fbpx

Становище на НАП с Изх. №53-04-278/27.06.2017 г.

Изх. №53-04-278/27.06.2017 г.
ЗКПО – чл. 195, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8, §1, т. 8 от ДР
СИДДО – чл. 3, ал. 1, б. „б“

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване, прието с вх. №53-04-278….2017 г. и вх. №53-04-278…..2017 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Дружеството е с основна дейност – производство, разпространяване и продажба на софтуер, предлагане на интернет услуги, и други дейности по разработване на софтуер. Едноличен собственик на капитала на дружеството е чуждестранно юридическо лице, регистрирано в Британски Вирджински острови, съгласно публичният регистър на Агенцията по вписванията.
Дружеството – майка (седалище на остров Ман) предвижда да закупи лицензи от Майкрософт (техен дистрибутор с Израелска регистрация) и да продаде правото на ползване на тези лицензи на дъщерното дружество за 3 години. Всеки компютър на местното юридическо лице – ЕООД ще получи парола, за да ползва този лиценз.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Трябва ли ЕООД да начисли, подвади и плати към НАП данък при източника за ползването на тези лицензи към дружеството майка – ЧЮЛ (със седалище остров Ман)?
2. Ако има данък при източника на основание на кой член и каква е данъчната ставка?
3. Ако няма данък при източника на основание кой член от кой закон е?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
На основание чл. 195, ал. 1 от ЗКПО доходите от източник в страната, посочени в чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8, на чуждестранни юридически лица, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната, подлежат на облагане с данък при източника, който е окончателен. Принципът на действие на данъкът при източника изисква той да бъде удържан от доходите на съответното чуждестранно юридическо лице – получател на дохода, което фактически понася данъчната тежест.
За доходите, свързани с ползване на софтуер е приложима разпоредбата на чл. 12, ал. 5, т. 3 от ЗКПО във вр. с § 1, т. 8 от ДР на с.з.
По смисъла на § 1, т. 8 от ДР на ЗКПО, авторски и лицензионни възнаграждения са плащанията от всякакъв вид, получени за: използването или правото на използване на всяко авторско право за литературно, художествено или научно произведение включително кинофилми, записи на радио- или телевизионно предаване или софтуер; на всеки патент, технологии на интегралните схеми, марка, промишлен дизайн или полезен модел, план, секретна формула или процес или за използване на или за правото на използване на промишлено, търговско или научна оборудване, или за информация, отнасяща се до промишлен, търговски или наумен опит. Не се смятат за авторски и лицензионни възнаграждения плащанията за придобиване на право на ползване на софтуер, в който е инкорпорирано само копие от съответната програма, в случай че не се предоставят правата по копиране, размножаване, разпространяване, видоизменяне, публично представяне или други форми на търговско използване.
Най-общо казано, при предоставяне за използване на продукт на авторско право или на индустриална собственост, начислените на чуждестранното лице доходи, се определят като такива по § 1, т. 8 от ДР на ЗКПО.
Относно квалифициране на дохода като авторски и лицензионни възнаграждения следва да са имат предвид две алтернативни хипотези. Първата от тях касае ситуацията, в която получавате право на ползване на софтуер, в който е инкорпорирано само копие от съответната програма, но не получавате правата по копиране, разпространяване, видоизменяне, публично представяне или друга форма на търговско използване. В този случай доходът на чуждестранното лице не попада в обхвата на чл. 12 от ЗКПО и не подлежи на облагане по реда на чл. 195, ал. 1 от закона с данък при източника.
При другата хипотеза, т.е. ако на българското дружество се предоставят изброените в изречение второ от разпоредбата на § 1, т. 8 от ДР на ЗКПО имуществени елементи на авторското право, то свързаните с това доходи ще представляват авторски и лицензионни възнаграждения. В този случай доходът подлежи на облагане с данък при източника по реда на чл. 195, във връзка с чл. 12, ал. 5, т. 3 от ЗКПО.
Дружеството не попада в изключенията за облагане с данък при източника, предвидени в разпоредбата на чл. 195, ал. 6, т. 3 от ЗКПО, тъй като не се установява наличие на изпълнението на условията на ал. 7 – 12 от същата разпоредба. В съответствие с изложеното в запитването, не се установява и доходът на чуждестранното юридическо лице да е реализиран чрез място на стопанска дейност в страната. Дължимият данък при източника е в размера, предвиден в чл. 200, ал. 2 от ЗКПО, а именно – данъчна ставка 10 % върху брутният размер на тези доходи.
Във връзка с изложеното, следва да имате предвид, че в съответствие с разпоредбата на чл. 13 от ЗКПО, по смисъла на която, когато в международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответния международен договор.
Доколкото в запитването е посочено седалище на дружеството майка остров Ман, а в публичния регистър на Агенцията по вписванията е посочена регистрация на дружеството на Британски Вирджински острови, изразявам принципно становище въз основа на вписванията по Търговския регистър, относно приложимостта на спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане.
Спогодбата между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество (в сила от 15 декември 2015 г.) не е приложима, по аргумент на чл. 3, ал. 1, б. „б“ от Спогодбата. Допълнителен аргумент за липса на основание за прилагане на СИДДО е Решение № 6669/2017 г. на ВАС, а именно Британски Вирджински острови са извън обхвата на СИДДО.
В конкретният случай е приложимо вътрешното законодателство, т.е разпоредбите на ЗКПО за облагане с данък при източника.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Регистрация по ЗДДС на адвокат, който е назначен от съда за синдик

