fbpx

Становище на НАП с Изх. №53-00-165 от 53-00-167 от 53-00-217 от 19.09 2017 г.

Изх. №53-00-165
53-00-167
53-00-217
19.09 2017 г.

чл. 6, ал. 3, т. 3 , чл. 17, ал. 1 и 2, чл. 7, ал. 4, чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗДДС

В запитванията е изложена следната фактическа обстановка:
„C“ ООД, регистрирано по ЗДДС, ще изпрати свой собствено произведен продукт – стока от страната до Франция, където същият ще бъде рекламиран и демонстриран с цел продажба на територията на Франция от съдружник в дружеството.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Как следва да се третира съобразно ЗДДС доставката на стоката от територията на страната до Франция и последващата й продажба на територията на Франция?
Предвид описаната фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Преместването на стока между отделни структури на един и същ правен субект представлява вътрешен трансфер на имущество и в общия случай при него липсва прехвърляне на собственост и възмездна доставка, която да поражда изискуемост на ЗДДС.
За целите на данъчния режим по ЗДДС, при търговия, осъществявана на територията на ЕС се приема, че преместването на стоки между структурни подразделения на един и същ правен субект, установени на териториите на различни държави членки на ЕС, представлява облагаема доставка.
Доставка на стока, по смисъла на чл. 6, ал. 3, т. 3 от ЗДДС е изпращането или транспортирането на стоки, произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени на територията на страната от данъчно задължено лице в рамките на неговата икономическа дейност, когато стоките се изпращат или транспортират за целите на неговата икономическа дейност от или за негова сметка от територията на страната до територията на друга държава членка, в която лицето не е регистрирано за целите на ДДС.
Според разпоредбата на чл. 17, ал. 1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2 от закона.
Мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е регламентирано в чл. 17, ал. 2 от ЗДДС и е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.
Предвид това, за доставката на стоката от територията на страната до Франция е приложима разпоредбата на чл. 17, ал. 2 от ЗДДС.
Според разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от ЗДДС вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 4 от ЗДДС възмездна вътреобщностна доставка на стоки е и изпращането или транспортирането на стоки, произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени на територията на страната от регистрирано по ЗДДС лице в рамките на неговата икономическа дейност, когато стоките се изпращат или транспортират за целите на неговата икономическа дейност от или за негова сметка от територията на страната до територията на друга държава членка, в която лицето е регистрирано за целите на ДДС.
Предвид това, когато стоката се изпраща във Франция, за целите на икономическата дейност на „C“ ООД, без да има предварително клиент във Франция, то за да е налице ВОД по смисъла на чл. 7, ал. 4 от ЗДДС е необходимо „C“ ООД да е регистрирано за целите на ДДС лице във Франция. В противен случай за дружеството няма да е налице основание за прилагане на нулева ставка и следва да се прилага данъчна ставка 20 на сто.
От изложената в запитването фактическа обстановка и допълнителни уточнения след проведен разговор с дружеството се установи, че „C“ ООД не е регистрирано за целите на ДДС във Франция, както и че към момента на изпращането на стоката към Франция все още не е налице краен получател на стоката, а за намирането на такъв тепърва ще се рекламира стоката.
В този случай, разпоредбата на чл. 7, ал. 4 от ЗДДС е неприложима за трансфера на стоката във Франция и „C“ ООД следва да начисли данък 20 на сто, съгласно чл. 6, ал. 3, т. 3 от ЗДДС. Начисляването на данъка следва да се извърши с протокол по чл. 117, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, според текста на който в случаите на доставки по чл. 6, ал. 3 от закона начисляването се извършва от регистрираното лице – доставчик. Данните от протокола, с който е документирана доставката на стока по смисъла на чл. 6, ал. 3, т. 3 от ЗДДС или чл. 7, ал. 4 от закона следва да се отрази в данъчните регистри и в справката декларация по общия ред. Данъчната основа се отразява в колона 11 „ДО на облагаемите доставки със ставка 20 % вкл. дистанционните продажби с място на изпълнение на територията на страната“, а данъкът – в колона 12 „Начислен ДДС за доставки по к. 11“ от дневника за продажбите, съответно клетка 11 и клетка 21 от справка декларацията.
В случай, че „C“ ООД се регистрира за целите на ДДС във Франция и операцията се определя като ВОД по смисъла на чл. 7, ал. 4 от закона, данъчната основа следва да се отрази в колона 20 „ДО на ВОД“ от дневника за продажбите, съответно клетка 15 от справка декларацията.
В допълнение към гореизложеното, на основание чл. 125, ал. 2 от ЗДДС, лицата, извършили в даден период ВОД, имат задължение да декларират доставките си и във VIES-декларация за периода.
Данъчното събитие, съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 3, т. 2 и т. 3 от ЗДДС възниква на датата на отделянето или предоставянето на стоката по чл. 6, ал. 3 или датата на започването на транспорта по чл. 7, ал. 4 от закона. Данъчната основа при доставка на стоки по чл. 6, ал. 3 и чл. 7, ал. 4 от ЗДДС е равна на данъчната основа при придобиването на стоката или на себестойността ?, а в случаите, когато стоката е внесена – на данъчната основа при вноса.
За по-голяма яснота относно приложимия режим на данъчното третиране на трансфера на стоки, следва да имате предвид и писмо №91-00-39 от 22.01.2009 г. на НАП, относно вътреобщностно движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчно задължените лица.
Същото може да бъде намерено в интернет страницата на Националната агенция по приходи – www.nap.bg.
При последващата продажба на стоката във Франция дружеството ще извършва доставки с място на изпълнение във Франция, по силата на чл. 17, ал. 1 от ЗДДС и следва да провери условията и реда за регистрация за целите на ДДС във Франция.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Законазаздравнотоосигуряване (ЗЗО), Наредба за елементите на възнаграждението и задоходите, върху които

