикални произведения и свързаните с тях литературни произведения, регистрирана в Министерство на културата.
Съгласно чл. 42, т. 1, буква „а“ от ЗДДС освободена доставка е продажбата на билети от културни организации и институти по Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК) за циркови, музикални и музикално-сценични спектакли и концерти, с изключение на билетите за барове, вариетета и еротични спектакли.
Сдружението тълкува че, когато дадена културна организация е регистрирана като такава по ЗЗРК, не може сама да избира дали продажбата на билети да бъде освободена от ДДС, по реда на чл. 42, т. 1, буква „а“ от ЗДДС, или не, за конкретно събитие, независимо как се осъществяват продажбите (от тях или чрез посредник).
В дейността си, сдружението се сблъсква със случаи при които културни организации твърдят, че независимо от регистрацията им по ЗЗРК, същите са свободни да избират при продажбата на билети да начисляват или не ДДС, както е при доставките, свързани със земя и сгради съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗДДС
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Възможно ли е регистрираните културни организации и институти по ЗЗРК, свободно да избират продажбата на билети да е освободена от облагане с ДДС, по реда на чл. 42, т. 1, буква „а“ от ЗДДС или да е облагаема?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които същият закон предвижда друго. Предвид цитираната норма, облагаема е всяка доставка с място на изпълнение на територията на страната, за която изрично не е посочено в ЗДДС, че има характер на освободена.
Следва да се има предвид, че по силата на чл. 21, ал. 4, т. 3 и т. 4, буква „а“ от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставка на услуга по осигуряване на достъп до културни, художествени, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни събития, включително панаири и изложби, срещу билети или заплащане, осигуряващи входа, включително когато такъв вход е включен в абонамент, е мястото, където фактически се извършва услугата. Това правило е приложимо независимо дали услугата се предоставя на данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице. С други думи, ако мястото, където фактически се провежда събитието, съответно извършва услугата, е на територията на страната, се касае за предоставяне на услуги, при които мястото на изпълнение е на територията на страната. Ако услугите с място на изпълнение на територията на страната, не са изрично упоменати като освобени съгласно ЗДДС, същите ще са облагаеми по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС.
Освободените от облагане с данък върху добавената стойност доставки са регламентирани в глава четвърта от ЗДДС.
Съгласно чл. 42, т. 1, буква „а“ от ЗДДС, освободена доставка е продажбата на билети от културни организации и институти по ЗЗРК за циркови, музикални и музикално-сценични спектакли и концерти, с изключение на билетите за барове, вариетета и еротични спектакли.
Съгласно § 1, т. 3 от ДР на ЗЗРК „културна организация“ е структура, чийто предмет на дейност е създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство. В чл. 3, ал.1 от ЗЗРК е прието, че „културните организации“ осъществяват дейности по създаването, разпространението и опазването на културните ценности, а в ал. 2 от същия член е посочено, че културните организации по форма на собственост са държавни, общински, частни и със смесено участие. В разпоредбата на чл. 14, ал. 4 от ЗЗРК е регламентирано, че Министерството на културата създава и поддържа информационен регистър на културните организации и институти, които подават заявление за вписване в регистъра преди започване на дейността си.
От казаното дотук следва, че ако мястото на изпълнение на доставката е на територията на страната, са възможни следните хипотези:
– продажбата на билети за съответното събитие, осъществено от културни организации и институти по ЗЗРК, попада в кръга на освободените, съгласно чл. 42, т.1, буква „а“ от ЗДДС. В този случай, не възниква задължение за начисляване на данък, тъй като доставката е освободена на основание чл. 42, т. 1, буква „а“ от ЗДДС. За разлика от доставките по чл. 45 от ЗДДС, за доставките по чл. 42 от ЗДДС не е предвидена възможност доставчикът да избира тя да е облагаема.
– продажбата на билети за съответното събитие, осъществено от културни организации и институти по ЗЗРК не попада в кръга на освободените, съгласно чл. 42, т. 1, буква „а“ от ЗДДС. В този случай, възниква задължение за начисляване на данък за регистрираните по ЗДДС лица.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Писмо с Изх. данъчното третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при вливане на дъщерно предприятие в дружество-майка; Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентно

