fbpx

Становище на НАП с Изх. №53-04-646 от 20.10.2017 г.

Изх. №53-04-646
20.10.2017 г.

ДОПК – чл. 128
ДОПК – чл. 129
Наредба №Н-8 – чл. 6а
Наредба №Н-8 – чл. 3, ал. 1, т. 5

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-646/20.09.2017 г., относно прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г.).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
При оформяне на трудовата книжка на Ваш бивш работник (Н.А.П. с ЕГН ….) установявате, че в подадените данни с декларации образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) сте допуснали технически грешки. Например за месец февруари 2007 г. данните са подадени със сгрешен код на задълженото лице (с ЕИК …. на „Б.“ ЕООД). Установявате, че има подавани данни за периоди, през които лицето не е работило по трудов договор във Вашето дружество. Твърдите, че след назначаването му има месеци без подадени данни.
Твърдите също, че имате недължимо внесени осигурителни вноски за период, преди назначаването му на работа, както и че има месеци, за които осигурителните вноски са дължими (след постъпването на работа), но не са внесени.
ЕТ „Б.“ има сключени трудови договори с Н.А.П. както следва: на 21.10.2006 г., който е прекратен на 01.01.2009 г. и на 01.07.2010 г., който е прекратен на 01.01.2013 г.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Какъв е редът за коригиране и заличаване на подадени данни с декларации образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8/2005 г.)?
2. Има ли законно основание и какъв е редът за прихващане или възстановяване на неоснователно внесени задължителни осигурителни вноски?
3. Как следва да се изчисли трудовият стаж на работника и какъв трудов стаж следва да се впише в трудовата книжка?
Третият въпрос, касаещ прилагането на трудовото законодателство, е препратен по компетентност в Министерство на труда и социалната политика.
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, осигурителните каси, както и от самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ ) се уреждат с Наредба №Н-8/2005 г.
Правилата за коригиране и заличаване на данни, подадени с декларации образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/29.12.2005 г.) и декларации образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/2005 г.) са определени в чл. 6а от Наредба №Н-8/2005 г..
На основание чл. 6а, ал. 1 от цитираната наредба, работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси или самоосигуряващите се лица могат да коригират подадените данни с декларации образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/29.12.2005 г.), като подават декларация с коректните данни и попълнен код за корекция. С код за корекция не се коригират данните за месец и година, код на задълженото лице, единният граждански номер/личен номер/личен номер на чужденец (служебен номер) на лицето, за което се подава декларацията, и код за вид осигурен. Коригирането на тези данни може да се направи само чрез подаване на декларация с попълнен код за заличаване, след което се подава нова декларация с коректно попълнени данни (осн. чл. 6а, ал. 3 от Наредба №Н-8/29.12.2005 г.).
Редът на заличаване на данни, подадени с декларация образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/29.12.2005 г.) е определен в чл. 6а, ал. 2 от наредбата, съгласно който работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси или самоосигуряващите се лица могат да заличават подадените данни с декларация образец №1, като подават декларация с попълнен код за заличаване. В този случай в декларацията се попълват данни само в полетата месец, година, код на задълженото лице, ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Сл. номер от НАП, код за ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Сл. номер от НАП, фамилия, инициали и вид осигурен.
Декларации образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/29.12.2005 г.) не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт (аргумент чл. 6а, ал. 5 от Наредба №Н-8/ 29.12.2005 г.).
Когато има неподадени декларации образец №1 за минали години, реда за подаване им е регламентиран в чл. 3, ал. 1, т. 5 от Наредба №Н-8/29.12.2005 г. Съгласно цитираната разпоредба, работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения могат да подадат декларации образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/29.12.2005 г.) след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят само след издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт.
В случай, че подаването, коригирането и заличаването на декларации образец №1 налага коригиране на декларации образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/2005 г.), следва да имате предвид, че декларация образец №6 се подава с код за корекция, когато се намалява размерът на декларирано задължение. В този случай освен коригираните се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация. Не се коригират данните за месец и година, код или наименование на задълженото лице, код за вид плащане и дата на изплащане/ начисляване (основание чл. 6а, ал. 8 от Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г.).
Декларация образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/ 2005 г.), подадена от осигурител, може да се коригира до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите (чл. 6а, ал. 9 от Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г.).
На основание §1 от допълнителните разпоредби на КСО, декларации образец №1 за минали периоди се подават с утвърдените образци за съответния период, а декларация образец №6 се подава с утвърдения образец за 2013 г.
По втори въпрос:
На основание чл. 128 от ДОПК, недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или осигурителното законодателство от НАП, се прихващат от органите по приходите за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от агенцията. Може да се извърши прихващане с погасено по давност задължение, когато вземането на длъжника е станало изискуемо, преди задължението му да бъде погасено по давност.
Прихващането или възстановяването може да се извършва по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на лицето. Искането за прихващане или възстановяване се разглежда, ако е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предвидено друго. След постъпване на искането за прихващане или възстановяване може да се възложи извършването на ревизия или проверка (чл. 129, ал. 1 и 2 от ДОПК).
Видно от цитираните разпоредби, подлежащи на прихващане или възстановяване суми за задължителни осигурителни вноски са тези, които са недължимо платени или събрани от органите по приходите. Възстановяването на суми за данъци и задължителни осигурителни вноски предполага, че същите са внесени без правно основание, т. е. са недължимо платени. Преценката относно дължимостта им, се осъществява от органите по приходите в производства по чл. 103 и чл. 106 от ДОПК или при възложена ревизия и издаден ревизионен акт по реда на чл. 118 от същия кодекс.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Приложение на нормите на здравното и осигурително законодателство.

