fbpx

Становище на НАП с Изх. №53-00-50 от 06.04.2017 г.

Изх. №53-00-50
06.04.2017 г.

чл. 46, ал. 1, т. 5 от ЗДДС
чл. 116, ал. 3 от ЗДДС
чл. 58 от ППЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Дружеството осъществява дейност включваща, консултиране и посредничество в сферата на фирмени сливания и придобивания, корпоративни финанси, стратегическо управление, иновации и други.
По силата на сключен договор с българско данъчно задължено лице дружеството е предоставило консултантски услуги във връзка със сделка по продажба на дружествени дялове, за които на купувача на дяловете е издадена фактура с 20% начислен ДДС.
При проверка по прихващане и връщане на получателя на доставката на консултантските услуги е, отказано правото на данъчен кредит със следните аргументи:
– Получателят на услугата не извлича пряка икономическа изгода, тъй като към момента на получаване на услугата не е съдружник в никое от преобразуващите се дружества;
– Получените услуги са предназначени за извършване на освободени доставки, доколкото дейността по прехвърляне на дружествени дялове, в т.ч. договарянето е освободена доставка на финансови услуги.
В тази връзка от орган по приходите е изпратено уведомително писмо до дружеството, в което е направено предложение за корекция /анулиране/ на издадената от „….“ ООД фактура с начислен ДДС.
В писменото запитването, е описано разбирането на дружеството, относно данъчното третиране на предоставяната услуга за посредничество, като услуги облагаеми по общия ред.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Какво е данъчното третиране на доставката на услуги изразяващи се в консултации по сделка за покупко-продажба на дялове, изготвяне на бизнес планове и финансови анализи?
2. Следва ли издадената фактура с начислен данък да бъде анулирана и да се издаде нова фактура без ДДС на основание чл. 46, ал. 1, т. 5 от ЗДДС, и в какъв срок?
3. В случай, че на дружеството бъде извършена ревизия, следва ли органа по приходите да приеме извършената корекция, доколкото същата е по повод правна преквалификация на вида на доставката и е направена във връзка с производство на друго данъчно задължено лице, контрагент на дружеството?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 5 от ЗДДС освободена доставка е сделката, включително договарянето, свързана с дружествени дялове, акции или други ценни книжа и техни деривати, с изключение на управлението и отговорното пазене; това не се отнася за ценни книжа, установяващи права върху стоки или услуги извън посочените в този член.
Съгласно тълкуването на Съда на Европейската общност (СЕО), понастоящем Съда на Европейския съюз (СЕС) с Решение от 13 декември 2001 г. по дело C 235/00 CSC Financial Services Ltd., дейността извършвана от посредник по договарянето е услуга, извършвана в полза на една от страните по договора и заплащана от тази страна като една отделна посредническа дейност. В този смисъл целта на една такава дейност е да направи необходимото, за да сключат договор две страни, без преговарящият да има някакъв собствен интерес, що се отнася до съдържанието на договора. Обратно, не е дейност по договаряне, когато една от страните по договора възложи на подизпълнител част от материално-техническите действия, свързани с договора.
В случая, за да се приеме, че са налице “услуги по договаряне” – освободени по смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 5 от ЗДДС, релевантен е фактът дали въпросните посреднически услуги са осигурили на лицето сключването на договор за покупко-продажба на дружествени дялове и дали за преговарящия е налице собствен интерес, произтичащ от съдържанието на договора. Предоставянето на контакти, подготовката, организирането и уреждането на срещи с потенциални клиенти, отчитането на резултатите от неуспешни преговори и обработване на данни, свързани с проучвания за основната сделка, не са довели до сключване на договори, не следва да се третират като доставки по “договаряне” и нямат характер на освободени доставки, а всяка от тях следва да бъде третирана данъчно по общите правила на закона.
В конкретния случай, предвид т. 1 и т. 2 от приемо-предавателен протокол от 17.08.2016 г. /приложен към преписката/ посредническите услуги относно прехвърлянето на дялове са включвали запознаване на страните и организиране на срещи между тях, устни консултации относно структуриране на сделката за покупко-продажба, както и подпомагане при преговори относно прехвърлянето на дялове.
Доколкото чрез извършените от „“ ООД услуги се е стигнало до сключването на договор за покупко-продажбата на дружествени дялове, то следва да се приеме, че е налице услуга по договаряне, за която е приложима разпоредбата на чл. 46, ал. 1, т. 5 от ЗДДС.
По втори въпрос.
Съгласно разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗДДС поправки и добавки в данъчните документи не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови.
На основание чл. 116, ал. 3 от ЗДДС зa погрешно съставени документи се смятат издадени фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен.
Когато погрешно съставени документи или поправени документи са oтразени в отчетни регистри (на доставчика или на получателя), за анулирането се съставя протокол по чл. 116, ал. 4 от ЗДДС за всяка от cтраните.
В случаите, когато се анулира документ след периода, в който е издаден, предвид разпоредбата на чл. 58 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), същия се включва в дневника за продажби на доставчика за данъчния период, през който е анулиран документът, като в колоните, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните колони от оригиналния запис, в дневника за продажби за периода, през който е включен анулирания документ, но с противоположен знак. Документът се описва и в дневника за покупки на получателя за данъчния период, през който е анулиран документът, като в колоните, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните колони от оригиналния запис в дневника, през който е включен анулирания документ, но с противоположен знак.
По трети въпрос.
Когато в хода на административно производство се установи неправилното данъчно третиране, включително ревизионно производство, органът по приходите е длъжен по силата на принципите на служебното начало регламентирани с чл. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), законността (чл. 2 от ДОПК), обективността (чл. 3 от ДОПК) и добросъвестността (чл. 6 от ДОПК) писмено да покани лицето страна в производството (ревизираното лице) да предприеме действия за правилното данъчно третиране на съответната доставка, като се анулират погрешно издадените документи и се издадат нови, съобразени с точното прилагане на данъчния закон. В тези случаи лицето, следва да бъде запознато с позицията на органа по приходите относно правилното третиране на доставката и обстоятелството, че извършвайки правилното документиране (анулиране на погрешно издадените документи и издаването на нови) правото на приспадане на данъчен кредит няма да бъде накърнено и неутралността на данъка ще бъде осигурена.
За повече информация на интернет страницата на НАП (www: nap.bg), може да намерите становище изх. № 20-00-125/24.06.2016 г. на изпълнителния директор на НАП относно приложение на чл. 72 от ЗДДС при допуснато грешно данъчно третиране.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