Изх. № 53-00-61103.07.2013 г. КСОЧл. 6, ал. 2, т. 3Чл. 9, ал. 3, т. 1-2НЕВДКПОВ Чл. 1, ал. 2Чл. 1, ал. 8, т. 6-7Чл. 1а, ал. 1 и 2ЗЗОЧл. 40, ал. 5ЗДДФЛЧл. 13, ал. 1, т. 10Чл. 24, ал. 1 и 2Чл. 45, ал. 7Чл. 50Вдирекция„Обжалване и данъчно-осигурителнапрактика” …. епостъпилоВаше писменозапитване,прието свх.№ 53-00-611/11.06.2013г. относно прилаганеразпоредбитенаКодексазасоциалноосигуряване(КСО),Закона

Писмо с Изх. №20-00-318; 30.08.2019 г.; чл. 72 от ЗДДС; чл. 86, ал. 1 от ЗДДС; чл. 86, ал. 2 от ЗДДС; чл. 126, ал. 3 от ЗДДС; чл. 180 от ЗДДС

Изх. №20-00-31830.08.2019 г. чл. 72 от ЗДДСчл. 86, ал. 1 от ЗДДСчл. 86, ал. 2 от ЗДДСчл. 126, ал. 3 от ЗДДСчл. 180 от ЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:През данъчен период месец януари, поради технически причини в дневника за продажбите по ЗДДС, не е отразена издадена от дружеството фактура. Получателят по издадената

Писмо с Изх. №53-00-94; 04.07.2018 г.; чл. 17, ал. 1 от ЗДДС; чл. 17, ал. 2 от ЗДДС; чл. 21, ал. 2 от ЗДДС; чл. 68 от ЗДДС; чл. 69 от ЗДДС; чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС; чл. 117, ал

Изх. №53-00-9404.07.2018 г. чл. 17, ал. 1 от ЗДДСчл. 17, ал. 2 от ЗДДСчл. 21, ал. 2 от ЗДДСчл. 68 от ЗДДСчл. 69 от ЗДДСчл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДСчл. 117, ал. 1 от ЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:Дружеството е регистрирано по ЗДДС и ще купува и продава стоки на

размер на алтернативния данък от организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино съгласно раздел V от глава тридесет и втора на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) 230

Изх. № 26-Х-17Дата: 18.03.2021 год. ЗКПО, чл. 242, ал. 1; ЗКПО, чл. 244; ЗКПО, чл. 245; ЗКПО, чл. 246, ал. 1. ОТНОСНО: размер на алтернативния данък от организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино съгласно раздел V от глава тридесет и втора на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Във

Приложение на разпоредбата на чл.113 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_1942/15.07.2013г.ЗДДС, чл.113Наредба №Н-18/2006г. на МФ, чл.34ЗКПО, чл.10Относно: приложение на разпоредбата на чл.113 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването дружеството „ДМ ВК”АД отговаря за управлението, експлоатацията и поддръжката на комбинирания граничен мост над река Дунав, както и за събирането на таксите за преминаване на пътните превозни средства. Дружеството е регистрирано

Приложение на Регламентите за координация на системите за социална сигурност

Изх. № М-24-36-20 Дата: 17.03.2020 год. Регламент (ЕО) № 883/2004 – чл. 11(3)(а); Регламент (ЕО) №883/2004 – чл. 13(2); Регламент (ЕО) №883/2004 – чл. 1(й); Регламент (ЕО) №987/2009 – чл. 11; Регламент (ЕО) №987/2009 – чл. 16. ОТНОСНО: Приложение на Регламентите за координация на системите за социална сигурност Във Ваше писмо, получено в Централно управление

прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавеното стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-8804.04.2013 г.ДДС, ЧЛ.17, АЛ.1ДДС, ЧЛ.28, АЛ.1В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване относно прилагането на разпоредбите наЗакона за данъка върху добавеното стойност (ЗДДС).Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:Дружество „Д” ООД е установено на територията на страната и е регистрирано по ЗДДС. Дружеството продава стоки на свои контрагенти от трети

ЗМДТ, чл.44

2_2935/25.11.2008г.ЗМДТ – чл.44В запитването си описвате следната фактическа обстановка: Дружество придобива верижен хидравличен багер, марка КОМАЦУ, модел РС340LC-7, представляващ според дружеството „самоходна машина”, неподлежаща на регистрация в КАТ и непридвижваща се на колела.Въпросът, които поставяте е дължи ли се данък по чл.44, ал.1 от ЗМДТ за придобития верижен хидравличен багер?С оглед сега действащата нормативна база,

Scroll to Top