fbpx

Становище на НАП с Изх. №53-04-640 от 21.06.2019 г.

Изх. №53-04-640
21.06.2019 г.
ЗКПО – чл.189б

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпилоВаше писмено запитване, прието с вх.№53-04-640/06.06.2019 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
В запитването е не е изложена фактическа обстановка. Поставен е следният въпрос във връзка с закупуване на нова техника от лице регистрирано като земеделски стопанин – зърнопроизводител:
Може ли да се ползва данъчно облекчение под формата на преотстъпен корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО за инвестиция в автоматична система за вземане на проби от транспортни средстава RAKORAF и анализатор на зърно INFRATEC 1241 съгласно приложени спесификации?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 189б от ЗКПО, корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60% на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски стопани, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция, при кумулативно изпълнение на условията посочени в чл. 189б, ал. 2, точки от 1 до 9 от ЗКПО.
В т. 1 от чл. 189б, ал. 2 от ЗКПО е посочено едно от условията, а именно преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в ал. 1 дейност и придобити в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва перотстъпването.
Понятието „земеделска техника“ е дефинирано в § 1, т. 60 от ДР на ЗКПО. Земеделска техника за целите на чл. 189б са самоходните, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието. За да се включат в обхвата на горното определение, придобитите активи следва едновременно да отговарят на две условия:
1. да попадат в една от категориите: самоходни, несамоходни и стационарни машини, съоръжения, инсталации или апарати;
2. да се използват в земеделието.
В ЗКПО няма предвиден класификатор за дълготрайни материални активи, както липсва и легална дефиниция на понятията „машини”, „съоръжения”, „инсталации” и „апарати”, поради което те следва да се тълкуват и прилагат спроред общоприетия им смисъл (чл. 46, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 37 от Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на ЗНА).
Съгласно общоприетият смисъл на понятието „съоръжение”, това е материален актив, състоящ се от отделни компоненти или системи, който има характера на оборудване с различно ниво на сложност на функциониране, съобразно предназначението му в дейността на предприятието. Инсталациата е система от уреди за извършване на определена работа или процес. Апаратът се определя като съвкупност от механизми (хидро-, електро-, механични и др.) в едно общо завършено конструктивно изпълнение и предназначена да изпълнява някакви полезни функции.
В конкретния случай, според приложената спецификация автоматичната система RAKORAF представлява съоръжение проектирано за инсталиране върху специална рамка, вградена в бетонова основа и включва сонда, дистанционно управление, сигнална сирена, видеокамера за наблюдение на превозното средство и контрол на сондата и позволява вземане на проби от зърното в транспортни средстава докато превозното средство е на кантара без участие на оператор; пробата чрез вакуум се транспортира в контейнер, инсталиран в лабораторията.
Хомогенизираната и разделена проба се подлага на физико-химичен анализ от анализатор INFRATEC 1241. Уредът извършва анализ на различни зърнени култури и може да се ползва както със ситемата за вземане на проби така и самостоятелно, като отделен апарат.
Следователно активите „автоматичната система за вземане на проби” и „анализатор на зърно” могат да бъдат определени като съоръжения и апарати по смисъла на § 1, т. 60 от ДР на ЗКПО.
Относно второто условие, придобитите активи да се „използват в земеделието”, следва да се подчертае, че то ще се смята за изпълнено по отношение на активи, които намират преимуществено приложение в земеделието. Казано по друг начин, активи, чието основно предназначение не е да бъдат използвани в земеделието, не могат да бъдат определени като земеделска техника. Това е така, защото те не могат да бъдат определени като „земеделски”, т.е. такива, които обичайно се използват в първичното производство на продукти, посочени в Приложение І към Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС).
Предвид функциите и целите, за които се използват посочените в запитването активи – вземане на проби и анализ на произведената непреработена растителна продукция (зърно), същите могат да бъде определени като активи използвани в първичното производство на земеделските продукти – дейността, за която се преотстъпва корпоративен данък.
Следва да се има предвид, че в непосредствена връзка с условието на чл. 189б, ал. 2, т. 1 е условието и по т. 5 на същата норма, а именно: „активите не заместват съществуващи активи”.
Освен изложеното, следва да се има предвид, че за да бъде признато правото на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО, е необходимо да бъдат изпълнени и всички останали изисквания на тази разпоредба, както и общите изисквания на глава двадесет и втора, Раздел I (чл. 166 – 173) от ЗКПО.
Уведомяваме Ви, че в тежест на данъчно задължените лица е да представят доказателства, че условията за инвестиране са изпълнени и от там размерът на преотстъпения корпоративен данък е правилно определен и деклариран от тях. В случай, че се установи несъответствие с изискванията на закона при ползвано данъчно облекчение, корпоративният данък, ведно с лихвите, подлежи на внасяне в бюджета по аргумент от чл. 173, ал. 1 от ЗКПО.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗЗО, чл.40, aл. 3, т. 2,ЗЗО, чл.40, aл. 3, т. 3