Изх. № 24-39-78Дата: 03.12.2018 год. ЗКПО, чл. 139, т. 1; ЗКПО, чл. 140, ал. 8; ЗКПО, чл. 140, ал. 9, т. 4; ЗКПО, чл. 140, ал. 9, т. 5. ОТНОСНО: данъчното третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при вливане на дъщерно предприятие в дружество-майка Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило

прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Изх. № 23-29-69/06.08. 2015 г.ЗКПО – чл. 195ДОПК – чл. 137, ал. 1ДОПК – чл. 140, ал. 1ДОПК – чл. 142, ал. 3В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-29-69/…..2015 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Фактическата

Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство

Изх. № 24-35-16Дата:01.08.2016 год. ЗДДФЛ, чл. 4, ал. 5; ЗДДФЛ, чл. 8, ал. 6; ЗДДФЛ, чл. 37, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 75.Относно: Прилагането на данъчното и осигурителното законодателствоПо повод Ваше писмо до ТД на НАП …, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП … вна Националната агенция за приходите, заведено с вх. № 24-35-16/07.06.2016 г., Ви

НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 1,КСО, чл.6, aл. 8,КСО, чл.10,КСО, чл.4, aл. 3, т. 2

5_23-01-156/20.08.2008г.КСО, чл.4 ал.3 т.2, чл.6, ал.8, чл.10НООСЛБГРЧ,чл.1 ал.1Фактическа обстановка:ЕТ получава доход от наем на сграда, за който издава фактура на наемателя;Въпрос: ЕТ дължи ли авансови и изравнителни вноски за дохода от наем, тъй като това не е трудова дейност; Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, лицата, упражняващи трудова дейност

Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ

1_20-02-80/27.04.2016 г.ЗДДФЛ чл.55ЗДДФЛ чл.58, ал.1ЗДДФЛ чл.64, ал.3 и 4ЗДДФЛ чл.66Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица(ЗДДФЛВъв Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП гр. с вх. № /2016г. сте изложили следната фактическа обстановка:Гражданин сте на Руската федерация и в съответствие с нейното законодателство сте длъжен да декларирате изплатените Ви доходи и удържаните

Данъчно третиране на конвертируем дълг, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх. №53-04-269/10.04.2019 г. ЗКПО – чл. 195, във вр. с чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8;ЗКПО – §1, т. 5 и т. 7 от ДР;ЗКПО – чл. 15, 16 и 17;ЗКПО – чл. 26, т. 11;ТЗ – чл. 72 и 73 ОТНОСНО: Данъчно третиране на конвертируем дълг, във връзка с прилагането на разпоредбите

ЗДДС

2-618/16.05.2014г. и №618а/26.05.2014 г.Ел.енергияЮридическо лице наемодател на собствени търговски площи е дерегистрирано по ЗДДС от месец … 2014 г. До този момент същият е префактурирал консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода и др. на своите наематели, регистрирани по ЗДДС лица, издавайки им фактури с ДДС, които са му начислени от страна на доставчиците на битови

подаване на годишна данъчна декларация по чл.92 от Закона за корпоративното подоходно облагане, на годишен доклад по чл.20 от Закона за статистиката и публикуване на годишен финансов отчет по чл.38 от

1_ИТ1-00-33/01.04.2016 г.ЗКПО чл.1, т.3ЗКПО чл.2, ал.1, т.2ЗКПО чл.92Относно: подаване на годишна данъчна декларация по чл.92 от Закона за корпоративното подоходно облагане, на годишен доклад по чл.20 от Закона за статистиката и публикуване на годишен финансов отчет по чл.38 от Закона за счетоводството от търговските представителства.Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП гр.с вх. № сте

Scroll to Top