fbpx

Становище на НАП с Изх. №53-00-206 от 02.11.2017 г.

Изх. №53-00-206
02.11.2017 г.

чл. 55, ал. 2 от ЗДДС
чл. 36а от ЗДДС

В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството оперира през собствен митнически склад тип „А“ /обществен склад под отговорността на складодържателя/ и има сключени договори за предоставяне на услуги по митническо складиране, по документално митническо оформяне и митническо представителство за завеждане на режими „митническо складиране“ и „допускане за свободно обращение“ /внос/.
Описано е, че комплексните услуги се извършват при следната фактическа обстановка:
Стоката на клиент швейцарско дружество /изпращач/ пристига в митническия склад на „А“ ООД /получател/ и се завежда с проформа фактура при условията на доставка CIP София под режим „митническо складиране“. Стоките под този режим се продават от швейцарското дружество на български дружества регистрирани по ЗДДС, които също са вложители в митническия склад на „А“ ООД и получатели на услуги по складиране, съхранение и митническо представителство. За продажбата на стоки под митнически контрол швейцарското дружество издава фактура със същите условия на доставка CIP София с получател българско юридическо лице. Във връзка с извършената продажба “А“ ООД предоставя следните комплексни услуги:
* Услуги на вход, свързани със смяна на собствеността на стоките -фактуриране, документиране на митнически документи за складиране и представителство за оформяне на режим „митническо складиране“ на съответния вложител, за което се дължи възнаграждение;
* Услуги на изход – товаро-разтоварни дейности, изготвяне на документи за внос и представителство за завеждане на режим „допускане в обръщение“, за което също се дължи заплащане.Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Считат ли се услугите по обработка на вход/изход за пратка, документооборот, товаро-разтоварни дейности, изготвяне на митнически декларации и митническо представителство, които се предоставят от дружеството за разходи, свързани с вноса по смисъла на чл. 55, ал. 2 от ЗДДС и следва ли да се включват в данъчната основа при вноса?
2. Следва ли да се начислява ДДС на предоставените комплексни услуги прилагайки ставка на данъка 20% или е приложима разпоредбата на чл. 36а от ЗДДС и нулева ставка на данъка?
По така установената фактическата обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
По първи въпрос.
Относно приложението на чл. 55, ал. 1 и чл. 36а от ЗДДС, следва да имате предвид изложеното в становища на Министерство на финансите с изх. № 62-00-9/08.04.2014 г., изх. №15-00-5/08.04.2014 г. и изх. №16-05-17/11.03.2014 г., които са публикувани в интернет на страницата на НАП (www: nap.bg).
Съгласно цитираните становища в данъчната основа по чл. 55 от ЗДДС, следва да се включват всички разходи, свързани с вноса на стоките, известни към момента на оформяне на статута на стоките за свободно обращение и крайна употреба. При систематичното тълкуване на чл. 55, ал. 1 от ЗДДС във връзка с чл. 36а, ал. 1 от ЗДДС, в разпоредбата на който изброяването на включените в хипотезата му доставки е неизчерпателно, следва да се приеме, че в данъчната основа при внос се включват и други такси, дължими при внос на територията на страната, доколкото те вече не са включени при определяне на митническата стойност при вноса. Задължително условие е тези суми да са известни към момента на оформяне на статута на стоките за свободно обращение и крайна употреба. Това тълкуване е в съответствие и с нормата на чл. 86, т. 1, б. „б“ от чл. 44 и чл. 45 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕО). В тази връзка, правилното определяне в митнически документ на данъчна основа по чл. 55 от ЗДДС, е от компетентността на Агенция “Митници”.
По втори въпрос.
Съгласно чл. 36а, ал. 1 от ЗДДС (в сила от 01.01.2014 г.) облагаема с нулева ставка е доставката на свързани с внос услуги, като комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, когато стойността им е включена в данъчната основа по чл. 55 от ЗДДС .
Следва да се има предвид, че нулевата ставка се прилага само ако съответният разход е включен на основание чл. 55 от ЗДДС в данъчната основа при вноса, което се доказва с документите по чл. 36а от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).
В конкретния случай, когато свързана с вноса на стока услуга, за която се дължи такса, облагаема с 20% ДДС, каквато е доставката по митническо представителство, се предоставя директно на вносителя, вписан в митническия документ или друг документ за внос, доставчикът прилага разпоредбата на чл. 36а от ЗДДС, съответно чл. 36а от ППЗДДС.
В случай, че дружеството като доставчик на свързана с внос услуга, за която на основание чл. 36а от ЗДДС е приложил нулева ставка на данъка, преди вносът да е осъществен, и до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът е станал изискуем, не се е снабдил с документите по чл. 36а, ал. 2 от ППЗДДС, следва да приложи разпоредбите на чл. 37, ал. 2 от ЗДДС.
Следва да се има предвид, че ако доставката неправилно е документирана като облагаема с нулева ставка с приложение на чл. 36а от ЗДДС, а данъчната основа на вноса не е била увеличена с данъчната основа на свързаните с вноса услуги, налице е основание за приложение на чл. 116, ал. 1 от ЗДДС – фактурата следва да се анулира и да се издаде нова с начислен данък, предвид обстоятелството, че съгласно ал. 2 от същия законов текст за погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които не е начислен данък, въпреки че е следвало да бъде начислен.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Писмо с Изх. №23-29-53/15.08.2019 г.; ЗКПО – чл. 26, т. 1; ЗКПО – чл. 204, ал. 1, т. 2 ; Ръководството на „Х“ АД е взело решение служителите да посещават курс по чужди езици по тяхно ж

