fbpx

Становище на НАП с Изх. №53-04-664 от 07.12 2017 г.

Изх. №53-04-664
07.12 2017 г.

чл. 58, ал. 1, т. 6, чл. 69, ал. 2, т. 1, чл. 71, ал. 4 от ЗДДС
чл. 50, ал. 2 от ППЗДДС
В запитванията е изложена следната фактическа обстановка:
„Н“ АД е клон на чуждестранен търговец от Турция и е регистрирано по ЗДДС.
През месец септември 2017 г. дружеството извършва доставка от Турция към държава от ЕС – Румъния под т.нар. митнически режим 42. Всички документи съпътстващи тази доставка – фактура, инвойс за чуждестранния клиент, превозни документи са окомплектовани както са изискванията за такъв тип сделка и стоката е изпратена на клиента – в Румъния. Клиентът отказва да получи стоката. През м. октомври стоката е върната в България с придружаващи документи – писмен отказ от клиента и нови протоколи от фискален контрол на екипи на НАП. На клиента в Румъния е издадено кредитно известие.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Трябва ли дружеството да разполага с писмен отказ от клиента в Румъния, че не желае да закупи доставената му стока?
2. Следва ли дружеството да начисли ДДС при издаване на кредитно известие към клиента в Румъния или чрез издаване на протокол?
3. Има ли дружеството право на данъчен кредит за начисления ДДС и на основание на какъв документ? Кога трябва да се включи в дневник покупки и в коя колона?
Предвид описаната фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи и втори въпрос
Съгласно разпоредбата на чл. 58, ал. 1, т. 6 от ЗДДС освободен от данък е вносът на стоки, когато вносът е последван от вътреобщностна доставка и когато вносителят представи следните данни:
а) идентификационния си номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС;
б) идентификационния номер по ДДС на клиента, за когото се доставят стоките, издаден в друга държава членка, или собствения си идентификационен номер по ДДС, издаден в държавата членка, в която завършва изпращането или превозът на стоките;
в) доказателство, че внесените стоки са предназначени да бъдат превозени или изпратени до друга държава членка по ред, определен с Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност (ППЗДДС).
За доказване извършването на ВОД, разпоредбата на чл. 45 от ППЗДДС изисква доставчикът да разполага със следните документи:
1. документ за доставката:
а) фактура за доставката, в която, когато получателят е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, се посочва идентификационният номер по ДДС на получателя, издаден от държава членка, под който номер му е извършена доставката;
б) протокол по чл. 117, ал. 2 от закона – в случаите на вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 4 от закона;
в) документ по чл. 168, ал. 8 от закона – когато доставчикът е физическо лице, което не е едноличен търговец и не е регистрирано по закона;
2. документи, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка:
а) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка – в случаите, когато транспортът е извършен от получателя или от трето лице за сметка на получателя; в писменото потвърждение се посочват дата и място на получаване, вид и количество на стоката, вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките, и длъжностното му качество, име на лицето, получило стоките, и длъжностното му качество;
б) транспортен документ, удостоверяващ, че стоките са получени на територията на друга държава членка – когато транспортът е извършен от доставчика или от трето лице за сметка на доставчика.
От изложената в запитването фактическа обстановка е видно, че „Н“ АД е извършило внос на стока, по реда на чл. 58, ал. 1, т. 6 от ЗДДС.
Според чл. 58, ал. 2 от ЗДДС, когато вносителят на стоките по ал. 1, т. 6 не се снабди с документите по чл. 53, ал. 2 до изтичане на календарния месец, следващ месеца на възникване на данъчното събитие по чл. 54 от закона, данъкът по вноса става изискуем от вносителя. Същото е регламентирано и в текста на чл. 50, ал. 1 от ППЗДДС („в случай, че вносителят по чл. 58, ал. 1, т. 6 от закона не се снабди с документите по чл. 45 до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който е възникнало данъчното събитие по чл. 54 от ЗДДС, данъкът по вноса става изискуем от вносителя“). В тези случаи, съгласно чл. 50, ал. 2 от ППЗДДС данъкът се начислява от вносителя с протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, който се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който е възникнало данъчното събитие по чл. 54 от закона.
Предвид изложеното и в заключение – писменият отказ на клиента в Румъния е валидно доказателство за развалянето на ВОД и не следва да издаде кредитно известие на основание чл. 115, ал. 3 от ЗДДС.
Съгласно чл. 57, ал. 4 от ЗДДС, във връзка с чл. 50, ал. 2 от ППЗДДС дружеството следва да издаде протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС за начисляване на данъка върху добавената стойност.
По трети въпрос
Съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 2, т. 1 от ЗДДС регистрираното по ЗДДС лице има право да приспадне начисления данък при внос на стоки по чл. 56 и 57 от закона, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от него облагаеми доставки.
За упражняването на данъчен кредит, в случаите по чл. 57 от ЗДДС, съгласно чл. 71, т. 4 от ЗДДС лицето следва да притежава митнически документ за внос, в който лицето е посочено като вносител, издало е протокол по чл. 117 и е спазило изискванията на чл. 86 от ЗДДС.
Правото на приспадане на данъчен кредит за начисления от вносителя данък при вноса с издадения протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС се упражнява чрез отразяването му в отчетните регистри – „Дневник за покупките“, колона 11 „ДО на облагаемите доставки със ставка 20 на сто, включително дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната“ и при спазване на ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит, визирани в чл. 70 от ЗДДС. На основание чл. 72, ал. 1 от ЗДДС регистрирано по ЗДДС лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДФЛ, чл.45, aл. 4,ЗДДФЛ, чл.29, т. 1,ЗДДФЛ, чл.29, т. 2, буква а,ЗДДФЛ, чл.43, aл. 2

