fbpx

Становище на НАП с Изх. №53-04-583 от 22.07.2019 г.

Изх. №53-04-583
22.07.2019 г.

чл. 17, ал. 1 от ЗДДС
чл. 17, ал. 2 от ЗДДС
чл. 86, ал. 3 от ЗДДС
чл. 112, ал. 1 от ЗДДС
чл. 117, ал. 2 от ЗДДС
чл. 124, ал. 2 от ЗДДС
чл. 124, ал. 4 от ЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
Дружеството е посредник в сделка, по която получател на стока е италианско дружество с валиден ДДС номер. Стоката се закупува от българското дружество и се транспортира от Сан Марино (трета страна), минава през Словения (територия на държава членка) и пристига в Италия (територия на държава членка), където получател е италианското дружество. Стоката се транспортира от Сан Марино с фактура към българското дружество и транспортен документ от Сан Марино до Словения, като първоначално стоката пристига на словенска граница, където се издава митническа декларация, по която получател е българското дружество.
Българското дружество получава проформа фактура от словенско дружество (спедитор), по която заплаща стойността на ДДС под формата на депозит. Стоката се транспортира към крайния получател от Италия с фактура, издадена от българското дружество и международна товарителница (ЧМР) до Италия. След отразяване на издадената от българското дружество фактура от италианското дружество в неговите ДДС декларации, словенското дружество (спедитор) ще възстанови платения депозит на българското дружество.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставени следният въпрос:
Как българското дружество, което е регистрирано по ЗДДС, следва да отрази покупката и продажбата на описаната в запитването стока в своите отчетни регистри по ЗДДС (дневник за покупките и дневник за продажбите)?
Предвид неизяснената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Във връзка с поставения въпрос и неясната фактическа обстановка, следва да се определи данъчното третиране на доставките /покупката и продажбата/ на стоките, които осъществява дружеството, като следва да се определи мястото на изпълнение на същите с оглед разпоредбите на ЗДДС.
Съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗДДС мястото на изпълнение на доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2.
Съгласно чл. 17, ал. 2 от закона мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.
Предвид цитираните разпоредби мястото на изпълнение при доставка на стока е в зависимост от това дали стоката, предмет на доставката, се превозва или не.
Съгласно тези разпоредби, ако при прехвърляне на собствеността върху стоката, тя се намира извън територията на страната, то и мястото на изпълнение на тази доставка ще е там, където се намира стоката при прехвърляне на собствеността й, съответно местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща или започва превозът й.
Доколкото съгласно изложената фактическа обстановка, българското дружество закупува стоки от дружество-доставчик от трета страна и ги продава на друго дружество-клиент установено и регистрирано за целите на ДДС на територията на Италия и стоката не влиза на територията на България, а се транспортира от третата страна до Италия, като навлиза на територията на Европейския съюз (ЕС), през Словения, за което се издава митническа декларация на името на българското дружество, и доколкото не са ясни условията на доставките, би могъл да се направи изводът, че дружеството ще придобие и прехвърли собствеността на стоката извън територията на страната.
В случай, че дружеството придобива собствеността на стоката на територията на Словения, а спедиторът осъществява само митническите формалности по вноса от името и за сметка на българското дружество, същото следва да се запознае със законодателството на тази държава, тъй като е възможно да възникнат определени задължения, включително и регистрация за целите на ДДС в тази държава. Също така българското дружество следва да се запознае и под какъв митнически режим е оформена стоката при влизането и на територията на ЕС, доколкото в запитването е описано, че ДДС се плаща под формата на депозит и след декларирането на стоката се възстановява от дружеството спедитор, тъй като също е възможно за дружеството да възникнат задължения по ДДС.
Отразяване на покупката в дневника за покупките по ЗДДС:
В случай, че българското дружество ще придобие собствеността на стоката извън територията на страната и ще бъде внесена на територията на ЕС (в случая Словения) от негово име и ще бъде транспортирана и доставена директно на италианско дружество, за българското дружеството не възниква задължение за начисляване данък в качеството му на получател съгласно българското законодателство.
Съгласно разпоредбата на чл. 124, ал. 4 от ЗДДС, регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по-късно от последния данъчен период по чл. 72, ал. 1 от закона.
Данъчни документи /фактура, известие и протокол/, определени в чл. 112, ал. 1 от ЗДДС са документите, издадени по смисъла на ЗДДС, поради което лицата не са длъжни да отразяват в дневника за покупките документи, издадени по реда на законодателства на други държави. В този случай, дружество няма задължение да отразява фактурата, получена от доставчик от Сан Марино за закупените от него стоки в дневника за покупките.
Ако все пак лицето отрази фактурата в дневника за покупки, то същата следва да бъде отразена в колона 9 – „ДО на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2-5 от ЗДДС и вносът без право на данъчен кредит или без данък”.
Отразяване на продажбата в дневника за продажбите по ЗДДС:
На основание чл. 124, ал. 2 от ЗДДС, регистрираното лице е длъжно да отрази издадените от него или от негово име данъчни документи, както и отчетите за извършените продажби по чл. 119 в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени. Данъчни документи по смисъла на чл. 112 от ЗДДС са фактура, известие към фактура и протокол.
В случай, че мястото на изпълнение на последващата доставка на стоката, която българското дружество осъществява към италианското дружество е извън територията на страната и стоката не се транспортира до територията на България, за българското дружество не възниква задължение за начисляване на данък, предвид разпоредбата на чл. 86, ал. 3 от ЗДДС. Фактурата следва да бъде отразена в дневника за продажби, като се попълни общата информация по доставката в колони от 1 до 8, както и колона 23- данъчна основа на доставките по чл. 69, ал. 2 от ЗДДС.
За осъществените продажби, освен фактура, дружеството следва да разполага и с други документи, удостоверяващи основанието същите да се третират като доставки с място на изпълнение извън територията на страната, като договори, транспортни документи, приемо-предавателни протоколи, търговска кореспонденция и др.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Писмо с Изх. №53-04-1250; 09.01.2020 г.; ЗДДС – чл.69; ЗКПО – чл.58, ал.1

