fbpx

Становище на НАП с Изх. №53-00-303 от 26.01.2018 г.

Изх. №53-00-303
26.01.2018 г.

Чл. 21, ал. 1 от ЗДДС
Чл. 21, ал. 2 от ЗДДС
Чл. 112, ал. 1 от ЗДДС
Чл. 113, ал. 1 от ЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
Управляваното от Вас дружество е регистрирано по ЗДДС в България и ще извърши услуга на италианско дружество, регистрирано за целите на ДДС в Италия. Предоставената услуга се състои в изготвяне на необходимата документация за участие на италианското дружество в търг по обществена поръчка в България.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Следва ли да се начисли ДДС, върху стойността на услугата, която ще бъде предоставена на италианското дружество ?
2. За тази доставка, следва ли да се издаде международна фактура ?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:

По първи въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Общите правила за определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга се съдържат в разпоредбите на чл. 21, ал. 1 и чл. 21, ал. 2 от ЗДДС. Мястото на изпълнение е обусловено от получателя на съответната услуга ( дали е данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Разпоредбите на чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС са аналогични на разпоредбите на чл. 44 и 45 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕО).
Според разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, когато получателят е данъчно задължено лице, мястото на изпълнение при доставка на услуга е там, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката на услуга е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Видно от изложената в запитването фактическа обстановка, българското дружество ще извърши услуга по изготвяне на документация за участие в обществена поръчка на италианско дружество, което е регистрирано за целите на ДДС в Италия.
В действащите ЗДДС и Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) не са регламентирани изрично документи, които са необходими за доказване на статута на получателя – дали той е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице. Такива доказателства са установени в Регламент за изпълнение (EС) № 282/ 2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност, в сила от 01.07.2011 година. Регламентът е задължителен и се прилага пряко от всички държави членки, поради което дружеството следва да се съобразява с правилата, регламентирани в него.
С оглед на гореизложеното, дружеството доставчик на услугата по изготвяне на документация за участие в обществена поръчка, следва да разполага с доказателства, че получателят по доставката притежава статут на данъчно задължено лице в Италия, като освен валидността на ДДС номера е необходимо да се обвърже същият с името и адреса на лицето. При наличие на такива доказателства, мястото на изпълнение на доставката на услугата ще бъде на територията на другата държава членка, т.е. извън територията на страната, и същата няма да попадне в обхвата на облагаемите доставки по смисъла на чл.12 от закона.
При условие, че ДДС номера на получателя е валиден към датата на данъчното събитие, мястото на изпълнение ще е на територията на Италия, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗДДС. За българското дружество ще е приложима разпоредбата на чл. 86, ал. 3 от ЗДДС, съгласно която не се начислява данък при извършване на доставка с място на изпълнение извън територията на страната.
Следва да имате предвид и следните две хипотези:
– ако дружеството не разполага с доказателства, че получателят по доставката притежава статут на данъчно задължено лице в Италия, мястото на изпълнение на доставката на услугата ще е на територията на страната, съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗДДС и доставката ще е облагаема по смисъла на чл. 12 от ЗДДС и следва да бъде начисляван ДДС, прилагайки данъчна ставка в размер на 20%.
– ако италианското дружество има постоянен обект на територията на страната и услугата се предоставя на този постоянен обект на получателя, намиращ се на територията на Република България, тогава мястото на изпълнение на доставката ще бъде на територията на страната и същата ще бъде облагаема, по смисъла на чл. 12 от ЗДДС във връзка с чл. 21, ал.1, изречение второ от ЗДДС. За дружеството като доставчик ще възникне задължение за начисляване на данък по реда и в сроковете, предвидени в закона.
По втори въпрос
В ЗДДС и ППЗДДС липсва, като дефиниция понятието „международна фактура“.
Съгласно разпоредбата на чл. 112, ал. 1 от ЗДДС, данъчен документ е фактурата, известието към фактура и протоколът, издадени съгласно изискванията на този закон. Общият принцип, залегнал в разпоредбата на чл. 113, ал. 1 от ЗДДС е, че всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл.117 от закона. Фактурата следва да съдържа регламентираните в чл. 114, ал. 1 от ЗДДС реквизити.
Когато мястото на изпълнение се определя по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, документирането на доставката се извършва по реда на чл. 113, ал. 1 и във връзка с чл.111а, ал. 2 от закона, като на основание чл. 79, ал. 2, т. 3 от ППЗДДС във фактурата като основание за неначисляване на данък се вписва „обратно начисляване и чл. 21, ал. 2 от ЗДДС“.
В резултат на гореизложеното при условие, че мястото на изпълнение на доставката е на територията на Италия в издадената фактура не следва да бъде начислен данък, като се вписва „обратно начисляване и чл. 21, ал. 2 от ЗДДС“. При условие, че липсват доказателства, че получателя по доставката – италианското дружество е регистрирано за целите на ДДС или получателят има постоянен обект на територията на Р. България, за който е предназначена услугата, то в издадената фактура, следва да бъде начислен 20 % ДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗКПО, чл.12