ЗДДС, чл.96В запитването е посочено, че лице упражнява дейност като адвокат и същевременно е назначено от съда за синдик на търговско дружество, обявено в несъстоятелност. В тази връзка е поставен въпрос дали това лице подлежи на задължителна регистрация по реда на чл.96, ал.1 от ЗДДС, ако доходите от адвокатската дейност не надхвърлят посочения в чл.96,

прилагане на разпоредбите на чл. 184 във връзка с чл. 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 24-38-15Дата: 12.07.2018 год. ЗКПО, чл. 184 във връзка с чл. 189 ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на чл. 184 във връзка с чл. 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Във Ваше писмо, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. №24-38-15/02.04.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:Извършва се проверка

ЗДДС, чл.176а

Изх. № 20-00-130……..…….. 2012 г. чл. 176а от ЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Във връзка с подадено заявление от дружеството за регистрация по чл. 96 от ЗДДС, след проверка приходната администрация издава отказ за регистрация на основание чл. 176а от ЗДДС, тъй като съдружниците в „Л” ООД са притежавали дружествени дялове в

преотстъпване на корпоративен данък съгласно чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), от страна на приобретател на търговско предприятие по чл. 15 от Търговския закон (ТЗ), встъпил в правата и задълженията на по договор за лизинг на земеделска техника

Изх. № М-24-37-22Дата: 11.08.2020 год. ЗКПО, чл. 189б, ал. 2, т. 1 ОТНОСНО: преотстъпване на корпоративен данък съгласно чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), от страна на приобретател на търговско предприятие по чл. 15 от Търговския закон (ТЗ), встъпил в правата и задълженията на по договор за лизинг на земеделска техника Във Ваше

Изх. №94-00-56

Изх. №94-00-56 25.09.2020 г. ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 3, буква „б“ ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 6ЗЗО – чл. 40, ал. 8 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …… е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №94-00-56/17.08.2020 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).В запитването

Интеграция на касов софтуер във фирмата …………

Изх. № 26-Л-75/09Дата: 14.01.2010 год. Наредба Н-18/2006 г., чл. 31; Наредба Н-18/2006 г., чл. 35.Относно: Интеграция на касов софтуер във фирмата “…………“В отговор на писменото Ви запитване, заведенонаНационалната агенция за приходите с наш вх.№ 26-Л-75 от 22.12.2009 г., отнасящо се довъзможност за сертифициране на касова система, включваща фискални принтери зарегистриране на търговските обороти в обектите

КРМСФО 4 – Определяне дали дадено споразумение съдържа лизинг

*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009КРМСФО РАЗЯСНЕНИЕ 4Определяне дали дадено споразумение съдържа лизингПРЕПРАТКИ– МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки– МСС 16 Имоти, машини и съоръжения (както е преработен през 2003 г.)– МСС 17 Лизинг (както е преработен през 2003 г.)– МСС 38 Нематериални активи (както е преработен

Осигуряване на собственици и съдружници в ЕООД/ООД

КСО – чл. 4, ал. 1, т. 7, ал. 3, т. 2, чл. 5, ал.2, чл. 6, ал. 3, ал. 7 и ал. 8;НООСЛБГРЧМЛ – чл. 1, ал. 1 и ал. 2 ОТНОСНО: Осигуряване на собственици и съдружници в ЕООД/ООДПоставени въпроси:1.Следва ли собствениците и съдружниците в ЕООД/ООД да имат сключен договор за полагане на личен

Scroll to Top