Изх. №53-04-125009.01.2020 г.ЗДДС – чл.69ЗКПО – чл.58, ал.1 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-1250/13.12.2019 г. във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ЕООД е дружество, вписано

внасяне на здравноосигурителни вноски на лица по чл.40,ал.5 от ЗЗО , които са членове на осигурителна каса:

1_58/22.02.2008г.ЗЗО чл.40, ал.5 от ЗЗОН-ба № Н-8 от 29 декември 2005г.чл.13 отВъв връзка с писмено запитване заведено с вх.№ ………….. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – …………, относно внасяне на здравноосигурителни вноскина лица по чл.40,ал.5 от ЗЗО , които са членове на осигурителна каса:Уважаема госпожа …………………….,Съгласно чл.39, ал.1 от Закона за здравното осигуряване

прекратяване осигуряването от самоосигуряващото се лице – пенсионер

Изх. № ЕП-97-03-21Дата: 26.11.2019 год. КСО, чл. 5, ал. 2; КСО, чл. 4, ал. 6; КСО, чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 – 6; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 2; НООСЛБГРЧМЛ, чл. 1, ал. 1; НООСЛБГРЧМЛ, чл. 1, ал. 2. ОТНОСНО: прекратяване осигуряването от самоосигуряващото се лице – пенсионер Във Ваше

прилагане на разпоредбите на ЗДДС (в сила от 01.01.2010 г.).

94-00-149/05.08.2010 г.ЗДДС, чл.12, ал.1чл.21, ал.2чл.96, ал.1, ал.2, ал.3 В Дирекция ОУИ …. е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № …/29.07.2010 г. относно прилагане на разпоредбите на ЗДДС (в сила от 01.01.2010 г.). Изложена е следната фактическа обстановка:Вие сте регистрирана по БУЛСТАТ като физическо лице, упражняващо свободна професия (икономист), със седалище гр.София. Също така работите

ППЗДДС, чл.45,ЗДДС, чл.53, aл. 1,ЗДДС, чл.7, aл. 1

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило с вх. №………..2013г. в Дирекция «ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА»- е изложена следната фактическа обстановка:ЧЗП е регистриран по ЗДДС и отглежда тютюн. Възнамерява да продава произведената продукция на чуждестранно регистрирано по ДДС лице от ЕС. Транспортирането ще се извърши с превоз и за сметка на получателя или с превоз

ЗДДФЛ, чл.35, т. 2

2_1249/15.05.2009г.ЗДДФЛ, чл. 35, т. 2Постъпило еписменозапитване, в което е описанаследната фактическа обстановка: СДРУЖЕНИЕ – ДРУЖЕСТВО ЗА БЪЛГАРО – ЧЕШКО ПРИЯТЕЛСТВО се финансирацелево ототдел „Култура” при Община В, както и отЧешкото и Словашко правителства. Периодично се провежда Национален конкурс за млади изпълнители на музика от чешки и словашки композитори.Участниците в конкурса са ученици от музикалните училища,

данъчно третиране на доставка на услуга съгласно Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

3_1609/06.04.2009г.ЗДДС, чл.21, ал.3, б.”в”ЗДДС, чл.69, ал.2Относно: данъчно третиране на доставка на услуга съгласно Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/Според изложеното в запитването дружество „Х” ЕООД е сключило договор за предоставяне на консултантски услуги, включващи оказване в пълен обем набизнес консултантски услуги, професионално съдействие при индивидуализиране на партньори за съвместно сътрудничество по реализиране на проекти,

Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство при изплащане на обезщетения на бивши служители и на наследници на бивши служители

Изх. № 92-00-897Дата: 28.08.2018 год.ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 2;ЗДДФЛ, чл. 24;ЗДДФЛ, чл. 35;КСО, чл. 4;КСО, чл. 6. ОТНОСНО: Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство при изплащане на обезщетения на бивши служители и на наследници на бивши служители Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с

Scroll to Top