fbpx

Становище на НАП с Изх. №53-00-200 от 01.10.2018 г.

Изх. №53-00-200
01.10.2018 г.

чл. 118, ал. 1 от ЗДДС,
чл. 118, ал. 3 от ЗДДС,
чл.3, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г.,
чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба №Н-18/2006 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …….. е постъпило писмено запитване, прието с вх. №53-00-200/10.09.2018 г., във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18 на министерство на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба №Н-18/2006 г.).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„……….“ АД притежава паркинг, който се ползва от външни клиенти. За улеснение на плащането на услугата дружеството има паркинг–автомат с фискален принтер, който се ползва денонощно.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Как следва да се организира отчитането на паркинг-автомата при спазване на Наредба №Н-18/2006 г., при условие че служителите са с работно време до 18:00 ч., като събота и неделя са почивни дни за тях и няма ресурс, който да обслужва автомата денонощно?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ.
В чл. 118, ал. 3 от ЗДДС е дадена легално определение на понятието „фискална касова бележка”, съгласно което „Фискалният и системният бон са хартиени документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издадени от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност”.
Търговски обект, по смисъла на §1, т. 41 от допълнителните разпоредби на ЗДДС е всяко място, помещение или съоръжение на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели /например офис, седалище, жилище или други подобни/, да е част от притежаван недвижим имот /например: гараж, мазе или други подобни/ или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са регламентирани с Наредба №Н-18/2006 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г., всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на ЗПУПС, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба №Н-18/2006 г., независимо от документирането с първичен счетоводен документ, задължително следва да се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата по чл. 3, ал. 1 от наредбата – за всяко плащане, с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод.
Същевременно в наредбата няма регламентирано изискване лицата да отчитат извършваните продажби само в рамките на определеното работното време на търговския обект. Предвид това, отчитането на продажби, извършени преди или след изтичането на работното време на обекта, не представлява нарушение на Наредбата.
В Наредба №Н-18/2006 г. не са разписани ограничения, предвиждащи отпечатването на дневния финансов отчет за извършените през деня продажби да бъде осъществено в рамките на приетото работно време на обекта, с оглед на което издаването на отчети преди или след приключване на работния ден не представлява нарушение на нормативните правила, разписани в наредбата.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

понятието социални разходи, предоставени в натура”?

2_680/02.05.2011 г.ЗКПО чл.209В Дирекция ОУИ …………… е постъпило писмено запитване от В………..ООД, БУЛСТАТ ………….., в което е изложена следната фактическа обстановка:С решение на ръководството на фирмата всяка година се определя фонд за покриване на социални потребности на работниците и служителите. С решение на общото събрание на работниците и служителите е определено:а/ част от този фонд

държавното обществено и здравно осигуряване, отговаряме следното:

ДО Изх. № …КОПИЕ: МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАУВАЖАЕМА Г-ЖО …………………..,Във връзка с писмото Ви, изпратено ни по компетентност от Министерство на труда и социалната политика, относно държавното обществено и здравно осигуряване, отговаряме следното:Здравното осигуряване в Република България, осигурявано и гарантирано от държавата, се основава на принципите на задължително участие при набирането на вноските

Становище на НАП с Изх. №53-04-278/27.06.2017 г.

Изх. №53-04-278/27.06.2017 г.ЗКПО – чл. 195, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8, §1, т. 8 от ДРСИДДО – чл. 3, ал. 1, б. „б“ В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване, прието с вх. №53-04-278….2017 г. и вх. №53-04-278…..2017 г. относно прилагането на разпоредбите на

Разваляне на доставка, по която е извършено авансово плащане, и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

ОТНОСНО: Разваляне на доставка, по която е извършено авансово плащане, и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-100/ 07.05.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка:Дружество е с прекратена регистрация по ЗДДС на основание чл.176 от ЗДДС за

данъчно третиране на доставка на сорго за силаж и царевица за силаж по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) след 01.01.2014 г.

Изх. №М-24-31-92Дата: 12.02.2014 год. ЗДДС, Глава VІІ; ЗДДС, част втора на Приложение № 2. Относно: данъчно третиране на доставка на сорго за силаж и царевица за силаж по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) след 01.01.2014 г.Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………… г. е изложена следната

Документиране на доставки на течни горива.

ОТНОСНО: Документиране на доставки на течни горива.В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Т” ЕООД има договор с „ЕБ” АД да закупува горива от тяхната верига бензиностанции, като горивата се закупуват чрез издадени поименни карти на които е изписан регистрационния номер на автомобила имащ право да зарежда с нея. След изтичане на договорен период се

Данъчен кредит при придобиването на стоките и услугите във връзка с изпълнението на дейностите по проект

ЗДДС, чл. 3, ал. 5; ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 2; ЗДДС, чл. 69, ал. 1; ЗДДС, чл. 70, ал. 1, т. 2; ЗДДС, чл. 71; ДР на ЗДДС, § 1, т. 15, буква „б”. Относно: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Във Ваши запитвания, постъпили в Централно управление

данъчно третиране на доставка, извършена от туристическа агенция, както и на получени супер комисионни от друг туроператор

Изх. № 26-Ф-1Дата: 31.10.2008 год. ЗДДС, чл. 115; ППЗДДС, чл. 87, ал. 3.Относно: данъчно третиране на доставка, извършена от туристическа агенция, както и на получени “супер комисионни“ от друг туроператорВъв Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Ф-1/04.01.2008г., е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството Ви е туристическа агенция – тур агент, която има

Scroll to Top