осигурителни вноски за лице което е било без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, изразяваме следното становище:

1_4/02.02.2009г.Чл.9,ал.3, т.2 от КСООтносно: осигурителни вноски за лице което е било без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, изразяваме следното становище:Съгласно чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2,

Прилагане на чл. 7 и чл. 12 от СПОГОДБА между Република България и Федерална Република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и отклонение от облагане с данъци на доходите и имуществото

Относно: Прилагане на чл. 7 и чл. 12 от СПОГОДБА между Република България и Федерална Република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и отклонение от облагане с данъци на доходите и имуществото Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ 29.10.2019г., Ви уведомявам за следното:Представена е следната фактическа обстановка:Дружество

прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 257

Изх. № 26-Е-104Дата: 25.11.2019 год.ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;ДР на Наредба № Н-18, § 1, т. 19. ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006

запитване по чл. 173, ал. 2 от ДОПК и чл. 28, ал. 1 от ЗМДТ

Изх. № М-24-36-13Дата:19.05.2016 год.ДОПК, чл. 87, ал. 6;ДОПК, чл. 128, ал. 1;ДОПК, чл. 171, ал. 1;ДОПК, чл. 171, ал. 2;ДОПК, чл. 173, ал. 2;ДОПК, чл. 174;ЗМДТ, чл. 14;ЗМДТ, чл. 28, ал. 1;ЗМДТ, чл. 28, ал. 4.ОТНОСНО: запитване по чл. 173, ал. 2 от ДОПК и чл. 28, ал. 1 от ЗМДТВна Националната агенция за приходите

определяне на основната икономическа дейност за целите на минималните осигурителни прагове” и вноската за фонд “Трудова злополука и професионална болест” /ТЗПБ/

2_1494/09.10.2012 г. КСО – чл. 6, ал. 1, т. 5 ЗБДОО за 2012 г. -чл. 13 ОТНОСНО: определяне на основната икономическа дейност за целите на минималните „осигурителни прагове” и вноската за фонд “Трудова злополука и професионална болест” /ТЗПБ/ В запитването са поставени следните въпроси:1. При осъществяване на няколко икономически дейности, ако в средата на календарния

ЗДДС, чл.7,ЗКПО, чл.16

1_ИТ-00-68 /20.06.2011ЗДДС – чл. 7ЗКПО – чл. 16 Във връзка с Ваше запитване, заведено в дирекция ОУИ – ……изразяваме следнотостановище: Съгласно описаната фактическа обстановка дружеството Ви извършва доставки на стоки на клиент, който е свързано лице и е установен в друга държава членка. Производител сте на стоката, а съконтрагента Ви препродава същата на други търговци,

Писмо с Изх. №20-00-60; 28.02. 2019 г.; Чл. 13 ЗКПО; СИДДО Русия ;

Изх. №20-00-6028.02. 2019 г. Чл. 13 ЗКПОСИДДО Русия В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №20-00-60/13.02.2019 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Българско ООД е сключило договор с контрагент от Руската Федерация за предоставяне на услуга с предмет

Scroll to Top