2_307/01.03.2011г.ЗДДФЛ чл.29, т.1ЗДДФЛ чл.29, т.2, б.”а”ЗДДФЛ чл.43, ал.2ЗДДФЛ чл.45, ал.4Във Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” гр……….. с вх.№ …………., сте описали много общо фактическата обстановка и сте поставили множество въпроси, свързани с реда и начина на облагане на дейността на Вашето дружество, както и такива, които пряко не касаят задълженията Ви

Прилагането на чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Изх. № 24-34-66Дата: 29.04.2009 год. ЗДДФЛ, чл. 29Относно: Прилагането на чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лицаПо повод Ваше писмо до ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“, препратено по компетентност чрез Дирекция „ОУИ“ — гр. …, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 24-34-66/14.03.2009 г., Ви

ЗДДС, чл.36, aл. 1,ЗДДС, чл.29, aл. 1, т. 1,ЗДДС, чл.29, aл. 1, т. 2,ЗДДС, чл.116, aл. 1

5-53-04-702/04.11. 2015 г.ДДС, ЧЛ.29, АЛ.1, Т.1 И Т.2ДДС, ЧЛ.36, АЛ.1ДДС, ЧЛ.113, АЛ.1 В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Българско дружество, регистрирано като туристически агент и туроператор ще извършва услуги по закупуване на самолетни билети от физически лица, които ползват услугата по въздушен транспорт от авиокомпанията WIZZ AIR … Плащанията се извършват по сметка на

прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при операции, свързани с дейността на гражданско дружество/консорциум

Изх. №26-Щ-4Дата:10.06.2011 г. ЗДДС, чл. 10, ал. 1, т. 1Относно: прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при операции, свързани с дейността на гражданско дружество/консорциум По повод на Ваше запитване относно данъчното третиране по реда на ЗДДС и ЗКПО при операции на гражданско дружество,

Прекратяване на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

ОТНОСНО: Прекратяване на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-153/22.06.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка:Дружеството е регистрирано по ЗДДС на 30.11.2009г. От 01.11.2013г. е преустановено осъществяването на дейност, като към 21.06.2018г. лицето няма виждане в бъдеще да възобнови дейността и желае

Внасяне на осигурителни вноски при извършване на социални разходи в натура

КСО – чл. 6, ал. 3, т. 8 и т. 9, ал. 11, чл. 157, ал. 3 и ал. 6;НЕВДОВ – чл. 2, ал. 2 и ал. 3 и чл. 2а;Наредба № Н-8/29.12.2005 г. – чл. 2ОТНОСНО:Внасяне на осигурителни вноски при извършване на социални разходи в натура Въпроси:1.Следва ли да се начисляват осигурителни вноски за

прилагане на Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при извършване на дейност от физическо лице като отговорник по съответствието

Изх. № М-24-37-16Дата:01.04.2015 год.ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 26;ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 29;ЗДДС, чл. 3, ал. 1.Относно: прилагане на Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при извършване на дейност от физическо лице като отговорник по съответствиетоВнае постъпило Ваше писмено запитване, заведено

указания по прилагане разпоредбата на чл. 25, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

Изх. № 08-В-5Дата: 24.03.2020 год. ЗМДТ: чл. 25, ал. 1; ЗМДТ, чл. 25, ал. 3. ОТНОСНО: указания по прилагане разпоредбата на чл. 25, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №…../03.02.2020 г., молите за разяснения по

Scroll to Top