23-22-561/10.05.2010г.ЗЗО, чл. 40, ал. 3, т. 2 и 3Фактическа обстановка: здравно осигуряване на студенти. Съгласно чл. 40, ал. 3, т. 2 и 3 от Закона за здравно осигуряване, здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, освен ако не са осигурени по реда на чл. 40, ал. 1 от ЗЗО, са студентите – редовно обучение във

ЗДДС, чл.79

2_1863/15.11.2010 г.ЗДДС- чл.79 Видно от запитването фирмата е регистрирана по ЗДДС. Основните и дейности са внос и продажба на употребявани резервни части за автомобили от ЕС, и временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС. Във връзка с втората дейност посочвате, че прилагате схемата на т.н. „обратно начисляване”, като издавате протоколи по чл.117 от ЗДДС. Посочвате също,

възстановяване на данък върху добавената стойност (ДДС) съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), платен от американско туроператорско дружество за получени доставки с място на изпълнение на територията на страната..

Изх. № ЕП-04-24-5Дата: 18.11.2019 год. ЗДДС, чл. 81, ал. 1, т. 2; ЗДДС, чл. 81, ал. 2; Наредба № Н-10: чл. 2, ал. 1. ОТНОСНО: възстановяване на данък върху добавената стойност (ДДС) съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), платен от американско туроператорско дружество за получени доставки с място на изпълнение на територията на

приложението на ЗДДС 15

2_150/21.03.2018г ЗДДС; чл. 41ЗДДС; чл.70, ал.1, т.1 ОТНОСНО: приложението на ЗДДС В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ТД на НАП, заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ …….., в което е изложена следната фактическа обстановка: Община има сключен договор №………. от ….12.2017г. с Държавен фонд „Земеделие“ по мярка 7

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с регистрация на дружество, извършващо услуги срещу комисионна

3_1248/31.07.2020 г. ЗДДС, чл. 96, ал. 1 ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с регистрация на дружество, извършващо услуги срещу комисионна Според изложеното в запитването, „Д“ ЕООД с ЕИК, има сключен франчайз договор с Л за търговско сътрудничество за управление на два обекта – магазини за бързооборотни

указания по прилагане разпоредбите на чл. 14, ал. 6, изр. 2-ро и чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Изх. № М-24-36-70 Дата: 01.12.2020 год. ЗМДТ: чл. 14, ал. 6; ЗМДТ: чл. 54, ал. 4.ОТНОСНО: указания по прилагане разпоредбите на чл. 14, ал. 6, изр. 2-ро и чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с

Осигуряване на лице, възстановено на работа след уволнение, признато за незаконно от компетентните органи

КСО – чл. 5, ал. 1; чл. 9, ал. 3, т. 2ОТНОСНО:Осигуряване на лице, възстановено на работа след уволнение, признато за незаконно от компетентните органиВ запитването излагате следната фактическа обстановка:Поради преобразуване на …… и ………., по предложение на кмета на Община ……..и на министъра на образованието и науката е освободен от работа директорът на ……..

данъчно третиране на приходи от дивиденти, получени от дъщерно дружество, установено в Република Македония

Изх. № 24-34-103Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: данъчно третиране на приходи от дивиденти, получени от дъщерно дружество, установено в Република МакедонияУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН,Във връзка с Ваше запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-103/19.02.2007г., изразявам следното становище:В запитването си посочвате, че местно търговско дружество е създало дъщерно дружество в Република Македония със 100 %

Scroll to Top