fbpx

Становище на НАП с Изх. №53-04-611 от 01.10. 2018 г.

Изх. №53-04-611 от 01.10. 2018 г.
ЗКПО – чл.195
ЗКПО – §1, т.9
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №53-04-611/19.09.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Изложената фактическа обстановка е идентична с изложената във Ваше предходно запитване с вх. №53-04-285/03.05.2018 г., във връзка с което е изразено становище в писмо с изх. №53-00-285#1/14.05.2018 г. по описа на дирекция ОДОП относно данъчното третиране на услуга за изготвяне идеен проект и цялостна проектна документация по договор за изграждане на завод за малц като „авторски и лицензионни възнаграждения” по ЗКПО.
С настоящото запитване, относно същите услуги при идентична фактическа обстановка, поставяте следният въпрос:
Попада ли доходът от изготвяне на проектна документация в обхвата на „технически услуги“ по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗКПО и дължи ли се за него данък при източника по чл. 195 от ЗКПО?
Във връзка с изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Според изложената фактическа обстановка и приложения договор, е видно че в обхвата на услугите относими към поставения въпрос се включват: изготвяне на идеен проект, основен проект, технически проект, подготовка на тръжна документация, валидиране на работен проект и др. съпътстващи дейности (техническо съдействие). Възложителят е собственик на проекта.
Понятието „възнаграждения за технически услуги”, дефинирано в § 1, т. 9 от ДР на ЗКПО, определя, че това са услуги с източник Република България за монтаж или инсталиране на материални активи, както и всякакви услуги от консултантско естество и маркетингови проучвания, извършени от чуждестранно лице. Следователно, законът изключва от обхвата на възнагражденията за технически услуги, които са обект на облагане с данък при източника технически услуги, които нямат характер на консултантски. Изрична дефиниция на понятието „консултантски услуги“ липсва както в ЗКПО, така и в другите данъчни закони, поради което смисълът на това понятие следва да се извлича от общоприетото му значение: консултантски услуги са тези, които се предоставят от лице, което има специални знания и умения в определена област, което дава препоръка, съвети или мнение като специалист, вещо лице, експерт в рамките на професионалната си дейност.
В конкретният случай, при условие, че услугите са само проектантски и няма елемент на консултации, считам че не е налице възнаграждение за технически услуги, начислено от местно юридическо лице на чуждестранно такова, поради което съответно не е налице и доход от източник в страната, за който е приложим редът за облагане, определен в чл. 195 от ЗКПО.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно осигурителния процесуарен кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Какъв документ за превоза на стоките от Чехия до България е необходим, за доказване на ВОП?

По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – …………..  с  вх. № ……………../10.10.2012 г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП, относно документиране на ВОП, Ви уведомяваме за следното: В запитването посочвате, че Ваш клиент от Чехия с валиден ДДС номер, за когото произвеждате части за Шкода Европа и Шкода Мадара е

възстановяване на данък върху добавената стойност (ДДС) съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), платен от американско туроператорско дружество за получени доставки с място на изпълнение на територията на страната..

Изх. № ЕП-04-24-5Дата: 18.11.2019 год. ЗДДС, чл. 81, ал. 1, т. 2; ЗДДС, чл. 81, ал. 2; Наредба № Н-10: чл. 2, ал. 1. ОТНОСНО: възстановяване на данък върху добавената стойност (ДДС) съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), платен от американско туроператорско дружество за получени доставки с място на изпълнение на територията на

Данъчно облагане доходите на земеделски

ОТНОСНО: Данъчно облагане доходите на земеделскипроизводител В отговор на направеното от Вас запитване с писмо вх.№ … от 10.03.2011г. при Дирекция «ОУИ» ……………., Ви уведимяваме за следното: Според изложеното съдържание като фактическа обстановка пишете, че сте регистриран земеделски производител. Считано от 12.02.2010г. сте регистриран по ЗДДС по Булстат на фирмата ЕТ «…………..». Пишете, че едноличния

Данъчно третиране на възнагражденията, изплащани по договор за прокура

Изх. №М-24-31-147Дата:09.01.2012 год. ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 4; ДР на ЗДДФЛ, § 1, ал. 1, т. 26, буква”з”; ТЗ, чл. 21, ал. 1; ТЗ, чл. 23.Относно: Данъчно третиране на възнагражденията, изплащани по договор запрокура В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – … и препратено по компетентност в

КСО, чл.7, aл. 1, т. 7,КСО, чл.6, aл. 7, т. 2,КСО, чл.6, aл. 8,КСО, чл.6, aл. 3,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 2,КСО, чл.6, aл. 9,НООСЛБГРЧ, чл.2, aл. 3

Телефон: (02) 98 59-37 59 Факс: (02) 987 70 46 5_ № 20-22-393/30.03.2009г.КСО, чл.7, ал.1, т.7,чл.6, ал.3, чл.6, ал.7, т.2, чл.6, ал.8, чл.6, ал.9;НООСЛБГРЧ, чл.1 ал.2,чл.2, ал.3;Фактическа обстановка: Лице извършва дейност като регистрирано регистриран земеделски производител. От 02.2009г. е и управител и съдружник в новосъздадено дружество с безвъзмезден договор за УК.Въпроси: 1. Как следва да

Определяне на минималния месечен размер на осигурителния доход съгласно приложение № 1 към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

КСО: чл. 6, ал. 2 и 3;ЗБДОО за 2019 г.: чл. 9, т.1 – приложение 1; ОТНОСНО: Определяне на минималния месечен размер на осигурителния доход съгласно приложение № 1 към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …….. с

ДОПК, чл.87, aл. 7,ДОПК, чл.10, aл. 4

Изх. № 53-00-671/16.08.2013 г.ДОПК,чл.10, ал.4чл.87, ал.7… ЕООД извършва счетоводни услуги, като част от клиентите са чуждестранни граждани, които регистрират дружества в България. Чуждестранните лица изготвят писмено пълномощно с което упълномощават … да ги представлява пред всички търговски дружества, административни органи и учреждения, ТД на НАП, Агенция по вписванията, НСИ, както и да подава справки декларации

определяне на дължим данък по ЗДДФЛ на физическо лице, регистрирано като ЕТ и земеделски производител и определяне на идентификационен номер по ЗДДС на същото лице

3_2960/04.11.2010г.ЗДДФЛ, чл.26, ал.1ЗДДФЛ, чл.29,т.1ЗДДС, чл.94ППЗДДС, § 1 ДР Относно: определяне на дължим данък по ЗДДФЛ на физическо лице, регистрирано като ЕТ и земеделски производител и определяне на идентификационен номер по ЗДДС на същото лицеСпоред изложеното в запитването физическо лице осъществява дейност като земеделски производител и е регистрирано в Областна Дирекция по Земеделие и гори –

Scroll to Top