fbpx

Становище на НАП с Изх. №53-04-873 от 21.08.2019 г.

Изх. №53-04-873
21.08.2019 г.

чл. 79, ал. 1 от ЗДДС
чл. 79, ал. 2 от ЗДДС
чл. 79, ал. 3 от ЗДДС
чл. 80, ал. 2, т. 1 от ЗДДС
чл. 80, ал. 2, т. 2 от ЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
Дружеството придобива през месец октомври 2015 г. лек автомобил: марка …., модел: …….., рег. №CB…………….
На …08.2016 г. (осем месеца след придобиването) автомобилът погива в резултат на пожар, при условията на тотална щета. Възникналия пожар е в резултат на зловредни действия на трети лица. За тези обстоятелства съответно са издадени Удостоверение от МВР Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в полза на „Х“ ООД и Удостоверение на 07 РУ – СДВР. По случая е образуване и досъдебно производство за престъпление по чл. 330, ал. 1 от Наказателния кодекс (НК).
Поради спор със застрахователна компания, относно обезщетение по валидна застраховка е образувано и водено съдебно производство, по което е налице влязло в сила съдебно решение на Софийски градски съд. Съгласно решението на съда щетата на автомобила е тотална и активът не подлежи на възстановяване.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Трябва ли да бъде извършена корекция по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС или в случая важи изключение по чл. 80, ал. 2, т. 2 от ЗДДС?
2. С какви документи се удостоверява наличието на обстоятелствата по чл. 80, ал. 2, т. 2 от ЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 79, ал. 1 от ЗДДС, регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоката начислява и дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.
Съгласно чл. 79, ал. 2 от ЗДДС, регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, съответно изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за получена услуга, при извършване на последваща доставка на стоката или услугата, за която не е налице право на приспадане на данъчен кредит, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.
В чл. 79, ал. 3 от ЗДДС е указано, че за стоките и услугите, които са или биха били дълготрайни активи, за целите на ал. 1 и 2 лицето дължи данък в размер, определен по формули, посочени в тази разпоредба на закона. Като дълготраен актив по силата на §1, т. 83 от ДР на ЗДДС се определят превозните средства от т. 49 от същия параграф, с изключение на тези по буква „з“.
В чл. 80 от ЗДДС са предвидени случаи, при които не се извършват корекции на ползван данъчен кредит. По-конкретно съгласно, чл. 80, ал. 2, т. 2 от ЗДДС корекции по чл. 79 от закона не се извършват в случаите на унищожаване, липса или брак, причинени от аварии или катастрофи, за които лицето може да докаже, че не са причинени по негова вина.
По отношение хипотезата на чл. 80, ал. 2, т. 2 от ЗДДС, следва да се посочи, че легално определение на понятието „авария“ е дадено в § 1, т. 3 от ДР на Закона за защита при бедствия (ЗЗБ). Съгласно посочената разпоредба аварията „е инцидент от голям мащаб, включващ пътища, магистрали и въздушен трафик, пожар, разрушаване на хидротехнически съоръжения, инциденти, причинени от дейности в морето, ядрени инциденти и други екологични и промишлени аварии, причинени от дейности или действия на човека.”.
Относно другия използван в нормата термин „катастрофа“, то дефиниция, на същия в българското законодателство е дадена единствено в § 1, т. 12 от ДР на Закона за държавните резерви и военновременните запаси (ЗДРВЗ). Според посочената разпоредба катастрофата е „събитие, явление или процес на действието на разрушителни сили, довели до мащабни, тежки или унищожителни последствия, жертви, наранявания, разрушения и повреди, изискващи незабавни и възстановителни интервенции”.
По сходен казус е поставено Решение на ВАС №6915/09.06.2016 г. ВАС е приел, че пожарът е събитие, което отговаря на понятието непреодолима сила, чиято регламентация е дадена в чл. 306, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ), съгласно която непреодолима сила представлява непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер. Доколкото не е установено виновно поведение на дружеството и безспорно е установено, че унищожаването на автомобила е причинено от пожар, който не е могъл да бъде предотвратен и в тази връзка представлява непреодолима сила е прието, че е налице хипотезата на чл. 306, ал. 2 от ТЗ във връзка с чл. 80, ал. 2, т. 1 от ЗДДС.
Вследствие на казаното до тук се налага изводът, че за описания във въпроса случай е приложима разпоредбата на чл. 80, ал. 2, т. 1 от ЗДДС, по силата на която корекции по чл. 79 не се извършват в случаите на унищожаване, липса или брак, причинени от непреодолима сила, както и в случаите на унищожаване на акцизни стоки под административен контрол по реда на Закона за акцизите и данъчните складове;
По втори въпрос:
В ЗДДС, както и в Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) не се съдържат разпоредби, регламентиращи документите, с които следва да разполага лицето за доказване на обстоятелствата по чл.80, ал. 2, т. 1 или т. 2 от ЗДДС. В тази връзка, за доказателства могат да послужат всякакви документи, издадени от компетентни органи, от преценката на които може да се заключи, че унищожаването, липсата или брака, причинени от непреодолима сила не са по вина на лицето, което е ползвало данъчния кредит. Доказателствата подлежат на преценка и анализ от органите по приходите при извършване на последваща ревизия или проверка за периода, в който за конкретното имущество е настъпило съответното обстоятелство – унищожаване, липса или брак.
По отношение на документите доказващи липсата на вина – в случаите, когато няма образувано производство, срещу собственик, управител или друго лице от дружеството, за което може да се предположи, че е действало по указание на собствениците или управляващите дружеството, за умишлено престъпление пряко свързано с причиняването на пожара, следва наличните документи да се приемат за достатъчни. Когато такова производство започне към един по-късен момент и завърши с осъдителна присъда или освобождаване от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК, то към датата на влизането им в сила, следва да се направи корекция по реда на чл. 79, ал. 1 от ЗДДС.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