2_1395/19.09.2011 г.КСО- чл.4, чл.10ЗЗО – чл.33, ал.1, чл.40 Относно: Приложение на нормите наздравното и осигурително законодателство.Във връзка с писмено запитване: „Дължите ли здравни и социални осигуровки за доходи от наем на лек автомобил, при условие, че не се осигурявате на друго основание? ”,Ви уведомяваме, че:Съгласно чл.102, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) подаването на декларации,

доставка на услуга и третирането и по ЗДДС

Относно: доставка на услуга и третирането и по ЗДДС Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-Пловдив с вх. № 96-00-426/ 28.10.2008г. от„……” ООД, гр.Пловдив е изложена следната фактическа обстановка: Сключен е договор за продажба на право на строеж и извършване на СМР, преди датата на регистрация по ЗДДС. По този договор са издадени

Прилагане на Наредба № Н-18/2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-18/2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-57/ 19.03.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка:Фирмата осъществява

възможностите, условията и изискванията за отпускане на банков кредит от съответната банка;

Телефон: (02) 9859 3759 Факс: (02) 987 70 46Изх.№ 20-00-2214.02.2011г. Чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС.Директива 2006/112/ЕО- чл. 135, пар. 1, б. “б“В запитването е посочено, че дружеството извършва по занятие кредитно посредничество, изразяващо се в посредничество между търговски банки и крайни клиенти с оглед отпускането на кредити. Посредническата услуга се извършва въз

прилагане на разпоредбите на чл. 36б от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_208/16.02.2021 г. ЗДДС, чл. 36б ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на чл. 36б от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването „Х“ ЕООД е с основна дейност търговия на дребно с фармацевтични стоки. Стоките, които дружеството получава и съответно продава са: бърз тест за антитела Ковид 19, антигенни тестове SARS-СоV-2-Аb, бърз тест

прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх.№ 20-00-141 от 2013 г.Чл. 12, ал. 1 от ЗДДСчл. 26, ал. 5, т. 4 от ЗДДСВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Софияе постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-141/15.05.2013 г. относно прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната фактическа обстановка:„X” ООД извършва по договор

деклариране на покупката на стоки от дружеството от Литва в системата Интрастат в поток Пристигания”, запитването е изпратено по компетентност в дирекция Интрастат при ЦУ на НАП – София.

2_968- 1/18.08.2014г.ЗДДС, чл.13, ал.1Дружеството е с основен предмет на дейност международна търговия със стоки. Възнамерява да закупи стоки от дружество регистрирано по ДДС в Литва и да продаде същите на дружество, установено в Украйна / извън ЕС/. Стоките ще се транспортират отЛитва до Украйна, т.е. няма да преминават през територията на България. Посочвате, че получателят

Приложение на разпоредбата на чл.97а от ЗДДС.

53-00-708/27.12.2010 г. ЗДДС, чл.21, ал.2чл.70, ал.4чл.82, ал.2чл.97а, ал.1, ал.4, ал.5чл.125ППЗДДС, чл.113, ал.1 и ал.3В Дирекция ОУИ … е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № 53-00-708/15.10.2010 г. относно приложение на разпоредбата на чл.97а от ЗДДС.Поставените въпроси в запитването са следните:– След като … ЕООД се регистрира по чл.97а от ЗДДС и получи фактура за рекламни

Scroll to Top