fbpx

Становище на НАП с Изх. №53-00-64 от 05.06.2018 г.

Изх. №53-00-64
05.06.2018 г.

чл. 17, ал. 1 от ЗДДС
чл. 17, ал. 2 от ЗДДС
чл. 28, т. 1 от ЗДДС
чл. 28, т. 2 от ЗДДС
чл. 21, ал. 1 от ППЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-00-64/30.04.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).
Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
Дружеството извършва търговска дейност на територията на САЩ, като възнамерява да закупува козметични продукти, произведени в България от доставчик установен в страната. Производството на козметични продукти се възлага от „Х“ ООД и цялата продукция подлежи на износ за САЩ. Договорено е износа на стоката да бъде осъществен от производителя на козметични продукти, а собствеността да се прехвърли на „Х“ ООД извън територията на Република България, непосредствено след митническото обслужване. Възможни са два варианта за транспорт в България: до митница, за сметка на производителя на козметичните продукти, и втори вариант за сметка на „Х“ ООД. Митническото обслужване ще се осъществи в Митница Аерогара София. На следващ етап, след като дружеството придобие собствеността върху стоката, непосредствено след митническото обслужване, стоката ще се транспортира до САЩ в склад на Амазон по въздушен път с маршрут: Пловдив – София – Белград – Ню Йорк – Чикаго. Въздушният транспорт ще е за сметка на „Х“ ООД. До продажбата стоката ще бъде съхранявана в склад на Амазон в САЩ, като собствеността ще остане да е на „Х“ ООД до продажбата й на физически лица в САЩ. Продажбите на дружеството са единствено на физически лица от САЩ, чрез Амазон.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Правилно ли ще бъде издадена фактурата от страна на дружеството производител на „Х“ ООД за продажба на стоките, като се приложи нулева ставка на данъка на основание чл. 28 от ЗДДС и с какви документи следва да разполагат двете дружества за доказване на нулева ставка?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
За определяне данъчния режим на доставка на стоки от съществено значение е да се установи място на изпълнение на доставката, съобразно посочените в чл. 17 от ЗДДС правила. При доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, мястото на изпълнение на доставката на основание чл. 17, ал. 2 от ЗДДС е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът и към получателя. Доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия е с място на изпълнение територията на Р. България и на основание чл. 12 от ЗДДС е облагаема доставка.
Съгласно чл. 28, т. 1 и т. 2 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика, както и доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната.
Според изложеното в запитването стоката ще се транспортира до САЩ, която е трета страна по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗДДС, а „Х“ ООД е лице установено на територията на страната по смисъла на пар. 1, т. 11 от ДР на ЗДДС. Поради това когато стоките се превозват от територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на „Х“ ООД не е налице хипотезата на чл. 28, т. 2 от ЗДДС. В тази връзка за прилагане на чл. 28 от ЗДДС, приложение би могло да намери т. 1 от цитираната разпоредба.
За доказване на доставка по чл. 28, т. 1 и т. 2 от ЗДДС на основание чл. 21, ал.1 от ППЗДДС, доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките, заверен, след потвърдено напускане на стоките от изходно митническо учреждение или друг документ, удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митнически документ, съгласно митническото законодателство;
2. фактура за доставката;
3. документ за превоза на тези стоки.
От гореизложеното следва, че за да се приложи нулева данъчна ставка е необходимо да са изпълнени условията на чл. 28 от ЗДДС и при наличие на документите посочени в чл. 21, ал. 1 от ППЗДДС.
В случай, че лице, което прилага чл. 28 от ЗДДС не се снабди с документите по чл. 21, ал. 1 от ППЗДДС до изтичане на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, на основание чл. 39 от ППЗДДС се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто. В този случай данъкът се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, който се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем. Тази корекция е двупосочна, доколкото се регламентира не само начисляването на данък със ставка 20 на сто при отсъствие на удостоверяващите документи, но и елиминиране на ефекта от така начисления данък при последващо снабдяване с необходимите документи. Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от корекцията чрез анулиране на протокола. За анулирането не се издава нов протокол. Анулирането се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.
В случай, че за производителя на козметичните продукти не са изпълнени условията на чл. 28 от ЗДДС и получател е „Х“ ООД, следва да бъде приложена данъчна ставка в размер на 20 %, съгласно разпоредбите на чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС.
Във връзка с прилагането на чл. 28, т. 1 от ЗДДС по аналогичен на поставения в настоящото запитване въпрос е изразено становище в писмо изх. №26-Р-24/23.06.2012г. на изпълнителния директор на НАП, което може да намерите на интернет страницата на НАП (www.nap.bg), рубрика „Въпроси и отговори“

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчно третиране по ЗДДС на доставката на туристическа услуга – настаняване с изхранване

ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на доставката на туристическа услуга – настаняване с изхранване Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас юридическо лице стопанисва под наем хотел ресторант за извършване на хотелиерство и ресторантьорство. При осъществяване на тази дейност дружеството ще предлага услугата – ол инклузив (all inclusive), която ще е обявена с

Становище на НАП с Изх. №53-00-188/ 18.09. 2018 г.

Изх. №53-00-188/ 18.09. 2018 г. ЗДДС – чл.69 ЗДДС – чл.70, ал.1, т.2ЗКПО – чл.26, т.1 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-00-188/23.08.2018 г. във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).В запитването е изложена

задължително здравно осигуряване на български гражданин, пребивавал в трета страна (държава, която не е член на Европейския съюз (ЕС)

Изх. № ЕП-03-00-4Дата: 08.02.2021 год. ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 2; ЗЗО, чл. 40а; ЗЗО, чл. 40в. ОТНОСНО: задължително здравно осигуряване на български гражданин, пребивавал в трета страна (държава, която не е член на Европейския съюз (ЕС) В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), чрез Министерския съвет, е постъпило Ваше писмо, прието

данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС при изплащане на възнаграждения на чуждестранни дружества

1_77/2009Чл.12, ал.5чл.195, ал.1 и ал.2 от ЗКПОЧл.112, ал.1, т.1чл.124, ал.4 от ЗДДСотносно: данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС при изплащане на възнаграждения на чуждестранни дружества Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх.№. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. , относно прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и Закона за

удостоверяване на наличие на обстоятелства за доставки на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Европейския съюз по чл. 28 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 92-00-652Дата: 02.08.2019 год. ЗДДС, чл. 28; ППЗДДС, чл. 21, ал. 1, т. 1. ОТНОСНО: удостоверяване на наличие на обстоятелства за доставки на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Европейския съюз по чл. 28 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. №

въпроси по прилагането на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

Изх. № 24-39-133Дата: 10.01.2018 год. ЗМДТ, чл. 14, ал. 3 ОТНОСНО: въпроси по прилагането на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо с вх. №24-39-133 от 05.10.2017 г., в което се поставят въпроси относно декларирането на подобрения и формирането на отчетна стойност на

Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск

ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „б“ и т. 4;Регламент (ЕО) № 883/2004 – чл. 13, ал. 1, 2 и 3ОТНОСНО:Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск Във връзка с Ваше запитване, постъпило по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……../05.07.2016 г., Ви уведомяваме за следното:Според изложеното в запитването, петима служители

Scroll to Top