НАРЕДБА № 5/2002 Г., чл.2, aл. 1,НАРЕДБА № 5/2002 Г., чл.3,НАРЕДБА Н-8, чл.2, aл. 2

2_186#2/24.01.2007г.Наредба №5 – чл.2 ал.1, чл.3Наредба Н-8 – чл.2 ал.2Наредбата за елементите – чл.3, ал.3, т.Въпросите Ви са:1.Когато след изтичане на срока на трудов договор той автоматично е подновен като безсрочен и не е сключено допълнително споразумение следва ли да се подава уведомление по чл.62 от КТ?2.Следва ли да се подава уведомление по чл.62 от

покупката на активите и ползваните услуги.

Съгласно представената в писмото фактическа обстановка се ревизира дейността на клон на чуждестранно юридическо лице, което извършва дейност по строителство на обект съгласно сключен договор като подизпълнител. Във връзка с извършеното строителство са назначени работници по трудов договор от страната и чужбина. За тях през 2006г. и 2007г. дружеството е оборудвало работническо селище. Направени са

дарение на строителна услуга на община по ЗДДС – чл. 9, ал. 3 и ЗКПО

Изх. №24-28-763Дата:15.04.2008 год.Относно: дарение на строителна услуга на община по ЗДДС – чл. 9, ал. 3и ЗКПОПо повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-28-763/27.12.2006 г. по описа нана Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:Съгласно изложеното в запитването дружеството очаква да приключи 2007 г. със счетоводна загуба. Поставени са въпроси във връзка с данъчното облагане

ваучерите за храна, които препращат към ЗКПО.

Изх. № 53-00-33123.01. 2015 г. ЗКПО-чл. 204, чл. 205, чл. 213, §1, т. 54 от ДРЗДДФЛ – чл. 24, ал. 2, т. 12КЗ – чл. 222аНЕВДПОВ – чл. 2, ал. 1, ал. 2 и ал. 3В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ХХХ, е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-00-331/ 15.12.2014 г. във

Приложение на чл.45, ал.4 от ЗДДС.

449/11.04.2013Чл.45, ал.4 ЗДДСОтносно: Приложение на чл.45, ал.4 от ЗДДС.В писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …………….с вх. № ……….2013г. сте изложили следната фактическа обстановка:Представляваното от Вас дружество планира да изгради студентско общежитие на територията на гр………….. Дейността на дружеството ще е отдаване под наем на легла на студентите в гр………

ЗДДФЛ, чл.26,ЗДДФЛ, чл.29,ЗДДФЛ, т. 56, параграф 1,ЗДДФЛ, чл.11,ЗДДФЛ, чл.29а, aл. 8,ЗДДФЛ, чл.14, aл. 2

Изх. № М-94-Д-447Дата:27.01.2012 год.ЗДДФЛ, чл. 11;ЗДДФЛ, чл. 14, ал. 2;ЗДДФЛ, чл. 26;ЗДДФЛ, чл. 29;ЗДДФЛ, чл. 29а, ал. 8;ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 56;ПЗР на ЗИДЗДДФЛ, № 17;ПЗР на ЗИДЗДДФЛ, § 18.Във връзка с Ваше запитване по електронната поща, заведено внас вх. № М-94-Д-447 от 22.11.2011 г., Ви уведомявам следното: Предвид описаната от Вас фактическа

Облагане на доходите на земеделски производители

ОТНОСНО:Облагане на доходите на земеделски производители за получени субсидии през 2009 год.В отговор на направеното от Вас запитване с писмо вх.№ …. от 19.04.2010 год.при Дирекция „ОУИ” …………….., Ви уведомяваме за следното:Изложена фактическа обстановка:Физическо лице, което не е регистриран земеделски производител обработва собствената си земя. Няма доходи от произведената продукция. Земята е регистрирана в службата

определяне на минимален осигурителен доход за работещите на длъжност охранител”

Изх. № 15-00-3Дата: 18.02.2009 год.КСО, чл. 6, ал. 3; ОТНОСНО: определяне на минимален осигурителен доход за работещите на длъжност „охранител”По повод назапитването Ви, постъпило и заведено с вх. № 15-00-3//04.02.2009 г. вна НАП, отговаряме следното:На основание чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване осигурителни вноски за работниците и служителите се дължат върху получените

Scroll to Top