Изх. №23-29-53/15.08.2019 г. ЗКПО – чл. 26, т. 1 ЗКПО – чл. 204, ал. 1, т. 2 Ръководството на „Х“ АД е взело решение служителите да посещават курс по чужди езици по тяхно желание. Платените от служителите суми за курсовете се възстановяват от предприятието при следните условия: * Представяне на фактура с титуляр „Х“ АД;*

корекции на допуснати грешки в подадени справки-декларации за ДДС вследствие на неотразени документи в отчетните peгистри, когато грешките са установени след изтичането на срока за подаване на деклара

Изх. № 24-02-185Дата:13.07.2016 год.ЗДДС, чл. 126;ДОПК, чл. 103. ОТНОСНО: корекции на допуснати грешки в подадени справки-декларации за ДДС вследствие на неотразени документи в отчетните peгистри, когато грешките са установени след изтичането на срока за подаване на декларациите и когато данъчно задълженото лице вече не е регистрирано по ЗДДС лице Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ

ЗДДС, чл.80, aл. 2, т. 1

Изх. № 21-04-707.12. 2012 г. чл. 80, ал. 2, т. 1 от ЗДДС във вр. с чл. 79, ал. 3 от ЗДДСФактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Дружеството е лицензиран складодържател по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ и е титуляр на лиценз да управление на данъчен склад за производство и складиране на

данъчно третиране при придобиване и продажба на недвижим жилищен имот

3_ 1334/23.04.2012 г. ЗМДТ, чл. 44, ал. 1ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 2, чл. 13, ал. 1, т. 1 и 26, чл. 33Относно: данъчно третиране при придобиване и продажба на недвижим жилищен имот Според изложеното в запитването през м. март 2012 г. лицето е придобило по дарение недвижим имот – жилище, като съгласно ЗМДТ е заплатен

общата система на данъка върху добавената стойност, поради което българските дружества, доставчици на услуги следва да се съобразят с правилата, регламентирани в него. Целта на регламента е да се гар

В Дирекция ”ОДОП” – постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-560#2/ 09.01.2014 г. Изложена е следната фактическа обстановка:Предстои регистрация по ЗДДС на дружеството през м. януари 2014г. Предметът на дейност на фирмата е предоставяне на консултантски услуги, свързани с оценки и технически предложения, както и услуги, свързани с търговско посредничество. Клиентите, на които се

Относно възстановяване на неправомерно преотстъпен данък по чл. 187 от ЗКПО

Изх. №24-34-143Дата: 30.06.2009 год. ЗКПО, чл. 187ОТНОСНО: Относно възстановяване на неправомерно преотстъпен данък по чл. 187 от ЗКПОВъв връзка с постъпило в ЦУ на НАП Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция „ОУИ“ гр. ….. относно прилагането на чл. 187 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, изразявам следното становище:Видно от запитването Ви с ревизионен

данъчно третиране на разходи за брак по смисъла на Закона заданък върху добавената стойност, съгласно чл. 80, ал. 2

Изх. №26-Т-104Дата: 11.04.2008 год.Относно: данъчно третиране на разходи за брак по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност, съгласно чл. 80, ал. 2По повод Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-1-104 / 07.11.2007г., изразявам следното становище:Видно от поставените във Вашето запитване въпроси, същите се отнасят до прилагане на счетоводното

заплащане на данък върху недвижимите имоти за поземлени имоти – държавна и общинска собственост, върху които са построени сгради на други лица, Ви уведомяваме:

Изх. № 06-00-29Дата: 26.10.2010 год.ЗМДТ, чл. 11, ал. 2В отговор на въпроса относно заплащане на данък върху недвижимите имоти за поземлени имоти – държавна и общинска собственост, върху които са построени сгради на други лица, Ви уведомяваме:По силата на чл. 11, ал. 1 ЗМДТ данъчнозадължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти. Чл.

Scroll to Top