5_221 / 18.03.2008 ЗКПО, чл. 12 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ……………., В писменото си запитване не описвате конкретна фактическа обстановка. За да отговорим изчерпателно е необходимо да бъде конкретизиран статута на чуждестранното лице, получател на дохода. Необходимо е също по-подробно описание на вида на изплатения доход или прилагане на копие от договора сключен между Вас и чуждестранното

Отговорност на съсобственици при незаконен строеж

Негаторният иск може да се предяви срещу всеки, дори и срещу несобственик, който пречи да се упражнява пълноценно правото на собственост, но когато претенцията се основава на пречки в резултат на разположението на вещ, която е собственост на неколцина, то отговорността за премахването и е върху всички съсобственици, които поддържат противоправното състояние на имота. Р

ВОД и документи удостоверяващи извършване на ВОД.

В Дирекция ”ОДОП” – …………. постъпи писмено запитване с вх. № ………./02.04.2014 г., относно ВОД и документи удостоверяващи извършване на ВОД.В запитването са зададени следните въпроси: 1. Може ли да се счете, че има ВОД и да се издаде документ – фактура, съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗДДС с нулева ставка, когато клиент –

ЗДДС, чл.74

2_367/18.02.2010 г.ЗДДС,чл.74 Посочвате, че през …………. 2009 г. сте придобили чрез покупко-продажба недвижим имот, който да бъде предоставян под наем /възмездно/ на трети лица. В началото на декември сте сключили договор за наем с физически лица. Посочвате също, че поради факта, че апартамента е стар е необходимо на същия да бъде извършен ремонт.Видно от запитването,

данъчно третиране на стопанска дейност, осъществявана от юридическо лице с нестопанска цел /ЮЛНЦ/.

2_1104/21.08.2013г.ЗКПО – чл.1, ал.2;ЗКПО – чл.30, ал.2;ЗКПО – чл.92;ЗКПО – чл.207;ЗКПО – §1, т.17 от ДР;ЗДДС – чл.3, ал.1 и 2;ЗДДС – чл.44, ал.1;ЗДДС – чл.96, ал.2;ТЗ – чл.1, ал.1;ЗЮЛНЦ – чл.3, ал.3;ЗСч – чл.1, ал.2;СС 9Наредба № Н-18/2006 г. на МФ НУРОКЦКОТНОСНО: данъчно третиране на стопанска дейност, осъществявана от юридическо лице с нестопанска цел

Данъчно третиране на суми, разпределени от адвокатско

ЗДДФЛ – чл. 38, ал.1ЗДДФЛ – § 1, т. 26, б. „и”ЗДДФЛ – чл. 46, ал. 3ЗДДФЛ – чл. 65, ал. 2ЗДДФЛ – чл. 55, чл. 56, чл. 57ОТНОСНО: Данъчно третиране на суми, разпределени от адвокатско дружество В отговор на направеното от Вас запитване с писмо вх.№ … от 06.06.2013г. при Дирекция ОДОП …, Ви

Данъчно третиране на разходи по реда на ЗКПО във връзка с договор за придобиване на квалификация по чл. 229 от КТ

ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи по реда на ЗКПО във връзка с договор за придобиване на квалификация по чл. 229 от КТВ Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” остъпи писмено запитване с вх. № ………./02.09.2013г. В писмото е посочена следната фактическа обстановка: Дружество възнамерява да сключи договор за придобиване на квалификация съгласно чл. 229 от КТ

ЗДДС, чл.3

1_25/15.04.2013ЗДДС, чл.3Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ……. с вх №., e изложена следната фактическа обстановка:Считано от 08.04.2013г. ще ползвате едногодишен служебен неплатен отпуск, тъй като от същата дата следва да започнете работа като командирован национален експерт в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека /ЕСЧП/ към съвета на Европа в гр. С……., Франция.

Scroll to Top