fbpx

Становище на НАП с Изх. №53-04-1021 от 07.10.2019 г.

Изх. №53-04-1021
07.10.2019 г.

Чл. 10 от ЗДДС
Чл. 60 от ППЗДДС

В качеството на физическо лице ще закупите недвижим имот – сграда предназначена за автосервиз и помощни складови помещения изградени и актувани с акт обр. 15 по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. На по- късен етап възнамерявате да апортирате недвижимия имот в капитала на дружество, на което сте едноличен собственик. За покупката на недвижимия имот ще притежавате фактура с начислен данък върху добавената стойност, а имота ще се експлоатира от дружеството по предназначение, като автосервиз.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Налице ли е право на приспадане на данъчен кредит от дружеството за апортирания в капитала му недвижим имот?
Предвид изложената фактическата обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
Съгласно на чл. 10 от ЗДДС не е доставка на стока, доставката към приобретателя от апортиращия в резултат на извършване на непарична вноска в търговско дружество. В този случай лицето, което получава стоката е правоприемник на всички права и задължения по ЗДДС във връзка с нея, включително на правото на приспадане на данъчен кредит.
Разпоредбата на чл. 60 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност ППЗДДС е указан редът и необходимите документи за упражняване право на приспадане на данъчен кредит за получения от приобретателя актив. Посочената разпоредба визира две хипотези и поставя различни условия, наличието на които е предпоставка за упражняване право на данъчен кредит от лицето, което е придобило актива.
Първата хипотеза, регламентирана в ал. 1 на чл. 60 от ППЗДДС е приложима, когато апортиращият – регистрирано по ЗДДС лице е имал право да приспадне начисления му при придобиването на вещта данък, но не го е упражнил по регламентирания в закона ред. Необходимите условия за да бъде упражнено право на данъчен кредит за апортираната вещ от правоприемника са визирани в т. 1 – т. 4 на посочената алинея.
Втората хипотеза, регламентирана в ал. 2 на чл. 60 от ППЗДДС е приложима, когато апортиращият не е имал право да приспадне начисления му при придобиването на вещта данък добавена стойност поради това, че не е бил регистрирано по ЗДДС лице или когато регистрираното по закона лице използва вещта за освободени доставки, безвъзмездни доставки или дейности извън рамките на независимата икономическа дейност т.е. за доставки без право на данъчен кредит. В този случай за правоприемника ще възникне право на приспадане на данъчен кредит, ако вещта е придобита от апортиращия преди не повече от 20 години от вписването на апорта в търговския регистър и се използва от правоприемника за извършване на облагаеми доставки по смисъла на чл. 69 от закона.
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, предмет на апортната вноска ще е недвижим имот, придобит от физическо лице, което не е регистрирано по ЗДДС за периода от датата на придобиване на имота до датата на вписване на апортната вноска. Следователно, за придобития от физическото лице имот не е възникнало право на приспадане на данъчен кредит.
На основание разпоредбата на чл. 10, ал. 2 от ЗДДС и чл. 60, ал. 2 от ППЗДДС, право на приспадане на данъчен кредит за придобития имот, може да възникне при правоприемника – дружеството, в което е апортиран актива при условие, че ще използва актива за извършване на облагаеми доставки по реда и условията на чл. 69 и 71 на ЗДДС.
За да упражни правото си на данъчен кредит дружество, като регистрирано по ЗДДС лице, следва да притежава копие на данъчните документи, в които апортиращото физическо лице е посочено като получател.
Съгласно чл. 60, ал.7 от ППЗДДС /в сила от 13.07.2018 г./ правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 и 2 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като съответният документ по ал. 4 се отразява в дневника за покупките и се включва при определяне на резултата за съответния данъчен период.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.173, aл. 1,ППЗДДС, чл.107

5_ 53-02-38ЗДДС – чл.173, ал.1ППЗДДС – чл.107В запитването си сочите, че «Х» ЕООД е акредитиран представител на«У» – регистриран за целите на ЗДДС по повод извършвани доставки по договор с МРРБ. При така изложената фактическа обстановка са зададени следните въпроси:1. Каква е процедурата за прилагане на нулева ставка на данъка при издаване на фактури към

предоставяне на услуги по извършване на клинични изпитвания

ОТНОСНО: предоставяне на услуги по извършване на клинични изпитвания Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-……… свх. № … от 03.06.2010г. е изложена следната фактическа обстановка и са поставени въпроси:Сключен е договор със словенска фирма с предмет на договора – възлаганеи извършване на клинично изпитване. Възнагражденията, получени през 2008г. и 2009г. по договора

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на изплащане на премии на производители на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и високоефективна комбинирана енергия (ВКЕ) по силата на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 38 от 8 май 2018 г.)

Изх.№ 91-00-126Дата: 06.08.2018 год. ЗДДС, чл.26ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на изплащане на премии на производители на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и високоефективна комбинирана енергия (ВКЕ) по силата на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 38 от 8

Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност

1_ИТ-00-111/08.12.2016ЗДДС, чл. 21, ал. 2ЗДДС, чл. 24 ЗДДС, чл. 29, ал. 1ЗДДС, чл. 36, ал. 1ЗДДС, чл. 37, ал. 1 от ЗДДСЗДДС, чл. 96, ал. 1, 2 и 3ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойностБългарско дружество, регистрирано по ЗДДС е лицензиран туристически агент. Дружеството има намерение да продава самолетни билети за международни и

данъчно третиране на доставка на услуга по извършване на пътна помощ съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. 3_ 1463/31.07.2018 г. ЗДДС, чл. 12, ал. 1; ЗДДС, чл. 21, ал. 1 – 3; ЗДДС, чл. 86, ал. 3; ППЗДДС, чл. 79, ал. 2, т. 3 ОТНОСНО: данъчно третиране на доставка на услуга по извършване на пътна помощ съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването, „Х”

Прилагане на ЗДДС.

Относно: Прилагане на ЗДДС. По повод на Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – ….свх. № …/03.04.2012 г., Ви уведомяваме за следното:В запитването е изложена следната фактическа обстановка: На 22.03.2012 г. сте сключили сделка за доставка на елементи за трибуни с френска фирма, като общата стойност по договора е € 245851. Експедицията на тези елементи

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-04-637/12.10.2016 г.ЗДДС- чл.114, ал.1; чл.114, ал.2, чл.71, т.1ДОПК – чл.84, ал.1ППЗДДС- чл.78,ЗКПО- чл.10, ал.1ЗСч – чл.3, ал.3В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-637/31.08.2016 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:ZZZ е българско

Scroll to Top